Regeling team criminele inlichtingen FIOD

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Vaststelling van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 1 december 2014, nr. DB 2014/474M, houdende regels omtrent werkzaamheden en autorisaties van het team criminele inlichtingen FIOD (Regeling team criminele inlichtingen FIOD)

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 12 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, de artikelen 6 en 46 van de Wet politiegegevens, artikel 2:5 van het Besluit politiegegevens en artikel 7 van het Besluit verplichte politiegegevens;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

 • 1 Er is bij de FIOD een team criminele inlichtingen onder de naam team criminele in- lichtingen FIOD (tci-FIOD).

 • 3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Het team criminele inlichtingen FIOD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

  • a. het verzamelen en verifiëren van criminele inlichtingen;

  • b. het verwerken van criminele inlichtingen;

  • c. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens;

  • d. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:

  • e. het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;

  • f. het verwerken van informantgegevens, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.

 • 2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt het team criminele inlichtingen FIOD gebruik van de centrale verwijzingsindex.

 • 3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, met medewerking van personen als bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens, wordt binnen de FIOD uitsluitend verricht door het team criminele inlichtingen FIOD.

Artikel 4

 • 1 Het team criminele inlichtingen FIOD verstrekt criminele inlichtingen aan de andere teams criminele inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het modelformulier criminele inlichtingen rapport dat is opgenomen in bijlage I.

Artikel 5

 • 1 Het team criminele inlichtingen FIOD stelt het team nationale criminele inlichtingen in kennis van:

  • a. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;

  • b. personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 10, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;

  • c. de informantgegevens door middel van een informantencoderingsysteem;

  • d. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale coördinatie en ondersteuning door het team nationale criminele inlichtingen.

 • 2 Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onderdeel b, en met het oog op de verstrekking van de gegevens, genoemd in bijlage II, maakt het team criminele inlichtingen FIOD gebruik van de centrale verwijzingsindex.

Artikel 6

 • 1 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de kennis en vaardigheden van de ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen FIOD worden onderhouden op ten minste het niveau van de eisen, bedoeld in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.

 • 2 De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, ononderbroken deel uitmaakt van het team criminele inlichtingen FIOD.

 • 3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 7

 • 1 De bij het team criminele inlichtingen FIOD in gebruik zijnde vertrekken zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die deel uitmaken van het team criminele inlichtingen FIOD, personen die door deze ambtenaren worden begeleid en de tci-officier van justitie.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren en vertrekken van het team criminele inlichtingen FIOD.

 • 3 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat bij afwezigheid van ambtenaren van het team criminele inlichtingen FIOD de vertrekken deugdelijk zijn afgesloten.

Artikel 8

De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de bij het team criminele inlichtingen FIOD gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan worden getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling team criminele inlichtingen FIOD.

 • 2 De in het eerste lid genoemde citeertitel kan worden afgekort tot: Regeling tci-FIOD.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Bijlage I

Het criminele inlichtingen rapport (modelformulier) dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:

Algemeen

Uniek registratienummer

Datum van registratie

Naam/nummer rapporteur

Naam van tci

Regionummer (PL-code)

Telefoonnummer tci

Herleidbaarheidsinformatie

Herkomst bron

Tekstveld

Open bron

Welke bron + datum

Verkennend onderzoek

Korps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek

Opsporingsonderzoek

Korps + PV-nummer en/of naam onderzoek

Buitenlands opsporingsonderzoek

Land + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio

Informant

Geen veld, niet relevant

Anonieme bron

Naam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer

Getuige

Naam + geboorte datum + bedrijf/ instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld

Waarneming opsporingsambtenaar buiten opsporingsonderzoek

Naam verbalisant en PV-nummer

Afhandelingscodes

11

Operationeel te gebruiken

01

Alleen te gebruiken na overleg met de afzender

00

Informatie met zware beperkingen voor gebruik

200

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met verhoogd afbreukrisico

300

Kan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor coördinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.

+ Informatie met bronbeschermingsbelangen

Inhoud van de tci-informatie

In tci-informatie genoemde herleidbare persoon:

In tciI-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:

– Achternaam

– Bedrijfs/handelsnaam

– Voornaam

– KvK-code/inschrijvingsnummer

– Geboortedatum

– Adres

– Adres

– Vestigingsplaats

– Status (verdachte, tci-subject, relatie)

 

De volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig van informanten) zijn voor de eigen administratie van het tci. Deze gegevens worden niet verstrekt buiten de tci-structuur.

Evaluatiecode informant

A

Betrouwbaar

B

Meestal betrouwbaar

C

Minder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar

D

Niet te beoordelen

Evaluatiecode informatie afkomstig van informant

1

Waargenomen (door bron zelf)

2

Gehoord (van iemand die erbij geweest is)

3

Indirect gehoord (via via)

Bijlage II

Verwijsindex-gegevens

Overzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan het tnci t.b.v. de verwijsindexen

tci-subjecten index natuurlijke personen

tci-subjecten index rechtspersonen

Achternaam

Bedrijfsnaam

Voorvoegsel

Handelsnaam

Voornaam

Belastingnummer

Roepnaam

KvK-code

Bijnaam

KvK-dossiernummer

Alias

KvK-inschrijvingsnummer

Status

Status

(verdachte, tci-subject, relatie)

 

Geboorteplaats

Straatnaam

Geboorteland

Huisnummer

Geboortedatum

Toevoeging

Geslacht

Postcode

Nationaliteit

Vestigingsplaats

Hoofdgroep code

Land

 

Rechtsvorm

 

Hoofdgroep code

Melding recherche onderzoeken

(MRO) Algemeen

MRO Locaties

MRO Organisaties

Naam onderzoeksteam

Straatnaam

Bedrijfsnaam

Startdatum onderzoek

Huisnummer

Naam organisatie

Sluitingsdatum onderzoek

Toevoeging huisnummer

Belastingnummer

Afhandelingscode

Postcode

KvK-code

Hoofdgroep code

Plaats

KvK-dossiernummer

Contact

Land

KvK-inschrijvingsnummer

Telefoonnr. contact

   

Fax-nr. contact

   

Doelstelling onderzoek

   

Status

   

(lopend/afgesloten)

   

MRO Personen

MRO Telecom

MRO Vervoer

Achternaam

Telecommunicatienummer

Land

Voorvoegsel

 

Soort vervoer

Voornaam

 

Registratienummer

Geboortedatum

 

Merk

Geboorteplaats

 

Voertuigtype

Geslacht

 

Vaartuignaam

Radio call sign

Identificatiegegevens

Korpscode

Mutatiedatum

Registratie/Projectnummer

Opmerkingen:

 • 1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.

 • 2. Het team nationale criminele inlichtingen (tnci) kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen.

Naar boven