Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

Geldend van 26-06-2019 t/m 29-01-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2014, nr. 590600, houdende regels omtrent de verzending en ontvangst van berichten inzake jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 7.3.11, vijfde lid, van de Jeugdwet en 5.33, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. CORV

 • 1 Er is een collectieve opdracht routeervoorziening waarmee justitiële ketenpartners op veilige en zorgvuldige wijze berichten verzenden en ontvangen zonder dat deze berichten bij verzending of voor ontvangst inhoudelijk worden bewerkt.

 • 2 De Minister draagt zorg voor de inrichting en het beheer van CORV.

 • 3 De Minister is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119), met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in CORV.

Artikel 3. Gebruik CORV

 • 1 Behoudens gevallen van onverwijlde spoed verzenden de justitiële ketenpartners uitsluitend via CORV de berichten vermeld in Bijlage 1 bij deze regeling overeenkomstig de daarbij vermelde aanwijzingen.

 • 3 De berichten, bedoeld in het eerste en tweede lid, voor zover deze niet via CORV door of aan gecertificeerde instellingen kunnen worden verzonden, worden uiterlijk tot 1 april 2015 op een andere veilige en zorgvuldige wijze verzonden.

 • 4 De Minister kan Bijlage 1 van deze regeling wijzigen of vervangen.

Artikel 4. Routering en vernietiging CORV-berichten

 • 1 De Minister vernietigt een bericht dat met CORV is verzonden, uiterlijk binnen 72 uur vanaf het tijdstip dat in CORV een bevestiging is ontvangen dat het verzonden bericht juist is gerouteerd.

 • 2 De Minister bewaart verkeersgegevens maximaal twaalf maanden na het ontstaan van deze gegevens.

Artikel 5. Aanmelding voor aansluiting op CORV

 • 1 Een AMHK wendt zich voor aansluiting op CORV tot de Minister met gebruikmaking van het formulier in Bijlage 2 van deze regeling. Daarbij verklaart het AMHK dat het voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden voor CORV.

 • 2 Een college wendt zich voor aansluiting op CORV tot de Minister met gebruikmaking van het formulier in Bijlage 3 van deze regeling. Daarbij verklaart het college dat het voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden voor CORV.

 • 3 Een gecertificeerde instelling wendt zich voor aansluiting op CORV tot de Minister met gebruikmaking van het formulier in Bijlage 4 van deze regeling. Daarbij verklaart de gecertificeerde instelling dat het voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden voor CORV.

 • 4 De aansluitingsvoorwaarden voor CORV, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, worden vastgesteld overeenkomstig Bijlage 5 van deze regeling.

Artikel 6. Aansluiting op CORV

Aansluiting op CORV vindt uitsluitend plaats indien de infrastructuur voor gegevensuitwisseling van de justitiële ketenpartner aansluiting op CORV mogelijk maakt en deze aansluiting voldoende verantwoord is.

Artikel 7. Nadere eisen aan aansluiting op CORV

Bij aansluiting van een justitiële ketenpartner op CORV stelt de Minister in ieder geval nadere eisen omtrent:

 • a. het aantal aansluitingen van de justitiële ketenpartner;

 • b. de actualiteit van de bij de aansluiting te gebruiken programmatuur;

 • c. het vervallen van de aansluiting.

Artikel 8. Wijzigingen van de regeling

Onverminderd artikel 3, vierde lid, en artikel 5, vijfde lid, kan de Minister deze regeling wijzigen, voor zover hij dit afstemt met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Bijlage 1. bij de Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

CORV-berichten

Jeugdbescherming:

 • 1. Bericht verzoek tot onderzoek

  Het verzoek tot onderzoek is een bericht aan de raad voor de kinderbescherming. Indien de zorgen over de ontwikkeling van een kind groot zijn en hulp in het vrijwillig kader onvoldoende lijkt te zijn, dan kan worden overwogen om een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming (VTO) in te dienen (artikel 3.1, eerste lid, van de Jeugdwet). Gemeenten (artikel 2.4, eerste lid, van de Jeugdwet), gecertificeerde instellingen, het AMHK of een door het college aangewezen jeugdhulpaanbieder (artikel 3.1, eerste lid, van de Jeugdwet) kunnen dit verzoek indienen.

  In uitzonderingssituaties kan een ieder de raad voor de kinderbescherming verzoeken een onderzoek te starten (artikel 3.1, tweede lid, onderdeel a, van de Jeugdwet). Dit kan – overeenkomstig de huidige praktijk – indien er sprake is van een acute en ernstig bedreigende situatie voor de minderjarige, als er geen tijd te verliezen is. Hiertoe wordt geen elektronisch bericht met CORV verzonden.

  In het Bericht verzoek tot onderzoek kunnen meerdere kinderen (zowel geboren als ongeboren) gemeld worden en kunnen bijlagen toegevoegd worden. Met het Bericht verzoek tot onderzoek van de indiener wordt ten behoeve van de uitvoering door de raad voor de kinderbescherming ten minste verstrekt:

  • casus waar het verzoek betrekking op heeft waaronder het nummer waarmee de casus bekend is bij de indiener van het VTO.

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • omschrijving;

   • startdatum;

   • registratiedatum;

   • indicatie dat de casus urgent is.

  • gegevens van de verzoeker:

   • contactgegevens van de organisatie en;

   • gegevens van de medewerker die verzoek opmaakt; naam, telefoonnummer, emailadres.

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • RSIN1 van de organisatie.

  • gegevens van de jeugdige(n) waar verzoek betrekking op heeft:

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • GBA-verblijfadres;

   • naam;

   • geboortedatum;

   • telefoonnummer/emailadres.

  • gegevens van de gezaghebbende(n) of ouders:

   • naam of naam voogdijinstelling;

   • telefoonnummer en/of emailadres;

   • indicatie of gezaghebbende wel of niet is geïnformeerd over dit VTO, en zo niet wat daarvan de reden is.

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • KvK-nummer voogdijinstelling.

  • gegevens, indien het verzoek tot onderzoek een ongeboren kind betreft,:

   • naam van de moeder;

   • uitgerekende geboortedatum van het kind.

   Ten behoeve van de geachte noodzaak tot het verrichten van een onderzoek wordt ten minste het formulier verzoek tot onderzoek gebruikt voor bij de doorzending van gegevens. Daarbij worden en hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • gegevens met betrekking tot de situatie van het kind in het gezin;

   • beschrijving van de gezinssituatie van het kind;

   • rapportages met betrekking tot hulpverlening;

   • rapportages met betrekking tot diagnostisch onderzoek.

   De voornoemde gegevens kunnen worden verstrekt in de vorm van een bijlage/documenten ten behoeve van de beschrijving van de geachte noodzaak tot onderzoek, de ontwikkelingsbedreiging evenals de leefsituatie van het kind waarop de melding betrekking heeft.

 • 2. Notificatie intake

  Na ontvangst van een VTO kan de raad voor de kinderbescherming besluiten een onderzoek op te starten (artikel 3.1, eerste lid, van de Jeugdwet). Het besluit om al dan niet een onderzoek op te starten, wordt door middel van het bericht ‘notificatie intake’ gecommuniceerd aan de indiener van het verzoek tot onderzoek. Met dit bericht wordt aan de verzoeker door de raad voor de kinderbescherming en ten behoeve van de registratie en monitoring ten minste de volgende gegevens verstrekt:

  • casus waar het verzoek betrekking op heeft met daarbij:

   • het nummer waaronder de casus bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

   • het nummer waaronder de casus bekend is bij de indiener van het VTO;

   • de status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming

   • de startdatum van die status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming;

  • indicatie of raad voor de kinderbescherming voornemens is onderzoek te gaan doen;

  • instantiecode van de behandelende regio van de raad voor de kinderbescherming (SYSDA-code2);

  • gegevens van de jeugdige waar het verzoek betrekking op heeft, voor zover het geen ongeboren kind betreft. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam;

   • geboortedatum;

   • telefoonnummer/emailadres;

  • Gegevens van de jeugdige waar verzoek betrekking, voor zover het een ongeboren kind betreft. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam van de moeder;

   • identificerend nummer van de moeder (BSN);

   Daarbij worden verder ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • uitgerekende geboortedatum van het kind.

 • 3. Notificatie start ambtshalve onderzoek

  De raad voor de kinderbescherming kan ambtshalve besluiten een onderzoek op te starten naar de opvoedingssituatie van een (of meer) kind(eren) (artikel 3.2, tweede lid, onderdeel b, van de Jeugdwet). In de praktijk gebeurt dit vooral vanuit jeugdstrafzaken, schoolverzuimzaken, onderzoeken rond gezag en omgang na scheiding (die de raad op verzoek van de rechter uitvoert) en vanuit beschermingsonderzoeken waar in het gezin meerdere kinderen aanwezig zijn. Indien de raad voor de kinderbescherming ambtshalve een onderzoek opstart dan is de verantwoordelijke gemeente nog niet op de hoogte van dat onderzoek. De gemeente of een hiertoe aangewezen jeugdhulpaanbieder wordt, door de raad voor de kinderbescherming, als gevolg van artikel 3.1, derde lid, van de Jeugdwet, met een notificatiebericht hierover geïnformeerd. Met het notificatiebericht ‘start ambtshalve onderzoek’ verstrekt de raad voor de kinderbescherming tenminste de volgende gegevens aan het college:

  • casus waar het verzoek betrekking op heeft met daarbij de volgende gegevens:

   • het nummer waaronder de casus bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

   • de status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming;

   • de startdatum van die status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming;

  • gegevens van de behandelende regio van de raad voor de kinderbescherming:

   • instantiecode van de raad voor de kinderbescherming-regio (SYSDA-code);

  • gegevens van de jeugdige waar het verzoek betrekking op heeft en voor zover het een geboren kind betreft. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   Daarbij worden ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam;

   • geboortedatum;

   • telefoonnummer/emailadres;

  • gegevens van de jeugdige waar het verzoek betrekking op voor zover het een ongeboren kind betreft. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • de uitgerekende geboortedatum van het kind.

 • 4. Notificatie uitkomst onderzoek, naar aanleiding van VTO of ambtshalve zaak

  Als de raad voor de kinderbescherming haar onderzoek heeft afgerond, wordt de verzoeker of de gemeente geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Dat wil zeggen: in geval van een ingediend VTO, wordt de verzoeker geïnformeerd over de uitkomst van het verzochte onderzoek. Indien het een ambtshalve onderzoek betreft, wordt (op basis van het woonplaatsbeginsel) de verantwoordelijke gemeente of de daartoe door het betreffende college aangewezen jeugdhulpaanbieder over de uitkomst geïnformeerd met een bericht als bedoeld in artikel 3.1, derde lid, van de Jeugdwet. De raad voor de kinderbescherming verstrekt hierbij aan het college de volgende gegevens:

  • casus waar het verzoek betrekking op heeft met daarbij de volgende gegevens:

   • het nummer waaronder de casus bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

   • de status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming

   • de startdatum van die status van de zaak bij de raad voor de kinderbescherming.

   Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • het (VTO) nummer waaronder de casus bekend is bij de indiener van het VTO, indien het onderzoek gestart is naar aanleiding van een VTO;

  • indicatie of het een ambtshalve zaak betreft;

  • indicatie of raad voor de kinderbescherming wel of niet een rekest gaat indienen;

   • de aanduiding van de maatregel(en) die raad voor de kinderbescherming gaat rekesteren (opgave van welke maatregelen de raad voor de kinderbescherming gaat voorleggen aan de rechter), voor zover de raad voor de kinderbescherming een rekest gaat indienen;

  • gegevens van de behandelende regio van de raad voor de kinderbescherming:

   • instantie code van de raad voor de kinderbescherming-regio (SYSDA-code);

  • gegevens van de jeugdige waar het verzoek betrekking op heeft voor zover het een geboren kind. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

  • gegevens van de jeugdige waar het verzoek betrekking op heeft, voor zover het een ongeboren kind betreft. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam van de moeder;

   • identificerend nummer van de moeder (BSN);

   • personalia (als bedoeld in artikel 7.2.4 van de Jeugdwet) als er geen BSN bekend is.

    Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • uitgerekende geboortedatum.

 • 5. Notificatie beslissing rechtspraak

  De raad voor de kinderbescherming legt een verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel in de vorm van een rekest voor aan de rechtbank (artikel 1:255, tweede lid, en artikel 1:267, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Indien de rechtbank naar aanleiding van het verzoek van de raad voor de kinderbescherming besluit tot een ondertoezichtstelling met eventueel een machtiging uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel, wordt de raad voor de kinderbescherming daarvan op de hoogte gebracht via een beschikking van de rechtbank. Vervolgens wordt het college, in die gevallen dat de raad voor de kinderbescherming de verzoeker is geweest, van de maatregel door middel van de notificatie beslissing rechtspraak in kennis gesteld. Dit geldt ook voor die gevallen waarin de raad voor de kinderbescherming als adviseur betrokken is én de beschikking heeft ontvangen. De raad voor de kinderbescherming verstrekt de notificatie aan het college ten behoeve van diens verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen (artikelen 2.4, tweede lid, onder a en b, van de Jeugdwet). Het gaat dan om de volgende gegevens die het college ontvangt:

  • beslissing van de rechtbank. Daarbij worden aan het college de volgende gegevens verstrekt:

   • datum uitspraak;

   • indicatie OF een maatregel is uitgesproken;

   • indien een maatregel is uitgesproken worden verder de volgende gegevens verstrekt:

    • soort (of strekking van de uitgesproken) maatregel waaronder aanduiding eventuele machtiging uithuisplaatsing;

    • identificerende gegevens van de beslissende instantie (of parket).

    Daarbij worden ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

    • periode(n) behorend bij de maatregeDe raad voor de kinderbescherming verstrekt tevens gegevens van de jeugdige waarop de notificatie betrekking heeft, voor zover het een geboren kind betreft. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

     l;

    • gegevens van de instantie die de maatregel moet uitvoeren.

  Verder worden ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

  • het nummer waaronder de casus bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

  • het nummer waaronder de casus bekend is bij de indiener van het VTO.

   De raad voor de kinderbescherming verstrekt tevens gegevens van de jeugdige waarop de notificatie betrekking heeft, voor zover het een geboren kind betreft. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   Daarbij worden ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam;

   • geboortedatum;

   • telefoonnummer/mailadres.

   Indien het een ongeboren kind betreft, worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam van de moeder;

   • identificerend nummer van de moeder (BSN);

   • personalia (als bedoeld in artikel 7.2.4 van de Jeugdwet) als er geen BSN bekend is.

   Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • de uitgerekende geboortedatum van het kind.

Jeugdreclassering:

 • 6. Verstrekken van opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  • Jeugdreclassering kan zowel op vrijwillige basis als in gedwongen strafrechtelijk kader worden uitgevoerd. Steeds is er wel sprake van verdenking van een strafbaar feit. Jeugdreclassering op vrijwillige basis kan aan de orde zijn:

  • na langdurige detentie, mits de jeugdige bij ontslag uit een justitiële jeugdinrichting de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;

  • tijdens en na kortdurende detentie, mits de jeugdige bij aanvang van de begeleiding van de jeugdreclassering de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;

  • na een maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, mits de jeugdige bij ontslag uit een justitiële jeugdinrichting de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

  • nadat tegen de jeugdige een proces-verbaal is opgemaakt zonder dat de jeugdige in verzekering is gesteld;

  • nadat een jeugdige is heengezonden nadat hij in verzekering is gesteld;

  • indien een jeugdige in voorlopige hechtenis is gesteld.

  • tijdens en na een taakstraf van een jeugdige.

  Op verzoek van de raad voor de kinderbescherming kan dan vrijwillige begeleiding door de jeugdreclassering worden ingezet (artikel 77hh, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)). Voor de uitoefening van de jeugdreclasseringstaken zal een daartoe aangewezen gecertificeerde instelling ingeschakeld worden. De raad voor de kinderbescherming verstrekt een opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding aan een gecertificeerde instelling met daarin vermeld:

  • gegevens met betrekking tot de opdracht toezicht en begeleiding. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • opdrachtnummer waaronder de opdracht toezicht en begeleiding bekend is bij raad voor de kinderbescherming;

   • instantiecode van de Raadslocatie als opdrachtgever;

   • instantiecode van de gecertificeerde instelling als opdrachtnemer;

   • verantwoordelijke gemeente;

   • soort toezicht en de periode van toezicht.

    Daarbij worden ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • telefoonnummer/mailadres van de locatie van de raad voor de kinderbescherming;

   • telefoonnummer/mailadres van de gecertificeerde instelling.

  • parketnummer van de zaak;

  • gegevens over de jeugdige.

   Daarbij worden tenminste het volgende gegeven verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN).

   Daarbij wordt verder en ten hoogste de volgende gegevens verstrekt:

   • adres(sen);

   • naam;

   • geboortedatum;

   • geboorteplaats;

   • geslacht;

   • telefoonnummer/emailadres.

 • 7. Bericht melding start opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  Als de gecertificeerde instelling de opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding van een jeugdige van de raad voor de kinderbescherming ontvangt en deze accepteert, zendt deze gecertificeerde instelling een melding over de start van de opdracht toezicht en begeleiding ten behoeve van de monitoring/toets van de voortgang door de raad voor de kinderbescherming, zodra zij deze opdracht aan een van haar jeugdreclasseringsmedewerkers heeft toegewezen. Dit als gevolg van de taak van de raad voor de kinderbescherming tot het houden van toezicht op de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden (artikel 77hh WvSr). In dat kader is bevoegd de gecertificeerde instelling. Hiertoe verstrekt de gecertificeerde instelling (opdrachtnemer) aan de raad voor de kinderbescherming (opdrachtgever) ten minste de volgende gegevens:

  • opdrachtnummer waaronder de toezichtopdracht bekend is bij raad voor de kinderbescherming;

  • datum waarop de gecertificeerde instelling een medewerker heeft toegewezen aan de opdracht;

  • contactgegevens met betrekking tot dit bericht. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam medewerker;

   • telefoonnummer/email van de medewerker/gecertificeerde instelling.

   Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • instantiecode van de instantie waar de medewerker toe behoort.

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam.

 • 9. Bericht melding afloop opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  Als de inzet door de gecertificeerde instelling voor de opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding eindigt vanwege de afloop van de begeleidingstermijn of als de begeleiding voortijdig beëindigd wordt, informeert de gecertificeerde instelling (opdrachtnemer) de raad voor de kinderbescherming (opdrachtgever ingevolge artikel 77hh, tweede lid, WvSr) hierover. De gecertificeerde instelling zendt een bericht aan de raad voor de kinderbescherming en verstrekt daarbij tenminste de volgende gegevens:

  • opdrachtnummer waaronder de opdracht toezicht en begeleiding bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

  • reden van aflopen van de opdracht;

  • datum van aflopen van de opdracht;

  • contactgegevens met betrekking tot dit bericht. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam medewerker;

   • telefoonnummer/email van de medewerker/gecertificeerde instelling.

   Daarbij wordt ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • instantiecode van de instantie waar de medewerker toe behoort.

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam.

 • 10. Verzoek om wijziging van de opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  De gecertificeerde instelling kan de raad voor de kinderbescherming, namelijk de opdrachtgever van de opdracht tot toezicht en begeleiding, verzoeken om aanpassing van de toezicht- en begeleidingsperiode. Dit zou zich voor kunnen doen als een andere periode (duur) van begeleiding voorzien wordt, of als de zittingsdatum langer op zich laat wachten dan de toezicht- en begeleidingsperiode. Ten behoeve van het verzoek tot wijziging verstrekt de gecertificeerde instelling aan de raad voor de kinderbescherming ten minste de volgende gegevens:

  • opdrachtnummer waaronder de opdracht tot toezicht en begeleiding bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

  • omschrijving van de gevraagde wijziging (toezicht- en begeleidingsperiode) aan de opdracht tot toezicht en begeleiding;

  • contactgegevens met betrekking tot dit bericht. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam medewerker;

   • telefoonnummer/email van de medewerker/gecertificeerde instelling.

    Daarbij wordt verder ten hoogste het volgende gegeven verstrekt:

   • instantiecode van de instantie waar de medewerker toe behoort.

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam.

 • 11. Wijziging van de opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  Dit bericht is de bevestiging/reactie aan de gecertificeerde instelling die eerder het verzoek aan de raad voor de kinderbescherming heeft ingediend tot wijziging van de periode van de opdracht tot toezicht en begeleiding. Hiertoe verstrekt de raad voor de kinderbescherming als antwoord aan de gecertificeerde instelling tenminste de volgende gegevens:

  • gegevens met betrekking tot de opdracht:

   • opdrachtnummer waaronder de toezicht- en begeleidingsopdracht bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

   • instantiecode van de Raadslocatie als opdrachtgever;

   • soort toezicht en de (aangepaste) periode van toezicht;

  • parketnummer van de zaak;

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam.

 • 12. Overdracht opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding

  Een gecertificeerde instelling die een opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding heeft ontvangen, kan (bij de uitvoering) constateren dat deze toch niet de beste partij is om de opdracht uit te voeren. De opdracht zal dan via een overdrachtsbericht teruggegeven worden aan de raad voor de kinderbescherming, zodat de Raad de opdracht tot toezicht en begeleiding opnieuw kan uitzetten aan een gecertificeerde instelling die beter geschikt is om de betreffende opdracht uit te voeren. De ‘latende’ gecertificeerde instelling verzendt het verzoek hiertoe aan de raad voor de kinderbescherming. De gecertificeerde instelling verstrekt hierbij aan de opdrachtgever ten behoeve van de afhandeling:

  • opdrachtnummer waaronder de toezichtopdracht bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

  • datum van overdracht van de opdracht;

  • reden van overdracht van de opdracht;

  • contactgegevens met betrekking tot dit bericht. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • naam medewerker bij de ‘latende’ gecertificeerde instelling;

   • telefoonnummer/emailadres van de medewerker.

   Daarbij verstrekt de ‘latende’ gecertificeerde instelling verder ten hoogste het volgende gegeven:

   • instantiecode van de instantie waar de medewerker toe behoort;

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij verstrekt de ‘latende’ gecertificeerde instelling tenminste de volgende gegevens:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam.

 • 13. Overdracht document

  Tijdens de uitvoering van de opdracht tot vrijwillige toezicht en begeleiding maar ook bij de afloop van het toezicht en de begeleiding dient de gecertificeerde instelling (de opdrachtnemer) de raad voor de kinderbescherming op de hoogte te stellen van belangrijke documentatie, zoals een resultaat haalbaarheidsonderzoek, plan van aanpak of een afsluitende rapportage. De gecertificeerde instelling draagt dan het document via een bericht over aan de raad voor de kinderbescherming met daarin:

  • opdrachtnummer, waaronder de toezichtsopdracht bekend is bij de raad voor de kinderbescherming;

  • gegevens over de jeugdige. Daarbij worden tenminste de volgende gegevens verstrekt:

   • strafrechtketennummer (SKN);

   • naam;

   Daarbij wordt verder ten hoogste het volgende document verstrekt:

  • het betreffende document (in elektronische vorm).

Bijlage 5. bij artikel 5, vierde lid, van de Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

Aansluitvoorwaarden CORV

Versie: 13

Datum: 5 september 2014

De aansluitvoorwaarden zijn afhankelijk van de aan te sluiten partij. Per partij worden hieronder de voorwaarden beschreven.

Gemeente

Voor het college van B&W worden drie rollen onderkend:

 • 1. Verzoeker:

  Indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de gemeente, of de door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder, bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De retourberichten op het ingediende verzoek (ontvangstbevestiging, notificatie intake en notificatie uitkomst onderzoek) worden door de RvdK naar de Verzoeker gestuurd.

 • 2. Ontvanger notificaties:

  Ontvangen van (spontane) notificaties vanuit justitiepartijen, die niet zijn gerelateerd aan eerdere berichten vanuit de gemeente. Dit betreft meldingen omtrent ambtshalve onderzoeken (notificatie start ambtshalve onderzoek en notificatie uitkomst ambtshalve onderzoek) vanuit de RvdK en de notificaties jeugdreclassering (Toezicht en Begeleiding die is opgelegd vanuit OM, Rechtbank of RvdK). Gemeenten krijgen deze notificaties ten behoeve van hun regie-functie.

 • 3. Ontvanger zorgmelding Politie:

  Ontvangen van een Zorgformulier Politie (ZOF) vanuit de politie door de door de gemeente aangewezen partij die de toegang- en toeleiding functie vervult. Gemeenten krijgen dit bericht vanwege hun regie-functie en in de rol van toeleider naar jeugdhulp.

Voor elke bovengenoemde rol kan het college een apart aansluitpunt realiseren of meerdere rollen combineren op één aansluitpunt.

Het college van B&W verklaart schriftelijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1. Het college van B&W heeft een eigen OIN;

  Daarenboven verklaart het college van B&W schriftelijk dat per aansluitpunt aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 2. Het aansluitpunt beschikt over:

  • Internet aansluiting of aansluiting op Diginetwerk;

  • Een Digikoppeling compliant ebMS adapter;

  • De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet onderscheidenlijk Diginetwerk communiceert, voor zowel in- als uitgaand berichtenverkeer;

  • Overheid Instantie Nummer (OIN) van de organisatie die beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;

  • PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;

  • Met StUF testplatform en CORV acceptatie-omgeving gevalideerde toepassingssoftware.

 • 3. Het college van B&W heeft voor de betreffende bedrijfsprocessen en de bij het aansluitpunt toegepaste informatiesystemen, een stappenplan gevolgd om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bestaande uit:

  • a. Een baselinetoets BIG uit de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).

  • b. Een GAP-analyse BIG uit de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG).

  • c. Het opstellen en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan op basis van de resultaten van de GAP-analyse BIG.

  De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 • 4. Indien het college van B&W de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan een derde (als verwerker), beschikt de gemeente over een verwerkersovereenkomst met deze derde conform de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeente (BIG), waarin de voor de verwerker relevante beveiligingsmaatregelen zijn benoemd om te voldoen aan punt 3, en de verwerker voldoet aan punten 5 en 6 hieronder.

 • 5. Het college van B&W conformeert zich aan het releasebeleid3 dat door de beheerorganisatie CORV wordt voorgeschreven en zal tijdig de juiste versies van berichten ondersteunen.

 • 6. De verantwoordelijke voor CORV, de minister van Veiligheid en Justitie kan een audit kan verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Het college van B&W zal hieraan medewerking verlenen.

Indien het college van B&W de rol niet zelf uitvoert maar dit door een derde namens hem laat doen, dient het college zich ervan te vergewissen en te verklaren dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en voldaan zal blijven.

Gecertificeerde instellingen en AMHK

Er is geen onderscheid in aansluitvoorwaarden voor de voor jeugdbescherming en/of jeugdreclassering gecertificeerde instellingen en de AMHK’s.

Er is wel onderscheid tussen gecertificeerde instellingen en AMHK’s die aangesloten zijn bij Jeugdzorg Nederland en deze die dit niet zijn.

De gecertificeerde instelling die of het AMHK dat is aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, verklaart schriftelijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1. De gecertificeerde instelling onderscheidenlijk het AMHK beschikt over:

  • a. Overheid Instantie Nummer (OIN);

  • b. Een SYSDA identificatie nummer;

  • c. Een aansluiting op Keten Informatievoorziening Jeugdzorg (KIJ) die gebruikt wordt voor het berichtenverkeer;

  • d. Met CORV acceptatie-omgeving gevalideerde toepassingssoftware.

 • 2. De gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK heeft voor de betreffende bedrijfsprocessen en de bij het aansluitpunt toegepaste informatiesystemen door middel van een toets vastgesteld dat voldaan is aan het actuele JeugdzorgBasisBeveiligingsNiveau en de maatregelen getroffen te hebben conform de uitkomst van deze toets. De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 • 3. Indien de gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK de gegevensverwerking uitbesteed heeft aan een derde (als verwerker) beschikt de gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK over een verwerkersovereenkomst met deze derde conform de Wbp, waarin de voor de verwerker relevante beveiligingsmaatregelen zijn benoemd om te voldoen aan punt 2 en de verwerker voldoet aan punten 4 en 5 hieronder.

 • 4. De gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK conformeert zich aan het releasebeleid4 dat door de beheerorganisatie CORV wordt voorgeschreven en zal tijdig de juiste versies van berichten ondersteunen.

 • 5. De verantwoordelijke voor CORV, de minister van Veiligheid en Justitie kan een audit kan verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. De gecertificeerde instelling zal hieraan medewerking verlenen.

De gecertificeerde instelling die of het AMHK dat niet is aangesloten bij Jeugdzorg Nederland, verklaart schriftelijk dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1. De gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK beschikt over:

  • a. Internet aansluiting;

  • b. Een Digikoppeling compliant ebMS adapter;

  • c. de IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet communiceert voor zowel in- als uitgaand berichtenverkeer;

  • d. Overheid Instantie Nummer (OIN);

  • e. Een SYSDA identificatie nummer;

  • f. De IP-adressen / de IP-range(s) waarover de ebMS-adapter op internet onderscheidenlijk Diginetwerk communiceert, voor zowel in- als uitgaand berichtenverkeer;

  • g. Overheid Instantie Nummer (OIN) van de organisatie die beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt (indien dit niet de gecertificeerde instelling zelf is);

  • h. PKIoverheid-SSL certificaat van de organisatie die beheerder/eigenaar is van het aansluitpunt;

 • 2. Met CORV acceptatie-omgeving gevalideerde toepassingssoftware, die geschikt is voor de verzending en verwerking van de jeugdbescherming- en/of jeugdreclasseringsberichten, afhankelijk van het soort certificering van de gecertificeerde instelling.

 • 3. Voor de betreffende bedrijfsprocessen en informatiesystemen toegepast bij het aansluitpunt door middel van een toets is vastgesteld dat voldaan is aan NEN 7510 of ISO 27001 en zijn de maatregelen getroffen conform de uitkomst van deze toets. De uitvoering van deze stappen is controleerbaar gedocumenteerd en de documentatie wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie.

 • 4. Indien de gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK de gegevensbewerking uitbesteed heeft aan een derde, beschikt de gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK over een verwerkersovereenkomst conform de Wbp waarin de voor de verwerker relevante beveiligingsmaatregelen zijn benoemd om te voldoen aan punt 3 en de verwerker voldoet aan punten 5 en 6 hieronder.

 • 5. De gecertificeerde instelling onderscheidenlijk AMHK conformeert zich aan het releasebeleid5 dat door de beheerorganisatie CORV wordt voorgeschreven en zal tijdig de juiste versies van berichten ondersteunen.

 • 6. De verantwoordelijke voor CORV, de minister van Veiligheid en Justitie kan een audit kan verlangen, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. De gecertificeerde instelling zal hieraan medewerking verlenen.

 1. RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel naast een KvK-nummer ook een RSIN. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere organisaties.

  ^ [1]
 2. SYSDA-code: Ketenpartners moeten gebruik kunnen maken van codes uit de SYSDA-instantietabel als waarde om specifieke partijen in Justitie- of Politieketens te identificeren en berichten naar deze partijen te routeren.

  ^ [2]
 3. Het releasebeleid wordt opgesteld als onderdeel van de inrichting van de beheerorganisatie CORV.

  ^ [3]
 4. Het releasebeleid wordt opgesteld als onderdeel van de inrichting van de beheerorganisatie CORV.

  ^ [4]
 5. Het releasebeleid wordt opgesteld als onderdeel van de inrichting van de beheerorganisatie CORV.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina