Regeling verlenen volmacht en machtiging aan directeur Dienst ICT Uitvoering van [...] van aantal overeenkomsten met ICT-dienstverleners)

Geldend van 06-02-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015, 2014-0000192106, houdende het verlenen van volmacht en machtiging aan de directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de verlenging van een aantal overeenkomsten met ICT-dienstverleners

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken;

Gelet op artikel 9 en 23 van het Organisatie- mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009;

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • b. volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c. DICTU: Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2. Volmacht en machtiging

Aan de directeur van de DICTU wordt volmacht en machtiging verleend tot:

 • a. het verlengen en zo nodig sluiten van overeenkomsten inzake ICT-beveiliging en -dienstverlening alsmede inzake hardware, ten behoeve van het beveiligde platform van de Inspectie SZW met de navolgende bedrijven:

  • I. Fox Crypto B.V., gevestigd te Delft, handelend onder de naam Fox-IT, voor de levering van hardware,

  • II. Onsight Solutions B.V., gevestigd te Arnhem,voor de levering van hardware, en

  • III. SoftwareONE B.V., gevestigd te Amsterdam, voor levering en onderhoud van software van de leveranciers Microsoft, Oracle en Flex-ID.

 • b. het verrichten van de benodigde werkzaamheden in verband met de verlenging c.q. het sluiten van de in onderdeel a bedoelde overeenkomsten, waaronder mede begrepen het maken van prijsafspraken ter zake.

Artikel 3. Ondertekening en vermelding

 • 1 De directeur van de DICTU is gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van dit volmacht- en machtigingsbesluit worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen door opneming van de volgende formule:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  directeur van de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2014.

 • 2 Deze regeling komt te vervallen met ingang van de dag dat het beveiligde platform van de Inspectie SZW wordt overgedragen aan de DICTU.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

J.A. van den Bos,

Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar begin van de pagina