Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014

Geldend van 21-12-2014 t/m heden

Besluit van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, houdende regels voor de verdeling van taken binnen het bestuur (Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op artikel 7 van de Organisatiewet Kadaster;

Besluit:

Artikel 2. Takenpakket voorzitter

Het takenpakket van de voorzitter van het bestuur behelst de algemene leiding van de Dienst enomvat in ieder geval:

  • a. het leiding geven aan het bestuur met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald in het Reglement Raad van Bestuur Kadaster 2014;

  • b. al hetgeen behoort tot de taken van het bestuur en niet aan de plaatsvervangend voorzitter als taak is opgedragen;

  • c. het dragen van de primaire verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de directie Bestuur en Strategie, de directie Control en Financien en de directie Organisatie en HRM als genoemd in artikel 1, eerste lid van het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014;

  • d. het vervangen van de plaatsvervangend voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering.

Artikel 3. Takenpakket plaatsvervangend voorzitter

Het takenpakket van de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur omvat in ieder geval:

  • a. het dragen van de primaire verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de directie Landregistratie en Geografie, de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies en de directie IT als genoemd in artikel 1, eerste lid van het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014;

  • b. het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering.

Artikel 4. Intrekkking eerdere regeling

Het Besluit portefeuilleverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit taakverdeling Raad van Bestuur Kadaster 2014.

Dit besluit zal met de toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Apeldoorn, 2 december 2014

Raad van Bestuur,

Th.A.J. Burmanje

F.L.V.P.L. Tierolff

Terug naar begin van de pagina