Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014

[Regeling vervalt per 18-12-2019.]
Geldend van 23-03-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. BOACAT2014/052, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement van 20 november 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Mobiel Wegverkeersleider Rijkswaterstaat (Weginspecteur) in dienst bij de afdeling Weg Verkeersmanagement van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

  • 1 De Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement in de functie van Weginspecteur, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina