Regeling tarieven bewegwijzering

Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/265143, houdende vaststelling van de tarieven inzake bewegwijzering (Regeling tarieven bewegwijzering)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 153a van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief, bedoeld in artikel 153a, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, bedraagt:

  • a. € 24,50 per kalenderjaar, per verkeersteken dat voor de desbetreffende wegbeheerder of eigenaar als bewegwijzeringsobject onderdeel uitmaakt van de categorie bewegwijzering, bepaald naar de peildatum van 1 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop het tarief betrekking heeft, te betalen na ontvangst van de daarvoor opgemaakte factuur, binnen dertig dagen na ontvangst daarvan;

  • b. € 79, € 89 of € 99 per uur, voor opdrachten van wegbeheerders of eigenaren, door de Minister van Infrastructuur en Milieu te bepalen naar rato van de inzet bij de uitvoering van de opdracht van medewerkers op verschillende niveaus van ervaring en deskundigheid.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 9 juli 2014, Stb. 313, tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering, in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven