Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

 • ‘Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015’, met kenmerk BR/CU-7120.

 • Afronding tarieven (AL/BR-0004);

en de nadere regel:

ambtshalve besloten:

 • A. Macro omzetgrens

  • 1. dat voor het jaar 2015 een macro omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

  • 2. dat de hoogte van deze macro omzetgrens wordt vastgesteld op € 430,4 miljoen (prijspeil 2014);

  • 3. dat de som van de omzet van multidisciplinaire zorg prestaties1 inclusief de correcties volgend uit de materiële controles voor het jaar 2015 de hiervoor genoemde macro omzetgrens niet mag overschrijden;

 • B. Individuele omzetgrens

  • 1. dat voor het jaar 2015 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

  • 2. dat de omzet van een zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg wordt bepaald op basis van schadelastjaarcijfers;

  • 3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2015 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

   situatie a.

   Indien de Minister van VWS na 2015 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2015:

   individuele omzetgrens (2015) = individuele omzet2 (2015)

   situatie b.

   Indien de Minister van VWS na 2015 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2015:

   Bijlage 254489.png
  • 4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2015 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van de overschrijding van de individuele omzetgrens voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Bezwaar en beroep

Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift.

Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J.C.E. Kursten

unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

Bijlage Prestaties multidisciplinaire zorg

S2

 • Multidisciplinaire zorg dm2! VRM

 • Multidisciplinaire zorg COPD/Astma

 • Module GEZ

S3 (gedeelte dat van toepassing op multidisciplinaire zorg)3

 • Resultaatbeloning

  • Adequaat verwijzen en diagnostiek

  • Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

  • Service en bereikbaarheid

  • Multidisciplinaire zorg

  • Overig

 • Zorgvernieuwing

  • E-health

  • Meekijkconsult

  • Overig

 1. Het gaat in deze beschikking om prestaties multidisciplinaire zorg als bedoeld in artikel 3.4, van de beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg’, kenmerk BR/CU-7120.

  ^ [1]
 2. Onder individuele omzet wordt in deze beschikking verstaan: ‘gerealiseerde omzet’ als bedoeld in artikel 3.9, van de beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg’, kenmerk BR/CU-7120.

  ^ [2]
 3. Verzekeraars dienen conform regelgeving van het Zorginstituut Nederland (Handboek

  zorgverzekeraars informatie zorgverzekeringswet 2015) onderscheid te maken welke S3

  prestaties betrekking hebben op de huisartsenzorg en welke op de multidisciplinaire zorg.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina