Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2018

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 20 januari 2015, houdende regels met betrekking tot het rapportagekader als bedoeld in artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na overleg met de representatieve organisaties;

Gelet op artikel 147 van de Pensioenwet en artikel 142 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Gelet op artikel 32 en artikel 33, vijfde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Gelet op artikel 30a, vierde lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader (Stcrt. 2014, 36799);

Besluit:

Hoofdstuk 2. Jaarstaten

Artikel 2.1. Modellen

 • 2 Behoudens onderdeel b is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op een collectiviteitkring.

Artikel 2.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

 • 1 De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de jaarstaten opgenomen in bijlage 1 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de jaarstaten, bedoeld in artikel 2.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4.

 • 2 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Besluit, geschiedt door het, door de accountant, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J103, voorzien van een handgeschreven handtekening van die accountant.

 • 3 In afwijking van het tweede lid geschiedt voor een algemeen pensioenfonds de schriftelijk verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Besluit, door het, door de accountant, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat JS006, voorzien van een handgeschreven handtekening van die accountant.

 • 4 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, derde lid, van het Besluit, geschiedt door het, door de actuaris, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J606, voorzien van een handgeschreven handtekening van die actuaris.

 • 5 De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Besluit, geschiedt door het, door het bestuur, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J104, voorzien van de handgeschreven handtekeningen van de daartoe bevoegde leden van het bestuur.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid geschiedt voor een algemeen pensioenfonds de schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Besluit, door het, door het bestuur, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat JS007, voorzien van de handgeschreven handtekening van de daartoe bevoegde leden van het bestuur.

Artikel 2.3. Indieningstermijn en -frequentie

 • 1 De in artikelen 2.1 en 2.2 bedoelde gegevens worden eenmaal per kalenderjaar aan DNB verstrekt.

 • 2 Het fonds waarborgt dat de in artikelen 2.1 en 2.2 bedoelde gegevens uiterlijk 30 juni, na afloop van het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, in het bezit van DNB zijn.

Hoofdstuk 3. Kwartaalstaten

Artikel 3.1. Modellen

Artikel 3.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de kwartaalstaten opgenomen in bijlage 2 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de kwartaalstaten, bedoeld in artikel 3.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4.

Artikel 3.3. Indieningstermijn en -frequentie

 • 1 De in artikel 3.1 bedoelde gegevens worden met de volgende frequentie aan DNB verstrekt:

  • a. de balans, de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad en toetsing van het eigen vermogen: elk kalenderkwartaal;

  • b. de specificatie van de beleggingen: elk kalenderkwartaal;

  • c. de specificatie van premiegegevens: elk vierde kalenderkwartaal;

  • d. informatie over een herstelplan: elk vierde kalenderkwartaal;

  • e. de kenmerken van uitgevoerde pensioenregelingen, informatie over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten: elk eerste kalenderkwartaal en, voor zover dit een ander kwartaal betreft, elk kalenderkwartaal waarin een bestuursbesluit tot wijziging van één of meer pensioenregelingen is genomen;

  • f. informatie over de haalbaarheidstoets: elk eerste kalenderkwartaal.

 • 2 Het fonds waarborgt dat de in artikel 3.1 bedoelde gegevens uiterlijk dertig werkdagen na afloop van het toepasselijke kalenderkwartaal in het bezit van DNB zijn.

 • 4 In afwijking van het tweede lid waarborgt het fonds dat de in artikel 3.1, onderdeel e, bedoelde gegevens uiterlijk 1 april van het betreffende kalenderjaar in het bezit van DNB zijn.

 • 5 In afwijking van het tweede lid waarborgt het fonds dat de in artikel 3.1, onderdeel f, bedoelde gegevens uiterlijk 30 juni van het betreffende kalenderjaar in het bezit van DNB zijn.

Hoofdstuk 4. Maandstaten

Artikel 4.1. Modellen

Voor fondsen, niet zijnde algemeen pensioenfondsen, en voor collectiviteitkringen, worden de gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen f, g, en h, van het Besluit aan DNB verstrekt door middel van de volgende modellen, zoals opgenomen in bijlage 3:

Artikel 4.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de maandstaten opgenomen in bijlage 3 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de maandstaten, bedoeld in artikel 4.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4.

Artikel 4.3. Indieningstermijn en -frequentie

 • 1 De in artikel 4.1. bedoelde gegevens worden elke kalendermaand aan DNB verstrekt.

 • 2 Het fonds waarborgt dat de in artikel 4.1. bedoelde gegevens uiterlijk tien werkdagen na afloop van de toepasselijke kalendermaand in het bezit van DNB zijn.

Hoofdstuk 5. Waardering van de posten

Artikel 5.1. Vastlegging waarderingssystematiek

 • 1 Het fonds legt per categorie van activa en verplichtingen vast op welke wijze de waarde wordt vastgesteld.

 • 2 Het fonds legt vast op welke wijze het vereist eigen vermogen wordt vastgesteld.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1. Overgangsrecht

 • 1 De op grond van deze regeling te verstrekken gegevens worden voor de eerste maal verstrekt over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2015.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de beleidsdekkingsgraad per einde van het boekjaar 2014 verstrekt met inachtneming van het bepaalde in artikel 35, eerste lid, van het Besluit (Overgangsrecht beleidsdekkingsgraad).

Artikel 6.2. Intrekking van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen

De Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen (Stcrt. 2007, 69; zoals nadien gewijzigd) wordt ingetrokken. Deze regeling blijft van toepassing op de verstrekking van gegevens over het boekjaar 2014 of over eerdere boekjaren, voor zover in de onderhavige regeling niet anders is bepaald.

Artikel 6.3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6.4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 4, die worden gepubliceerd op de website http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/.

Amsterdam, 20 januari 2015

De Nederlandsche Bank N.V.

F. Elderson,

directeur

Bijlage 1. Modellen van de jaarstaten

[Gepubliceerd op http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/]

Bijlage 2. Modellen van de kwartaalstaten

[Gepubliceerd op http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/]

Bijlage 3. Modellen van de maandstaten

[Gepubliceerd op http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/]

Bijlage 4. Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen

[Gepubliceerd op http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/]

Terug naar begin van de pagina