Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14197551, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de directeur van Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van Vertogas B.V.;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van Vertogas B.V wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 66i van de Gaswet.

Artikel 2

Aan de directeur van Vertogas B.V. wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

  • 1 De directeur van Vertogas B.V. kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan medewerkers die werkzaamheden voor Vertogas B.V. verrichten.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 4

Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina