Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 24-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging in verband met het Sectorakkoord VO 2014–2017 alsmede wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs (Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, of, voor zover het betreft het landbouwonderwijs, Minister van Economische Zaken;

 • b. bevoegd gezag:

  bevoegd gezag van een school, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • c. school:

  uit ’s Rijks kas bekostigde school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of uit ’s Rijks kas bekostigd agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover daaraan voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd wordt;

 • d. Bestuursakkoord:

  op 14 december 2011 gesloten Bestuursakkoord VO-raad – OCW tussen de minister, de staatssecretaris en de VO-raad over de in de actieplannen Beter Presteren en Leraar 2020 – een krachtig beroep! geschetste beleidsambities;

 • e. Sectorakkoord VO:

  op 17 april 2014 gesloten Sectorakkoord VO-raad-OCW tussen de minister, de staatssecretaris en de VO-raad over de ambities voor de komende jaren. De afspraken vloeien voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord en de Lerarenagenda. Het Sectorakkoord VO vervangt het bestaande Bestuursakkoord 2012–2015. De afspraken uit het Bestuursakkoord die nog niet zijn gerealiseerd, maken deel uit van het Sectorakkoord;

 • f. leerling:

  leerling als bedoeld in artikel 7 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. of artikel 2.1.2, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit WEB die op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de aanvullende bekostiging wordt verstrekt aan een school is ingeschreven.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een school in de kalenderjaren 2015 tot en met 2017 jaarlijks een bedrag per leerling met als doel de uitvoering van de afspraken in het Bestuursakkoord en Sectorakkoord VO, in het bijzonder de landelijke streefdoelen zoals geformuleerd in paragraaf 2.6 en uitgewerkt in paragraaf 4.5 van het Sectorakkoord VO van 17 april 2014.

Artikel 3. Beschikbare middelen per leerling

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 In 2015 ontvangt het bevoegd gezag van de school in het kader van deze regeling een bedrag van € 185 per leerling.

 • 2 Het bedrag per leerling genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks door de minister vastgesteld met in achtneming van artikel 6 van deze regeling.

Artikel 4. Verdeling van de middelen

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling die het bevoegd gezag in een bepaald jaar voor de school ontvangt wordt eenmalig bepaald door het aantal aan die school ingeschreven leerlingen te vermenigvuldigen met het in artikel 3 voor dat jaar bedoelde bedrag per leerling.

Artikel 5. Beschikking en betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt jaarlijks ambtshalve uiterlijk in de maand maart verstrekt. Als peildatum wordt het aantal leerlingen genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar waarop de bekostiging wordt verstrekt, staat ingeschreven bij de school.

 • 2 De betaling van de aanvullende bekostiging wordt in één termijn voldaan.

Artikel 6. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de middelen.

Artikel 7. Monitor en evaluatie

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

 • 1 De minister zal de voortgang op landelijk niveau laten monitoren en een evaluatie uitvoeren.

 • 2 De minister kan op basis van de resultaten op sectorniveau in 2016 en 2017 besluiten om deze regeling met ingang van het daaropvolgende jaar te wijzigen.

 • 3 Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde monitor en evaluatie moet de school desgevraagd een samenhangend overzicht kunnen overleggen van de door de school gepleegde inspanningen ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde landelijke streefdoelen.

Artikel 8. Wijziging van de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

[Red: Wijzigt de Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs.]

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs 2015–2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven