Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten)

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten uit te breiden met het rijden onder invloed van drugs;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Artikel 123b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing op voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet begane strafbare feiten, voor zover deze feiten betreffen een overtreding van:

Artikel III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, B en D tot en met K, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet is geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 9 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina