Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding

Geldend van 02-07-2007 t/m 14-11-2014

Regeling van de Minister van Defensie van 3 november 2014, nummer BS2014029519 tot uitvoering van de volledige schadevergoeding (Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding)

De Minister van Defensie,

Gelet op de artikelen 8a, vijfde lid en 11a, vijfde lid, van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen; artikel 11a, vierde lid van het Besluit bijzondere militaire pensioenen, en artikel 65a, zesde lid van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 1. Definities

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 2. Aanvullend karakter

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De volledige schadevergoeding is een aanvulling op andere pensioenen, uitkeringen, voorzieningen en verstrekkingen die ten aanzien van de schade zijn en worden verstrekt aan de belanghebbende.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 3. Overleg

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Minister en de belanghebbende, indien gewenst bijgestaan door een raadsman, voeren overleg over de vaststelling van de schade, de uitgangspunten van de schadeberekening en de hoogte van de schadevergoeding. Indien in dit overleg overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de schadevergoeding wordt deze door de Minister overeenkomstig vastgesteld en toegekend.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 4. Richtlijnen en procedure

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 Indien het overleg, bedoeld in artikel 3, niet leidt tot overeenstemming over de berekening van het schadebedrag, maar wel over de aan de schadeberekening ten grondslag liggende uitgangspunten, wordt met inachtneming van die uitgangspunten de schade berekend. Deze berekening wordt verricht door een na overleg met de belanghebbende door de Minister aangewezen onafhankelijk rekenbureau. Vervolgens kent de Minister de belanghebbende de aldus vastgestelde schadevergoeding toe.

  • 2 Indien belanghebbende en de Minister geen overeenstemming bereiken over de vaststelling van de schade en de aan de schadeberekening ten grondslag liggende uitgangspunten, wordt – tenzij belanghebbende te kennen geeft de aanvraagprocedure niet verder te willen vervolgen – advies gevraagd over de uitgangspunten aan een door de Minister ingestelde commissie. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, niet werkzaam voor het Ministerie van Defensie en twee leden waarvan één lid wordt benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

  • 3 Tenzij de Minister zwaarwegende redenen ziet om van het advies, bedoeld in het tweede lid, af te wijken, kent hij de volledige schadevergoeding toe overeenkomstig het advies over de uitgangspunten van de schadeberekening. De volledige schadevergoeding wordt eenmalig vastgesteld en uitbetaald.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 5. Buitengerechtelijke kosten

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
  • 1 De kosten van een raadsman voor het vaststellen van de omvang van de schadevergoeding komen voor vergoeding in aanmerking voor zover zij betrekking hebben op de indiening en onderbouwing van het verzoek om volledige schadevergoeding, alsmede op de beoordeling, voorafgaand aan het primaire besluit, van de door de Minister voorgestelde vergoeding.

  • 2 De kosten van een raadsman worden vergoed tot het maximum uurtarief zoals is vastgesteld in de Regeling tegemoetkoming kosten rechtskundige hulp met een maximum van € 7.500,–.

  • 3 De kosten, verbonden aan het doen verrichten van noodzakelijke medische en arbeidskundige onderzoeken en het inschakelen van deskundigen of getuigen, worden op verzoek vergoed tot een maximum van € 5.000,– per onderzoek.

  • 4 Overige kosten komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De Minister kan van in deze regeling bedoelde maximumbedragen of hoogte van vastgestelde schade afwijken indien toepassing hiervan naar zijn oordeel zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2007.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Artikel 8. Citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding (UVS).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 32498, datum inwerkingtreding 15-11-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot 01-07-2007.

Terug naar begin van de pagina