Vergoedingenbesluit AWTI

Geldend van 09-10-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2014, nr. OWB/657635, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden, met inbegrip van de voorzitter, van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Vergoedingenbesluit AWTI)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • AWTI: Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Artikel 3

De vergoeding voor de voorzitter wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 met een arbeidsduurfactor van 0,3 per week.

Artikel 4

De vergoeding van de overige leden van de AWTI wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 0,1 per week.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina