Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014

Geldend van 05-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2014, 2014-0000175629, houdende doorverlening van bevoegdheden betreffende de handhaving van regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan een onder de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid ressorterende ambtenaar (Mandaatregeling handhaving CLP SZW 2014)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

  • 2 Aan het hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de Inspectie SZW wordt mandaat verleend voor het namens de Minister verrichten van handelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen en van de gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover deze verband houden met de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

Het krachtens dit mandaat en deze machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met de dag waarop de Regeling mandaatverlening inzake bevoegdheid tot handhaving van de regels met betrekking tot indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in werking is getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2014

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

J.A. van den Bos

Inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar begin van de pagina