Wijzigingswet financiële markten 2015

Geldend van 01-04-2015 t/m 25-11-2015

Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toepassingsbereik van de geschiktheids- en betrouwbaarheidtoetsing voor personen werkzaam op de financiële markten te verruimen, de kring van personen die een eed of belofte dienen af te leggen uit te breiden, de Nederlandsche Bank de bevoegdheid te geven bij overheidsinstellingen en private partijen gegevens op te vragen voor macroprudentiële doeleinden, alsmede enige andere wijzigingen en verbeteringen in de wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn 2011/61/EU).]

Artikel XVII

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XVIIa

  • 2 Artikel 3:17c, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht geldt ten aanzien van natuurlijke personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Wa, reeds werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming, met ingang van de eerste dag van de twaalfde kalendermaand na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Wa, voor zover die personen gedurende dat jaar werkzaam blijven bij of onder verantwoordelijkheid van dezelfde financiële onderneming.

Artikel XVIII

Artikel XIX

Op overeenkomsten betreffende van het publiek ter beschikking verkrijgen van terugbetaalbare gelden als gevolg van het aanbieden van effecten in overeenstemming met het ingevolge hoofdstuk 5.1 van de Wet op het financieel toezicht bepaalde onderscheidenlijk op overeenkomsten betreffende het uitzetten van deze gelden die zijn aangegaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, blijft artikel 3:2 van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat artikel onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip luidde, van toepassing.

Artikel XX

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op categorieën obligaties waarvan de registratie reeds voor 1 januari 2015 is doorgehaald.

Artikel XXI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de vijfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina