Besluit inkomensondersteuning AOW-ers

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Besluit van 28 januari 2015 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Besluit inkomensondersteuning AOW-ers)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2014, nr. 2014-0000170389;

Gelet op artikel 33a, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2014, nr. W12.14.0426/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015, nr. 2015-0000013859;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder inkomensondersteuning: de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 2. Hoogte inkomensondersteuning

  • 1 De inkomensondersteuning bedraagt bruto € 24,93 [Red: Per 1 januari 2020: € 25,63] per kalendermaand.

  • 3 Het aangepaste bedrag en de dag waarop de aanpassing plaatsvindt worden door of namens Onze Minister medegedeeld in de Staatscourant.

Artikel 3. Betaling inkomensondersteuning

De betaling van de inkomensondersteuning geschiedt tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 7 van de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 4. Wijziging van besluiten

  • 1 [Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

    [Red: Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]

    [Red: Wijzigt het Kortingsbesluit WIV.]

  • 2 [Red: Wijzigt het Remigratiebesluit.]

    [Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2015, 28) in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 januari 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de dertigste januari 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina