Regeling toetswijzer eindtoets PO

Geldend van 30-10-2014 t/m heden

Regeling van het College voor toetsen en examens van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02121, houdende vaststelling van de toetswijzer voor de eindtoets in het primair onderwijs (Regeling toetswijzer eindtoets PO)

Het College voor toetsen en examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 1 oktober 2014, kenmerk 671003, betreffende het algemene deel van de toetswijzer (artikel 1)

Besluit:

Artikel 1. toetswijzer algemeen deel

De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het algemeen deel voor de eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 1 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. toetswijzer specifiek deel

De toetswijzer, bedoeld in artikel 2, zesde lid, onderdeel c en d, van de Wet College voor toetsen en examens wordt betreffende het specifieke deel voor de centrale eindtoets in het primair onderwijs vastgesteld, als vermeld in bijlage 2 bij deze regeling, en maakt na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De toetswijzer als bedoeld in artikel 1 en 2 wordt bekend gemaakt op www.hetcvte.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Het College voor toetsen en examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1

bij de Regeling toetswijzer eindtoets PO, van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02121

Toetswijzer eindtoets primair onderwijs, algemeen deel

Voor elke eindtoets primair onderwijs wordt het algemeen deel van de toetswijzer vastgesteld voor de volgende onderdelen:

Taal en rekenen

Bijlage 2

bij de Regeling toetswijzer eindtoets PO, van 27 augustus 2014, nummer CvTE-14.02121

Toetswijzer eindtoets primair onderwijs, specifieke deel

Voor de centrale eindtoets primair onderwijs wordt het specifieke deel van de toetswijzer vastgesteld voor de volgende onderdelen:

Taal en rekenen

Wereldoriëntatie

Terug naar begin van de pagina