Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong

Geldend van 25-02-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Vertogas B.V. van 26 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging inzake taken die verband houden met garanties van oorsprong (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong)

Artikel 1

Aan de Manager Business Support Deelnemingen van N.V. Nederlandse Gasunie wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 66i van de Gaswet.

Artikel 2

Aan de Directeur Legal, Regulation en Public Affairs van N.V. Nederlandse Gasunie wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

  • 1 De uit dit besluit voor de Manager Business Support Deelnemingen van N.V. Nederlandse Gasunie voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op de medewerkers van de afdeling Business Support Deelnemingen van de N.V. Nederlandse Gasunie.

  • 2 De uit dit besluit voor de Directeur Legal, Regulation en Public Affairs van N.V. Nederlandse Gasunie voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van N.V. Nederlandse Gasunie.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 januari 2015

G. van Pijkeren

directeur Vertogas B.V.,

Terug naar begin van de pagina