Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2017

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 21-10-2015 t/m 31-03-2016

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2014, kenmerk 663853-125983-MEVA, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor de financiering van opleidingsplaatsen voor de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, psychiater, psychotherapeut en klinisch psycholoog in een kinder- en jeugd ggz-instelling (Subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2015–2017)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS- Subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. opleideling of arts in opleiding: natuurlijk persoon die een zorgopleiding volgt;

 • b. opleidingsplaats: capaciteit, uitgedrukt in fulltime-equivalenten (fte), bij een praktijkopleidinginstelling respectievelijk opleidingsinrichting om een opleideling respectievelijk arts in opleiding op te leiden;

 • c. instroom: opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fulltime-equivalenten en aantal personen, voor opleidelingen of artsen in opleiding die in het subsidiejaar met een zorgopleiding aanvangen;

 • d. doorstroom: opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fulltime-equivalenten, voor opleidelingen of artsen in opleiding die voor aanvang van het subsidiejaar met een zorgopleiding aangevangen zijn;

 • e. gerealiseerde opleidingsplaats: aantal uren, uitgedrukt in fulltime-equivalenten, dat de opleideling of arts in opleiding de zorgopleiding in het subsidiejaar feitelijk heeft gevolgd met inachtneming van de opleidingseisen in de relevante opleidingsregelgeving;

 • f. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • g. opleidingsinrichting: opleidende zorginstelling die door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is erkend voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater zoals genoemd in bijlage 1 van deze regeling;

 • h. praktijkopleidinginstelling: opleidende zorginstelling of zorgaanbieder die of het samenwerkingsverband van zorginstellingen en/of zorgaanbieders dat is erkend door de opleidingsinstelling voor het verzorgen van het praktijkgedeelte van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut zoals genoemd in bijlage 1 van deze regeling;

 • i. opleidingsinstelling: instelling die is erkend door de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog voor het verzorgen van de opleiding tot klinisch psycholoog of een rechtspersoon die een opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut verzorgt en als zodanig is aangewezen door de Minister van VWS;

 • j. registratiecommissie: de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst voor de opleiding tot psychiater of de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) van de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen (FGZP) voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut;

 • k. opleidingsschema: schema, opgenomen in het opleidingsregister van de registratiecommissies, van de opleidingsinrichting(en) of praktijkopleidinginstelling(en) en tijdsperioden waarin de arts in opleiding of de opleideling de zorgopleiding volgt;

 • l. zorgopleiding: opleiding tot psychiater, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut;

 • m. subsidiejaar: jaar ten behoeve waarvan de subsidie aan de instelling wordt verstrekt.

Artikel 2

 • 1 De minister kan ten behoeve van de subsidiejaren 2015 tot en met 2017 op aanvraag een subsidie voor het verzorgen van een zorgopleiding verstrekken aan een opleidingsinrichting of een praktijkopleidinginstelling.

 • 2 De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

 • 3 De subsidie bedraagt per gerealiseerde opleidingsplaats in fte het bedrag dat in bijlage 2 bij deze regeling vermeld is bij de desbetreffende zorgopleiding. Een opleidingsplaats in fte bedraagt ten hoogste het aantal uren van het dienstverband overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling.

 • 4 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een opleidingsinrichting die voor het verzorgen van (een deel van) de opleiding tot psychiater is erkend door de RGS of aan een praktijkopleidinginstelling die voor de desbetreffende zorgopleiding is erkend door de opleidingsinstelling of de RSG.

Artikel 3

 • 1 Bij het verstrekken van de subsidie wordt onderscheid gemaakt naar instroom en doorstroom.

 • 2 De minister stelt uiterlijk 15 augustus voorafgaande aan het subsidiejaar een plan vast voor de instroom die ten hoogste in aanmerking kan komen voor de subsidie.

 • 3 In het plan wordt onderscheid gemaakt naar zorgopleiding en opleidende zorginstelling.

Artikel 4

 • 1 De aanvraag van een subsidie wordt uiterlijk dertien weken voor aanvang van het subsidiejaar ontvangen. De minister kan tot een daarbij aan te geven datum vrijstelling of ontheffing verlenen van de aanvraagtermijn.

 • 2 De minister besluit binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening van de subsidie.

 • 3 De aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 4 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen drie weken aan te vullen. De minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

 • 5 De minister vermeldt in het besluit tot verlening van de subsidie:

  • a. voor wat betreft de instroom per zorgopleiding het maximum aantal personen en opleidingsplaatsen waarvoor de subsidie wordt verleend alsmede het subsidiebedrag per fte opleidingsplaats;

  • b. voor wat betreft de doorstroom dat de subsidie per zorgopleiding wordt bepaald aan de hand van de gerealiseerde opleidingsplaatsen en de bijbehorende subsidiebedragen.

 • 6 De minister verleent bij het besluit tot verlening van de subsidie ambtshalve tevens de volgende voorschotten: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8% en november 8% van:

  • a. voor wat betreft de instroom: het maximum aantal opleidingsplaatsen waarvoor de subsidie wordt verleend vermenigvuldigd met het subsidiebedrag per opleidingsplaats in fte voor de desbetreffende zorgopleiding;

  • b. voor wat betreft de doorstroom: het aantal opleidingsplaatsen voor het subsidiejaar zoals opgenomen in de opleidingsschema’s per 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar vermenigvuldigd met het subsidiebedrag per opleidingsplaats in fte voor de desbetreffende zorgopleiding.

Artikel 6

 • 1 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het tijdens de periode waarvoor de subsidie is verleend aannemelijk is geworden dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht,

  • b. het aannemelijk is geworden dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • c. zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 2 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 7

 • 1 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de opleidelingen of artsen in opleiding de registratiecommissies juist, tijdig en volledig informeren om de registratiecommissies in staat te stellen te registreren welke opleidelingen of artsen in opleiding gedurende welke periode welke zorgopleidingen bij welke opleidende zorginstellingen gaan volgen en daadwerkelijk hebben gevolgd in het kader van instroom dan wel doorstroom.

 • 2 De subsidieontvanger werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de minister inlichtingen te verschaffen:

  • a. die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie of

  • b. voor de ontwikkeling van het beleid van de minister.

Artikel 8

 • 1 Binnen tweeëntwintig weken na afloop van het subsidiejaar geeft de minister ambtshalve een beschikking tot vaststelling van de verleende subsidie.

 • 2 De verleende subsidie wordt vastgesteld op het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen, opgenomen in de opleidingsschema’s van 15 februari na afloop het subsidiejaar, vermenigvuldigd met het subsidiebedrag per opleidingsplaats in fte voor de desbetreffende zorgopleiding, met dien verstande dat de subsidie voor wat betreft de instroom ten hoogste wordt vastgesteld op het aantal personen en opleidingsplaatsen waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 9

 • 1 Een aanvraag van een subsidie van minder dan € 25.000 wordt uiterlijk tweeëntwintig weken na afloop van het subsidiejaar ingediend.

 • 2 Voor een aanvraag tot verlening of vaststelling wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager, door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen of door de personen die gezamenlijk bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen.

Artikel 10

Ten behoeve van het subsidiejaar 2015 wordt in afwijking van artikel 4, eerste lid, de aanvraag uiterlijk 1 november 2014 ontvangen.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Deze regeling zal worden aangehaald als: Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2017. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Bijlage 1. Instellingen

 

Naam

Plaats

1.

Curium, Academisch centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Leiden

2.

Mutsaersstichting

Venlo

3.

Jeugdhulp Friesland

Leeuwarden

4.

Juzt

Breda

5.

Dekker & Dooyeweerd

Ede

6.

Dyslexiezorg Noord-Nederland DZNN

Joure

7.

Heldring en Ambulatorium

Zetten

8.

MOC ’t Kabouterhuis

Amsterdam

9.

Orthopedagogische Praktijk Ermelo

Ermelo

10.

Praktijk Rigtering B.V

Arnhem

11.

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen

Hilversum

12.

Rebis

Oeffelt

13.

Jarabee

Hengeloo

14.

Centraal Nederland landelijke protestants-christelijke SBD

Nunspeet

Bijlage 2. Subsidiebedrag per opleidingsplaats per fte

nr.

zorgopleiding

Subsidiebedrag per opleidingsplaats

1.

Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

€ 29.300

2.

Klinisch psycholoog in ggz

€ 35.700

3.

Psychiater in ggz

€ 48.300

4.

Psychotherapeut in ggz

€ 48.300

     
 

Prijspeil 2015

 

Bijlage 3. Format aanvraagformulier subsidieregeling

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 2015

Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling

I. Vul de onderstaande gegevens van uw instelling in.

Naam instelling

 

Postadres

 

Postcode

 

Vestigingsplaats

 

Naam contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

Telefaxnummer

 

e-mailadres

 

Objectnummer instelling

 

Subsidienummer

Deze regel in te vullen door VWS

Bank-of girorekening nr.

 

Kvk nummer

 

II. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

Directie MEVA

III. Beschrijving activiteit en behaalde resultaten:

 

Zorgopleiding

Instroom (pers)

A.Instroom (fte)

B.Doorstroom (fte)

Totaal (fte) (A+B)

1

gezondheidszorg psycholoog in ggz

   

In te vullen door VWS

In te vullen door VWS

2

Psychiater in ggz

   

In te vullen door VWS

In te vullen door VWS

3

psychotherapeut in ggz

   

In te vullen door VWS

In te vullen door VWS

4

klinisch psycholoog in ggz

   

In te vullen door VWS

In te vullen door VWS

IV. Ondertekening

Het bestuur, danwel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vigerende wet- en regelgeving op basis waarvan onderhavige subsidie wordt aangevraagd en verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. Bovendien verklaart het bestuur/de gevolmachtigde dat de opleidingsinrichting per zorgopleiding voor de periode waarvoor subsidie is aangevraagd beschikt over een opleidingserkenning.

Met het aanvragen van de subsidie machtigt het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, de minister om de opleidingsschema's bij de registratiecommissie op te vragen.

Bevoegd conform KvK JA/NEE (Indien NEE:voeg volmacht toe)

Achternaam en voorletters

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

         
         
Terug naar begin van de pagina