Besluit heffing preventie dierziekten

[Regeling vervallen per 28-03-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geldend van 31-12-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van 16 oktober 2014, houdende regels ter zake van heffingen in verband met de bekostiging van het weren van dierziekten (Besluit heffing preventie dierziekten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 juni 2014, nr. WJZ / 14095009;

Gelet op de artikelen 91h, tweede lid, 91i, vierde lid, 92, tweede lid, en 92a, vierde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2014, nr. W15.14.0198/IV en W15.14.0197/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 oktober 2014, nr. WJZ / 14125286;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-03-2018]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • algemene preventiekosten: andere preventiekosten dan voor de bestrijding van zoönotische salmonella, voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën of de monitoring van dierziekten;

 • eendagskuiken: kuiken, jonger dan 72 uur;

 • grootmoederdier: vrouwelijk dier van ten minste 20 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van moederdieren;

 • legkip: kip van ten minste 18 weken oud, gehouden voor de productie van andere eieren dan broedeieren;

 • legras: ras van pluimvee, bestemd voor de productie van eieren;

 • moederdier: kip of kalkoen van ten minste 20 weken respectievelijk 28 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van dieren die worden gehouden voor de productie van vlees of eieren;

 • opslag: bedrag waarmee de diergezondheidsheffing wordt verhoogd ter bestrijding van de kosten van het Diergezondheidsfonds, voor zover noodzakelijk met het oog op het weren van op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet, aangewezen besmettelijke dierziekten;

 • vaccinbroedei: ei van pluimvee dat zich in een broedmachine bevindt om te worden afgeleverd aan de farmaceutische industrie, dan wel bestemd is om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

 • Verordening (EG) nr. 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189);

 • Verordening (EG) nr. 589/2008: Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008, L 163);

 • vleeskalkoen: kalkoen, direct bestemd voor de productie van vlees;

 • vleeskuiken: kip, direct bestemd voor de productie van vlees;

 • vleesras: ras van pluimvee dat bestemd is voor de productie van vlees;

 • wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 2. Diergezondheidsheffing preventieve diergezondheidszorg

[Vervallen per 28-03-2018]

De diergezondheidsheffing, bedoeld in de artikelen 3, 10, 12 en 14 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten, wordt tevens geheven ter bestrijding van de kosten van het Diergezondheidsfonds, voor zover noodzakelijk met het oog op het weren van:

Artikel 3. Verhoging diergezondheidsheffing

[Vervallen per 28-03-2018]

De tarieven van de diergezondheidsheffing, bedoeld in de artikelen 3, 10, 12 en 14 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten worden overeenkomstig Hoofdstuk 2 verhoogd met een opslag.

Hoofdstuk 2. Tarieven opslag preventie diergezondheidszorg

[Vervallen per 28-03-2018]

§ 1. Houden van dieren op een bedrijf

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 4. Tarief opslag houden kippen in vleessector

[Vervallen per 28-03-2018]

 • 1 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van eendagskuikens van kippen, behorende tot een vleesras, bedraagt:

  • a. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van broedeieren:

   • 1°. € 0,000183 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,000208 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000014 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van vlees:

   • 1°. € 0,000114 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,001240 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000592 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 2 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 19 weken, behorende tot een vleesras en bestemd om te worden opgefokt tot moederdier of grootmoederdier, bedraagt:

  • a. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot moederdier:

   • 1°. € 0,006696 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,017148 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,001884 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot grootmoederdier:

   • 1°. € 0,010472 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,023580 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,001539 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 3 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van moederdieren of grootmoederdieren van kippen, behorende tot een vleesras, bedraagt:

  • a. per moederdier:

   • 1°. € 0,014980 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,022604 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,002708 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per grootmoederdier:

   • 1°. € 0,004618 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,118988 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,007764 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 4 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van vleeskuikens, bedraagt per vleeskuiken:

  • a. € 0,000203 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,002075 voor de preventie van zoönotische salmonella,

  • c. € 0,000644 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

Artikel 5. Tarief opslag houden kippen in legsector

[Vervallen per 28-03-2018]

 • 1 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van eendagskuikens van kippen, behorende tot een legras, bedraagt:

  • a. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van broedeieren:

   • 1°. € 0,001306 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,000841 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000008 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per eendagskuiken, bestemd om te worden gehouden voor de productie van eieren:

   • 1°. € 0,000030 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,004148 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000228 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 2 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 19 weken, behorende tot een legras, en bestemd om te worden opgefokt tot moederdier of grootmoederdier, bedraagt:

  • a. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot moederdier:

   • 1°. € 0,023929 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,015875 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000227 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per kip, bestemd om te worden opgefokt tot grootmoederdier:

   • 1°. € 0,005371 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,023365 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000227 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 3 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van kippen, ouder dan 72 uur maar niet ouder dan 17 weken, behorende tot een legras, en bestemd om te worden opgefokt tot legkip, bedraagt per kip:

  • a. € 0,000155 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,003659 voor de preventie van zoönotische salmonella,

  • c. € 0,000226 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 4 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van moederdieren of grootmoederdieren van kippen, behorende tot een legras, bedraagt:

  • a. per moederdier:

   • 1°. € 0,068282 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,074606 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000658 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per grootmoederdier:

   • 1°. € 0,007578 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,196461 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,001905 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 5 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van legkippen, bedraagt:

  • a. per legkip die wordt gehouden voor de productie van biologische eieren als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 834/2007

   • 1°. € 0,000733 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,334639 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,002049 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • b. per legkip die wordt gehouden voor de productie van eieren van hennen met vrije uitloop als bedoeld in bijlage II, onderdeel 1 van Verordening (EG) nr. 589/2008:

   • 1°. € 0,000536 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,107558 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000664 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • c. per legkip die wordt gehouden voor de productie van scharreleieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2 van Verordening (EG) nr. 589/2008:

   • 1°. € 0,000516 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,027054 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000167 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën;

  • d. per legkip die wordt gehouden voor de productie van kooi-eieren als bedoeld in bijlage II, onderdeel 2 van Verordening (EG) nr. 589/2008:

   • 1°. € 0,000356 voor algemene preventiekosten,

   • 2°. € 0,122155 voor de preventie van zoönotische salmonella,

   • 3°. € 0,000759 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

Artikel 6. Tarief opslag houden kalkoenen

[Vervallen per 28-03-2018]

 • 1 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van eendagskuikens van kalkoenen bedraagt per eendagskuiken:

  • a. € 0,000072 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,007061 voor de preventie van zoönotische salmonella,

  • c. € 0,001060 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

 • 2 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van vleeskalkoenen, bedraagt per vleeskalkoen:

  • a. € 0,000513 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,018525 voor de preventie van zoönotische salmonella,

  • c. € 0,002781 voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën.

Artikel 7. Tarief opslag houden eenden

[Vervallen per 28-03-2018]

 • 1 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van eendagskuikens van eenden bedraagt per eendagskuiken:

  • a. € 0,000014 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,000290 voor de preventie van zoönotische salmonella.

 • 2 De hoogte van de opslag ter zake van het houden van eenden, ouder dan 72 uur, bedraagt per eend:

  • a. € 0,000087 voor algemene preventiekosten,

  • b. € 0,003418 voor de preventie van zoönotische salmonella.

Artikel 8. Tarief opslag houden runderen

[Vervallen per 28-03-2018]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 9. Tarief opslag houden schapen of geiten

[Vervallen per 28-03-2018]

De hoogte van de opslag ter zake van het houden van schapen of geiten bedraagt per schaap of geit:

 • a. € 0,48 voor algemene preventiekosten.

§ 2. Houden van dieren, anders dan op een bedrijf

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 10. Tarief opslag houden schapen of geiten

[Vervallen per 28-03-2018]

De hoogte van de opslag ter zake van het houden van schapen of geiten, anders dan op een bedrijf, bedraagt per schaap of geit:

 • a. € 0,48 voor algemene preventiekosten.

§ 3. Verhandelen van varkens vanaf een bedrijf

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 11. Tarief opslag verhandelen varkens

[Vervallen per 28-03-2018]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

§ 4. Produceren dierlijke producten

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 12. Tarief opslag produceren vaccinbroedeieren

[Vervallen per 28-03-2018]

De hoogte van de opslag ter zake van het produceren van vaccinbroedeieren bedraagt per vaccinbroedei € 0,000002 voor algemene preventiekosten.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-03-2018]

Artikel 13. inwerkingtreding

[Vervallen per 28-03-2018]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 14. citeertitel

[Vervallen per 28-03-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit heffing preventie dierziekten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 oktober 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina