Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland

[Regeling vervallen per 19-08-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 18-08-2016

Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland

Artikel 1

[Vervallen per 19-08-2016]

Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of Toeslagenwet is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg, betaalt UWV na ontvangst van een daartoe strekkend inhoudingsverzoek, de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

[Vervallen per 19-08-2016]

Aan een inhoudingsverzoek wordt per toekomende datum gevolg gegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 19-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel betaling zonder machtiging aan het Zorginstituut Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 19-08-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 9 december 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina