Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 november 2014, MinBuza-2014.665397, houdende een verlaagd bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in de sector Ontwikkelingssamenwerking (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gehoord de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2.6, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1

In afwijking van artikel 2.3, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector komen partijen bij rechtspersonen als bedoeld in de bijlage, bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van die wet, onder het opschrift ‘Ministerie van Buitenlandse Zaken’, indien deze rechtspersonen een subsidie ontvangen ten laste van de rijksbegroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en niet elders zijn vermeld in deze bijlage, geen bezoldiging overeen die per kalenderjaar meer bedraagt dan € 168.000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina