Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 23-10-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/206986, tot instelling van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

BESLUIT:

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een Expertisenetwerk Waterveiligheid.

 • 2 Het ENW heeft tot taak:

  • a. de minister, waterschappen, provincies, gemeentes en andere betrokken instanties met een taak of verantwoordelijkheid voor waterveiligheid te adviseren vanuit een primair technisch-inhoudelijke invalshoek over vraagstukken met betrekking tot waterveiligheid;

  • b. de minister te adviseren over de technisch-inhoudelijke kwaliteit van technische leidraden als bedoeld in artikel 2.6 van de Waterwet;

  • c. de kennis die nodig is voor de wettelijke taakuitoefening van waterkeringbeheerders en andere overheden en instanties met een taak of verantwoordelijkheid voor waterveiligheid samen te brengen, te delen en uit te wisselen.

 • 3 Het ENW kan adviezen aan de minister als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, ook ongevraagd uitbrengen.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1 Het ENW bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste twaalf leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De leden worden door de minister benoemd, waarvan een in de functie van voorzitter.

 • 3 De leden kunnen worden herbenoemd door de minister.

 • 4 De benoeming en herbenoeming geschieden voor de duur van vier jaar.

 • 5 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen voor de duur van vier jaar.

 • 6 De leden kunnen worden geschorst en uit hun lidmaatschap worden ontslagen door de minister.

 • 7 De leden beschikken over theoretisch-wetenschappelijke expertise, danwel expertise vanuit de overheidspraktijk van waterveiligheid.

 • 8 Leden zijn werkzaam bij een kennisinstelling of een overheidspartij met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid.

 • 9 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als belangenbehartiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4. Werkgroepen

Het ENW kan voor de uitoefening van zijn taak werkgroepen samenstellen die belast worden met concrete door het EWN aan te duiden werkzaamheden. De voorzitters van deze werkgroepen zijn lid van het ENW.

Artikel 5. Secretariaat

 • 1 Het ENW wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van het ENW.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de minister.

Artikel 7. Vergoedingen

Artikel 8. Kosten van het ENW

 • 1 De kosten die het ENW ten behoeve van de uitoefening van haar taken maakt komen voor zover goedgekeurd op grond van artikel 9, tweede lid, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning;

  • b. de kosten voor het inschakelen van deskundigheid en

  • c. de kosten voor communicatiemiddelen.

 • 2 Reiskosten en andere kosten worden naar redelijkheid vergoed door de minister, met toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 9. Verantwoording

 • 1 Het ENW biedt jaarlijks vóór 1 april een jaarverslag over het laatst verstreken kalenderjaar aan de minister aan.

 • 2 Het ENW stelt jaarlijks vóór 1 oktober een jaarplan inclusief begroting voor het daarop volgende kalenderjaar op en legt dat ter goedkeuring voor aan de minister.

Artikel 11. Archiefbescheiden

Het ENW draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden, of zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan de beheerder van het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,

de Directeur-generaal Ruimte en Water,

P.R. Heij

Naar boven