Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2015

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 02-07-2016 t/m heden

Besluit van de algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, van 2 februari 2015, nr. IENM/BSK-2014/254970, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2015)

De algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op de artikelen 23, tweede lid, 29 en 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;

Besluit:

Artikel 1. : Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. : Verlening ondermandaat

Aan de directeur en de afdelingshoofden worden de aan de algemeen directeur verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. : Ondermandaat inspecteurs

  • 2 Het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat niet mede het opleggen van een last onder dwangsom.

Artikel 4. : Omvang ondermandaat

Het in de artikelen 2 en 3 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 5. : Volmacht en machtiging

Het in artikel 2 en 3 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 mede de doorverlening van volmacht en machtiging.

Artikel 6. : Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 7. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 8. : Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2015.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

J.H. van den Heuvel

Naar boven