Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894 (10524), houdende vaststelling van regels over de verstrekking van gegevens door openbare bibliotheekvoorzieningen ten behoeve van beleidsontwikkeling (Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 11, vierde lid, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Besluit:

Artikel 1. Gegevenslevering door lokale bibliotheken

 • 1 Ten behoeve van de beleidsontwikkeling door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert een lokale bibliotheek jaarlijks gegevens over het voorgaande kalenderjaar aan. In afwijking van de eerste volzin kan op de website, bedoeld in artikel 5, worden aangegeven dat bepaalde gegevens meerjaarlijks worden aangeleverd.

 • 2 De aan te leveren gegevens staan vermeld in de bij deze regeling gevoegde bijlage I en zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • a. voorzieningen;

  • b. collectie;

  • c. uitleningen;

  • d. lidmaatschap en bezoek;

  • e. invulling van kernfuncties en dienstverlening;

  • f. personeel;

  • g. baten en lasten.

Artikel 2. Gegevenslevering landelijke digitale bibliotheek

 • 1 Ten behoeve van de beleidsontwikkeling door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert de Koninklijke Bibliotheek jaarlijks gegevens over de landelijke digitale bibliotheek over het voorgaande kalenderjaar aan. In afwijking van de eerste volzin kan op de website, bedoeld in artikel 5, worden aangegeven dat bepaalde gegevens meerjaarlijks worden aangeleverd.

 • 2 De aan te leveren gegevens staan vermeld in de bij deze regeling gevoegde bijlage II en zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • a. collectie;

  • b. gebruik;

  • c. lidmaatschap.

Artikel 3. Gegevenslevering provinciale ondersteuningsinstellingen

 • 1 Ten behoeve van de beleidsontwikkeling door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap levert een provinciale ondersteuningsinstelling jaarlijks gegevens over het voorgaande kalenderjaar aan. In afwijking van de eerste volzin kan op de website, bedoeld in artikel 5, worden aangegeven dat bepaalde gegevens meerjaarlijks worden aangeleverd.

 • 2 De aan te leveren gegevens staan vermeld in de bij deze regeling gevoegde bijlage III en zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • a. voorzieningen;

  • b. interbibliothecaire leenverkeer;

  • c. ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken;

  • d. functioneren van het netwerk;

  • e. baten en lasten.

Artikel 4. Aanleverdatum

 • 1 De lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek leveren de gegevens in enig jaar voor 1 mei aan.

 • 2 De eerste aanlevering van de gegevens door de lokale bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek vindt plaats in het jaar 2016 en de eerste aanlevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen vindt plaats in 2017.

Artikel 5. Wijze van aanlevering

De gegevens worden digitaal aangeleverd op een daartoe bestemde wijze op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage I. Lokale bibliotheken

De volgende gegevens worden aangeleverd door lokale bibliotheken. Voor zover niet anders vermeld gaat het bij aantallen om de stand op 31 december van het jaar waarover de gegevens worden aangeleverd.

a. Voorzieningen

Aantal gemeente(n) in verzorgingsgebied

Gemeente(n) in het verzorgingsgebied waaraan bibliotheekdiensten worden geleverd

Aantal en type vestigingen

b. Collectie

Bezit: boeken jeugd (fictie)

Bezit: boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag)

Bezit: boeken volwassenen (fictie)

Bezit: boeken volwassenen (non-fictie, inclusief naslag)

Bezit: overig, naar type

Aanschaf: boeken jeugd (fictie)

Aanschaf: boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag)

Aanschaf: boeken volwassenen (fictie)

Aanschaf: boeken volwassenen (non-fictie, inclusief naslag)

Aanschaf: overig, naar type

c. Uitleningen

Uitleningen: boeken jeugd (fictie; exclusief verlenging)

Uitleningen: boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag; exclusief verlenging)

Uitleningen: boeken jeugd via Bibliotheek op school; (fictie; exclusief verlening)

Uitleningen: boeken jeugd via Bibliotheek op school; (non-fictie; exclusief verlening)

Uitleningen: volwassenen (fictie; exclusief verlenging)

Uitleningen: volwassenen (non-fictie, inclusief naslag; exclusief verlenging)

Uitleningen: overig, naar type (exclusief verlenging).

Aantal reserveringen

Aangevraagde materialen bij andere organisaties

Aangevraagde materialen door andere organisaties

d. Lidmaatschap en bezoek

Totaal aantal jeugdleden (leeftijd t/m 17 jaar)

Totaal aantal volwassen leden (leeftijd 18 jaar en ouder)

Aantal nieuwe jeugdleden (leeftijd t/m 17 jaar)

Aantal nieuwe volwassen leden (leeftijd 18 jaar en ouder)

Aantal vervallen jeugdleden (leeftijd t/m 17 jaar)

Aantal vervallen volwassen leden (leeftijd 18 jaar en ouder)

Aantal drempeloverschrijdingen

Aantal bezoekers op website

Leeftijd tot waarop jeugdleden (t/m 17 jaar) gratis mogen lenen

e. Invulling van kernfuncties en dienstverlening

Aantal informatiepunten in bibliotheek, naar type

Aantal ontvangen informatieve aanvragen

Samenwerking met scholen, naar type dienstverlening per school

Samenwerking met voor- en vroegschoolse educatie instellingen (waaronder kinderopvang en peuterspeelzaal)

Samenwerking met overige (publieke) partners (waaronder educatief, cultureel en zorg en welzijn)

Samenwerking met private en commerciële partners

Dienstverlening basisvaardigheden (waaronder in ieder geval leesbevordering en laaggeletterdheid) voor jeugd en volwassenen

Dienstverlening kunst en cultuur

Dienstverlening zorg en welzijn

Dienstverlening integratie en inburgering

Dienstverlening persoonlijke ontwikkeling en leven lang leren

f. Personeel

Aantal personeelsleden betaald (vast dienstverband in loondienst: fulltimers)

Aantal personeelsleden betaald (vast dienstverband in loondienst: parttimers)

Omvang personeelsbestand betaald in fte (vast dienstverband in loondienst)

Aantal personeelsleden betaald (tijdelijk dienstverband in loondienst: fulltimers)

Aantal personeelsleden betaald (tijdelijk dienstverband in loondienst: parttimers)

Omvang personeelsbestand betaald in fte (tijdelijk dienstverband in loondienst)

Aantal personeelsleden in loondienst van het mannelijke geslacht

Aantal personeelsleden in loondienst van het vrouwelijke geslacht

Aantal personeelsleden niet in loondienst (fulltimers, exclusief vrijwilligers)

Aantal personeelsleden niet in loondienst (parttimers, exclusief vrijwilligers

Omvang personeelsbestand betaald in fte (niet in loondienst, exclusief vrijwilligers)

Aantal vrijwilligers

Totaal aantal uren per week ingezet door vrijwilligers

Opbouw personeelsbestand, naar leeftijdscategorie

g. Baten en lasten

Inkomsten gebruikers

Inkomsten specifieke dienstverlening

Inkomsten specifieke dienstverlening: mobiele diensten

Inkomsten diverse baten

Inkomsten interest

Overige baten

Subsidie: exploitatiesubsidie gemeente

Subsidie: overige gemeentelijke subsidies

Subsidie: provinciale subsidie

Subsidie: overig

Kosten Bestuur & Organisatie

Huisvestingskosten

Kosten personeel in loondienst

Kosten personeel niet in loondienst.

Kosten met betrekking tot studie en deskundigheidsbevordering

Administratiekosten

Transportkosten

Automatiseringskosten

Kosten collectie en media

Specifieke kosten / Overige kosten

Saldo boekjaar

Onttrekking reserves en voorzieningen

Toevoeging reserves en voorzieningen

Dotatie algemene reserve

Bijlage II. Landelijke digitale bibliotheek

De volgende gegevens worden aangeleverd door de Koninklijke Bibliotheek. Voor zover niet anders vermeld gaat het bij aantallen om de stand op 31 december van het jaar waarover de gegevens worden aangeleverd.

a. Collectie

Bezit: e-boeken jeugd (fictie)

Bezit: e-boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag)

Bezit: e-boeken volwassenen (fictie)

Bezit: e-boeken volwassenen (non-fictie, inclusief naslag)

Bezit: overig, naar type

Aanschaf: e-boeken jeugd (fictie)

Aanschaf: e-boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag)

Aanschaf: e-boeken volwassenen (fictie)

Aanschaf: e-boeken volwassenen (non-fictie, inclusief naslag)

Aanschaf: overig, naar type

Overlap met fysieke collectie

b. Gebruik

Uitleningen: e-boeken jeugd (fictie; exclusief verlenging)

Uitleningen: e-boeken jeugd (non-fictie, inclusief naslag; exclusief verlenging)

Uitleningen: e-boeken volwassenen (fictie; exclusief verlenging)

Uitleningen: e-boeken volwassenen (non-fictie, inclusief naslag; exclusief verlenging)

Uitleningen: overig, naar type (exclusief verlenging)

Aantal websitebezoeken

Gebruik aangeboden diensten, naar type

c. Lidmaatschap

Aantal accounts jeugd (t/m 17 jaar)

Aantal accounts volwassenen

Aantal actieve accounts jeugd (t/m 17 jaar)

Aantal actieve accounts volwassenen

Aantal nieuwe accounts jeugd (t/m 17 jaar)

Aantal nieuwe accounts volwassenen

Aantal vervallen accounts jeugd (t/m 17 jaar)

Aantal vervallen accounts volwassenen

Bijlage III. Provinciale ondersteuningsinstellingen

a. Voorzieningen

Overzicht bibliotheekorganisaties in het verzorgingsgebied met bibliotheekdiensten, naar soort

Aantal netwerken per provincie (gezamenlijke collectie, catalogus en lenersadministratie)

Aantal bibliotheekorganisaties per netwerk

b. Interbibliothecair leenverkeer

Aantal vervoerde fysieke media, naar soort (binnen provincie en tussen provincies)

Aantal aanvragen binnen provincie en tussen provincies

Aantal afleverpunten, binnen provincie en tussen provincies

c. Ontwikkeling van innovaties ten behoeve van lokale bibliotheken

Ontwikkeling programma’s en projecten ten behoeve van innovatie, naar soort, sector en domein

d. Functioneren van het netwerk

Aantal en soort ondersteunende taken gericht op een gezamenlijke catalogus

Aantal en soort ondersteunende taken gericht op het gezamenlijke collectieplan (Koninklijke Bibliotheek)

Aantal en soort ondersteunende taken gericht op een op elkaar afgestemde gezamenlijke administratie en digitale infrastructuur

Aantal en soort ondersteunende taken gericht op onderwijs

e. Baten en lasten

Provinciale subsidie met betrekking tot taken op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Inkomsten met betrekking tot taken op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Kosten interbibliothecair leenverkeer

Kosten ontwikkeling innovatie

Kosten netwerktaken

Terug naar begin van de pagina