Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14201006, aan de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel inzake het verlenen van mandaat en machtiging voor het verlenen van ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten (Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verlenen van een ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.

Artikel 2

Aan de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

  • 1 De directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel kan voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat of machtiging is verleend.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina