Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/89247 tot vaststelling van beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van verkeersbesluiten (Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Tracéwet en op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. begripsbepalingen

 • 2 Onder hoofdweg, hoofdspoorweg of hoofdvaarweg wordt mede verstaan: een deel van die hoofdweg, hoofdspoorweg of hoofdvaarweg.

Hoofdstuk 2. Beoordeling bij de aanleg of wijziging van of onderhoud aan een hoofdweg

Paragraaf 2.1. Wijziging van wegen die deel uitmaken van het basisnet

Artikel 3. inspanningsplicht

Indien wijziging van een hoofdweg leidt tot verschuiving van de ligging van het referentiepunt op het betrokken wegvak, spant de minister zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de basisnetafstand komen te liggen.

Artikel 4. beoordeling effecten verschuiving referentiepunt

Onverminderd artikel 5 wordt bij een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg als gevolg waarvan de ligging van het referentiepunt verschuift en als gevolg van die verschuiving bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen binnen de basisnetafstand, inzicht gegeven in:

 • a. het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt binnen de basisnetafstand komt te liggen;

 • b. het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat voor uitvoering van het tracébesluit binnen de basisnetafstand ligt, maar als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt na uitvoering van het tracébesluit buiten de basisnetafstand komt te liggen, en

 • c. de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de ligging van de te wijzigen hoofdweg en het effect van die ligging voor de objecten, bedoeld onder a en b, in relatie tot de inspanningsplicht, bedoeld in artikel 3.

Artikel 5. beoordeling plaatsgebonden risico

 • 1 Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

  • a. vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

  • b. indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdwegen;

  • c. indien een wijziging van de bij de aan te passen hoofdweg behorende ongevalfrequentie kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte wijziging van de ongevalfrequentie.

 • 2 Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdweg of de voor de in het studiegebied gelegen hoofdwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

 • 3 Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

 • 4 Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

Artikel 7. afwijkende beoordeling groepsrisico

 • 1 Dit artikel is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op:

  • a. een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg;

  • b. een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg;

  • c. een wegaanpassing als gevolg waarvan binnen 50 meter vanaf de gewijzigde ligging van het referentiepunt bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn.

 • 2 In afwijking van artikel 6 wordt het groepsrisico met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

  • a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

  • b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit toeneemt.

 • 3 Bij toepassing van het tweede lid wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. de vervoerscijfers die zijn opgenomen in bijlage I bij de regeling, en

  • c. de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Artikel 8. verantwoording groepsrisico

 • 1 Indien artikel 7 van toepassing is, wordt in het tracébesluit gemotiveerd:

  • a. welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

  • b. welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

  • c. welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

  • a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

  • b. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

 • 3 Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

Paragraaf 2.2. Aanleg of wijziging van wegen die geen deel uitmaken van het basisnet

Artikel 10. toepassingsbereik paragraaf 2.2

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdweg die geen deel uitmaakt van het basisnet.

 • 2 Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval het tracébesluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdweg waarvoor een PR-plafond is vastgesteld, ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdweg.

 • 3 Deze paragraaf is tevens van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp van dat besluit geen PR-plafond is vastgesteld.

Artikel 11. inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdweg als bedoeld in artikel 10, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

Artikel 12. wijze van berekenen PR

 • 1 Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

 • 2 Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdwegen zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregels en in bijlage I bij de regeling.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder b, wordt voor een hoofdweg als bedoeld in artikel 10, derde lid, uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die weg.

Artikel 13. beoordeling en verantwoording groepsrisico

 • 2 Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder b, of derde lid, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerpen van bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

 • 3 Artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 2.3. Omrijden over wegen die deel uitmaken van het basisnet

Artikel 15. toepassingsbereik paragraaf 2.3

Deze paragraaf is van toepassing op verkeersbesluiten waardoor het vervoer van alle of bepaalde gevaarlijke stoffen over een hoofdweg tijdelijk wordt beperkt vanwege werkzaamheden aan deze hoofdweg en dit vervoer als gevolg daarvan zal omrijden over andere hoofdwegen die deel uitmaken van het basisnet.

Artikel 16. beoordeling plaatsgebonden risico

 • 1 Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de motivering van het verkeersbesluit:

  • a. vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn voor de wegen die zullen worden gebruikt als omrijroute;

  • b. op basis van de meest recente beschikbare gegevens inzicht gegeven in de omvang van het vervoer over de weg waarop het vervoer tijdelijk wordt beperkt;

  • c. inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omrijroutes ten opzichte van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die routes.

 • 2 Op basis van de informatie bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het verkeersbesluit vermeld in hoeverre de voor de omrijroutes vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

 • 3 Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

 • 4 Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

Paragraaf 2.4. Omrijden over wegen die geen deel uitmaken van het basisnet

Artikel 18. toepassingsbereik paragraaf 2.4

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op verkeersbesluiten waardoor het vervoer van alle of bepaalde gevaarlijke stoffen over een hoofdweg tijdelijk wordt beperkt vanwege werkzaamheden aan deze hoofdweg en dit vervoer als gevolg daarvan zal omrijden over andere hoofdwegen die geen deel uitmaken van het basisnet.

 • 2 Bij de voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt overlegd met het ten aanzien van de andere wegen bevoegde gezag.

Artikel 19. inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs wegen als bedoeld in artikel 18, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

Artikel 20. wijze van berekenen PR

 • 1 Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

 • 2 Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over de weg waarop het vervoer tijdelijk wordt beperkt;

  • c. een inschatting van de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de omrijroutes ten opzichte van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die routes.

Artikel 21. beoordeling groepsrisico

 • 1 Het groepsrisico wordt met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

  • a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het verkeersbesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

  • b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het verkeersbesluit toeneemt.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt gebruik gemaakt van:

Artikel 22. verantwoording GR

 • 1 Indien artikel 21 van toepassing is, wordt in het verkeersbesluit gemotiveerd:

  • a. welke maatregelen zijn overwogen om de tijdelijke toename van het groepsrisico als gevolg van het verkeersbesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

  • b. welke maatregelen worden getroffen om de tijdelijke toename van het groepsrisico als gevolg van het verkeersbesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

  • c. welke tijdelijke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

  • a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

  • b. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

 • 3 Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het verkeersbesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

Hoofdstuk 3. Beoordeling bij de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg

Paragraaf 3.1. Wijziging van hoofdspoorwegen die deel uitmaken van het basisnet

Artikel 24. inspanningsplicht

Indien een wijziging van een hoofdspoorweg leidt tot verschuiving van de ligging van het referentiepunt op het betrokken baanvak, spant de minister zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de basisnetafstand komen te liggen.

Artikel 25. beoordeling effecten verschuiving referentiepunt

Onverminderd artikel 26 wordt bij een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdspoorweg als gevolg waarvan de ligging van het referentiepunt verschuift en als gevolg van die verschuiving bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen binnen de basisnetafstand, inzicht gegeven in:

 • a. het aantal bestaande en geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt binnen de basisnetafstand komt te liggen;

 • b. het aantal bestaande en geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat voor uitvoering van het tracébesluit binnen de basisnetafstand ligt, maar als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt na uitvoering van een besluit buiten de basisnetafstand komt te liggen, en

 • c. de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de ligging van de te wijzigen hoofdspoorweg en het effect van die ligging voor de objecten, bedoeld onder a en b, in relatie tot de inspanningsplicht, bedoeld in artikel 24.

Artikel 26. beoordeling plaatsgebonden risico

 • 1 Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

  • a. vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

  • b. indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdspoorweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdspoorweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen;

  • c. indien een wijziging van de voor de aan te passen hoofdspoorweg geldende risicobepalende variabelen zoals opgenomen in bijlage II bij de regeling kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdspoorweg, inzicht gegeven in de verwachte wijziging daarin.

 • 2 Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op een tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdspoorweg of de voor de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden overschreden.

 • 3 Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

 • 4 Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

Artikel 28. afwijkende beoordeling groepsrisico

 • 1 Dit artikel is van toepassing op een tracébesluit dat:

  • a. betrekking heeft op een verbreding van de hoofdspoorweg aan één zijde van de bestaande hoofdspoorweg, indien als gevolg van de verbreding het midden van de doorgaande spoorbundel meer dan zes meter verschuift en indien de bebouwing aan de zijde waar de uitbreiding plaatsvindt een hogere personendichtheid heeft dan de bebouwing aan de andere zijde;

  • b. betrekking heeft op de plaatsing van één of meer wissels, met uitzondering van de situatie waarbij deze wissels worden geplaatst tussen twee reeds aanwezige wissels die op 1000 meter of minder van elkaar zijn gelegen;

  • c. het mogelijk maakt om op een deel van de hoofdspoorweg waar voorheen in beide rijrichtingen niet sneller dan 40 km per uur mocht worden gereden, voortaan in een rijrichting sneller dan 40 km per uur te rijden.

 • 2 In afwijking van artikel 27 wordt het groepsrisico met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

  • a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan een tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

  • b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan een tracébesluit toeneemt.

 • 3 Bij toepassing van het tweede lid wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. de vervoerscijfers zoals die zijn opgenomen in bijlage II bij de regeling, en

  • c. de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Artikel 29. verantwoording GR

 • 1 Indien artikel 28 van toepassing is wordt in het tracébesluit gemotiveerd:

  • a. welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van een tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

  • b. welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van een tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

  • c. welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

  • a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

  • b. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

 • 3 Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

Paragraaf 3.2. Aanleg van hoofdspoorwegen die nog geen deel uitmaken van het basisnet

Artikel 31. toepassingsbereik paragraaf 3.2

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdspoorweg.

 • 2 Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval een besluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdspoorweg ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdspoorweg.

Artikel 32. inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 31, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

Artikel 33. wijze van berekenen PR

 • 1 Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

 • 2 Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdspoorweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdspoorwegen zijn opgenomen in bijlage II bij de regeling.

Artikel 34. beoordeling en verantwoording groepsrisico

 • 2 Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onder b, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van een besluit als bedoeld in artikel 31 vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Hoofdstuk 4. Beoordeling bij de aanleg of wijziging van een hoofdvaarweg

Paragraaf 4.1. Wijziging van hoofdvaarwegen die deel uitmaken van het Basisnet

Artikel 37. beoordeling plaatsgebonden risico

 • 1 Ter beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt in de toelichting op het tracébesluit:

  • a. vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;

  • b. inzicht gegeven in de ligging van de referentiepunten alsmede in een eventuele wijziging daarin als gevolg van de voorgenomen aanpassing;

  • c. indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdvaarweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdvaarweg en over de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen.

 • 2 Op basis van de informatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in de toelichting op het tracébesluit vermeld in hoeverre de voor de te wijzigen hoofdvaarweg of voor de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen vastgestelde PR-plafonds worden of dreigen te worden te worden overschreden.

 • 3 Indien geen sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, wordt met toepassing van het eerste lid volstaan.

 • 4 Indien sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de desbetreffende PR-plafonds, wordt verwezen naar de onderzoeksplicht van de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet.

Artikel 38. beoordeling groepsrisico

 • 1 Het groepsrisico wordt met toepassing van RBM-II berekend, indien het groepsrisico:

  • a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of

  • b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit toeneemt.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. de vervoerscijfers zoals die zijn opgenomen in bijlage III bij de regeling, en

  • c. de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Artikel 39. verantwoording GR

 • 1 Indien artikel 38 van toepassing is, wordt in het tracébesluit, gemotiveerd:

  • a. welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;

  • b. welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en

  • c. welke toename van het groepsrisico na afweging van alle betrokken belangen wordt geaccepteerd.

 • 2 Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:

  • a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, en

  • b. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.

 • 3 Het bestuur van de veiligheidsregio in wiens regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en mogelijkheden.

Paragraaf 4.2. Aanleg of wijziging van hoofdvaarwegen die geen deel uitmaken van het basisnet

Artikel 40. toepassingsbereik paragraaf 4.2

 • 1 Deze paragraaf is van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op aanleg van een hoofdvaarweg.

 • 2 Deze paragraaf is tevens van toepassing in geval het tracébesluit, bedoeld in het eerste lid, mede betrekking heeft op een wijziging van een bestaande hoofdvaarweg ten behoeve van aantakking op de aan te leggen hoofdvaarweg.

 • 3 Deze paragraaf is tevens van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdvaarweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp van dat besluit geen PR-plafond is vastgesteld.

Artikel 41. inspanningsplicht PR

De minister spant zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten komen te liggen in het gebied langs een hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 40, waar de waarde van het plaatsgebonden risico groter kan zijn dan 10-6 per jaar.

Artikel 42. wijze van berekenen PR

 • 1 Het plaatsgebonden risico wordt berekend met toepassing van RBM-II.

 • 2 Bij de berekening van het plaatsgebonden risico wordt gebruik gemaakt van:

  • a. de HART;

  • b. een inschatting van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen dat aan de nieuwe hoofdvaarweg kan worden toegerekend, op basis van de vervoerscijfers zoals die voor de in het studiegebied gelegen hoofdvaarwegen zijn opgenomen in bijlage III bij de regeling.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder b, wordt voor een hoofdvaarweg als bedoeld in artikel 40, derde lid, uitgegaan van de meest recente beschikbare gegevens over de omvang van het vervoer over die vaarweg.

Artikel 43. beoordeling en verantwoording groepsrisico

 • 2 Bij de beoordeling van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de gegevens, bedoeld in artikel 42, tweede lid, onder b, of derde lid, en van de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 45. overgangsrecht

 • 1 Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op een tracébesluit waarvan het ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels ter inzage is gelegd of waarvan het ontwerp tracébesluit uiterlijk binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt genomen.

 • 2 Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op het tracébesluit voor het project zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W. J. Mansveld

Bijlage bij de beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten

Basisnetroutes

Bijzonderheden

Vervoersgegevens o.b.v. waarvan de risicoplafonds Basisnet zijn vastgesteld

Wegvak (nr.)

Naam Basisnetweg (wegnummer: van – tot)

Tc = tunnel-categorie Wt = wegtype indien afwijkend

Vervoershoeveelheden (in aantallen tankauto's)

   

Stofcategorieën

(voor GF3 zie Bijlage I bij de Regeling basisnet)

   

LF1

LF2

LT1

LT2

LT3

GF1

GF2

GT2

GT3

GT4

GT5

 

Rijksweg A1

 

N1

A1: Knp. Watergraafsmeer – Knp. Diemen

 

6458

25769

215

288

0

0

0

0

0

0

0

N2

A1: Knp. Diemen – Knp. Muiderberg

 

9182

26202

195

774

0

0

0

0

0

0

0

N3

A1: Knp. Muiderberg – Knp. Eemnes

 

11560

19986

236

419

0

0

0

0

0

0

0

U1

A1: Knp. Eemnes – afrit 10 (Soest)

 

12515

20519

0

556

0

0

0

0

0

0

0

U91

A1: afrit 10 (Soest) – afrit 12 (Bunschoten)

 

12515

20519

0

556

0

0

0

0

0

0

0

U81

A1: afrit 12 (Bunschoten) – afrit 13 (Amersfoort Noord)

 

13441

20839

82

428

0

0

0

0

0

0

0

U90

A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) – Knp. Hoevelaken

 

13271

22065

0

431

0

0

0

0

0

0

0

G1

A1: Knp. Hoevelaken – afrit 15 (Barneveld)

 

10680

19685

341

512

0

0

381

0

0

0

0

G63

A1: afrit 15 (Barneveld) – afrit 17 (Stroe)

 

9887

12125

178

329

0

0

0

0

0

0

0

G72

A1: afrit 17 (Stroe) – afrit 18 (Kootwijk)

 

12100

12782

178

670

0

0

96

0

0

0

0

G64

A1: afrit 18 (Kootwijk) – afrit 19 (Hoenderloo)

 

11376

15926

82

862

0

0

96

0

0

0

0

G71

A1: afrit 19 (Hoenderloo) – Knp. Beekbergen

 

10754

15612

169

614

0

0

99

0

0

0

0

G2

A1: Knp. Beekbergen – afrit 23 (Deventer)

 

20620

35847

1147

1467

0

0

288

0

140

0

0

O2

A1: afrit 23 (Deventer) – afrit 24 (Deventer Oost)

 

20196

33335

1278

1502

0

0

0

0

0

0

0

O113

A1: afrit 24 (Deventer Oost) – afrit 26 (Lochem)

 

19051

33739

1243

1028

0

0

99

0

0

0

0

O3

A1: afrit 26 (Lochem) – afrit 28 (Rijssen)

 

19643

33008

1537

1360

0

96

192

0

13

0

0

O76

A1: afrit 28 (Rijssen) – Knp. Azelo

 

14812

23411

1625

1936

0

0

393

0

0

0

0

O4

A1/A35: Knp. Azelo – Knp. Buren

 

11318

25179

1569

408

0

0

0

0

0

0

0

O5

A1: Knp. Buren – afrit 30 (Hengelo)

 

13022

18290

836

937

0

0

483

0

0

0

0

O6

A1: afrit 30 (Hengelo) – afrit 32 (Oldenzaal)

 

12399

15103

1272

710

0

0

105

0

0

0

0

O7

A1: afrit 32 (Oldenzaal) – afrit 33 (Oldenzaal Zuid)

 

16179

21021

3124

850

0

294

1016

20

13

0

0

O8

A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) – Grens Duitsland

 

13275

15006

1491

1071

0

0

384

0

0

0

0

 

Rijksweg A2/N2

 

N4

A2: Knp. Amstel – Knp. Holendrecht 1

 

7723

17055

82

431

0

0

0

0

0

0

0

N5

A2/A9: Knp. Holendrecht 1 – Knp. Holendrecht 2

 

5197

18085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U12

A2: Knp. Holendrecht 2 – afrit 4 (Vinkeveen)

 

7541

27903

99

32

96

0

0

0

0

0

0

U13

A2: afrit 4 (Vinkeveen) – afrit 5 (Breukelen)

 

19735

25621

0

320

189

0

0

0

140

0

0

U73

A2: afrit 5 (Breukelen) – afrit 6 (Ring Utrecht Noord)

 

20429

28694

259

175

96

0

0

0

0

0

0

U14

A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) – afrit 7 (Oog in Al)

 

20173

28860

169

0

96

0

0

0

0

0

0

U88

A2: afrit 7 (Oog in Al) – Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel)

Tc A

25469

31432

181

96

96

0

0

0

0

0

0

U15

A2: Knp. Oudenrijn – afrit 9 (Nieuwegein)

 

16935

15716

49

1200

0

0

0

0

0

0

0

U84

A2: afrit 9 (Nieuwegein) – Knp. Everdingen

 

14801

12139

96

1875

0

0

0

0

0

0

0

G88

A2: Knp. Everdingen – afrit 12 (Everdingen)

 

14232

12835

96

189

0

0

0

0

213

0

0

G29

A2: afrit 12 (Everdingen) – Knp. Deil

 

13063

14802

0

272

0

0

0

0

120

0

0

B59

A2: Knp. Deil – afrit 19 (Kerkdriel)

 

10496

20095

786

282

0

0

192

0

568

0

0

B107

A2: afrit 19 (Kerkdriel) – Knp. Empel

 

10353

17463

934

2009

0

0

116

0

511

23

0

B60

A2/A59: Knp. Empel – Knp. Hintham

 

5564

17200

783

693

0

0

0

0

73

0

0

B61

A2: Knp. Hintham – afrit 21 (Veghel)

 

12973

17320

82

402

0

0

0

0

430

0

0

B105

A2: afrit 21 (Veghel) – Knp. Vught

 

9512

14824

338

742

0

0

192

0

0

0

0

B62

A2: Knp. Vught – Knp. Ekkersweijer

 

11235

8401

96

189

0

0

0

0

424

0

0

B7

A2/A58: Knp. Ekkersweijer – Knp. Batadorp

 

11586

18316

250

1045

0

0

99

0

499

0

0

B63

A2: Knp. Batadorp – afrit 30 (Eindhoven Centrum)

 

21932

29088

1761

3561

0

99

675

0

301

0

0

B106

A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) – Knp. De Hogt

 

24063

32496

1857

7046

0

99

1098

0

456

611

102

B72

A2/A67: Knp. De Hogt – afrit 33 (Waalre)

 

39503

43370

3374

5060

0

192

675

0

527

384

99

B104

A2/A67: afrit 33 (Waalre) – Knp. Leenderheide

 

41522

43331

4865

8458

0

291

483

0

557

678

0

B64

A2: Knp. Leenderheide – afrit 34 (Valkenswaard)

 

8454

18085

527

3593

0

0

390

0

449

215

99

B65

A2: afrit 34 (Valkenswaard) – afrit 39 (Nederweert)

 

13621

18122

876

4728

0

0

0

0

572

0

0

L38

A2: afrit 39 (Nederweert) – afrit 40 (Kelpen)

 

10344

14345

166

1144

0

96

0

0

578

288

0

L39

A2: afrit 40 (Kelpen) – afrit 41 (Grathem)

 

7297

8129

332

1464

0

0

96

0

565

381

0

L40

A2: afrit 41 (Grathem) – afrit 44 (St. Joost)

 

9018

12063

597

6967

0

96

99

0

581

291

0

L116

A2: afrit 44 (St. Joost) – Knp. Het Vonderen

 

9018

12063

597

6967

0

96

99

0

581

291

0

L41

A2: Knp. Het Vonderen – afrit 45 (Echt)

 

16783

28770

937

7258

0

0

0

0

634

0

0

L84

A2: afrit 45 (Echt) – afrit 47 (Born)

 

16956

29012

937

7302

0

0

0

0

634

0

0

L85

A2: afrit 47 (Born) – afrit 48 (Urmond)

 

16357

28219

687

7049

0

0

0

0

565

0

96

L86

A2: afrit 48 (Urmond) – Knp. Kerensheide

 

22429

27564

1290

1354

0

0

0

0

213

0

0

L42

A2: Knp. Kerensheide – afrit 50 (Maastricht-Aachen)

 

10722

12533

606

798

0

0

0

0

0

0

0

L43

A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) – afrit 51 (Meerssen)

 

9488

12814

466

955

0

0

0

0

0

0

0

L44

A2: afrit 51 (Meerssen) – Knp. Kruisdonk

 

3586

9325

428

527

0

96

96

0

13

0

0

L45

A2: Knp. Kruisdonk – N2 (Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg)

 

5292

10998

428

664

0

96

189

0

13

0

0

L46

N2: Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg – Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel

Wt binnen bebouwde kom

4851

11072

416

1718

0

0

99

0

0

0

0

L47

N2: Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel – Knp. Europaplein

Wt binnen bebouwde kom

5308

9629

498

1287

0

0

0

0

0

0

0

L48

A2: Knp. Europaplein – afrit 58 (Eijsden)

 

4478

9311

352

1954

0

0

49

0

0

0

0

L92

A2: afrit 58 (Eijsden) – Grens België

 

4596

9650

355

1750

0

0

49

0

0

0

0

 

Rijksweg N3

 

Z98

N3: A15 – Burg. Keijzerweg (Papendrecht)

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

7689

8998

937

483

0

699

1453

0

413

0

0

Z115

N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) – Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht)

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

7578

9705

838

99

0

801

1750

0

411

0

0

Z97

N3: Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) – A16

Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie

8078

7483

553

667

0

1098

2853

0

630

0

0

 

Rijksweg A4

 

N6

A4: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Badhoevedorp

 

9986

22572

99

562

192

0

195

0

0

0

0

N87

A4: Knp. Badhoevedorp – Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel)

Tc A

2593

9502

291

411

0

0

0

0

0

0

0

N7

A4: Knp. De Hoek – afrit 3 (Hoofddorp)

 

7783

19629

384

772

0

0

0

0

0

0

0

N84

A4: afrit 3 (Hoofddorp) – afrit 4 (Nieuw Vennep)

 

10846

35032

108

1377

291

0

0

0

0

0

0

N85

A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) – Knp. Burgerveen

 

9507

34893

99

1625

381

0

0

0

0

0

0

Z6

A4: Knp. Burgerveen – afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk)

 

9913

40132

381

754

381

0

0

0

0

0

0

Z118

A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) – afrit 7 (Zoeterwoude Dorp)

 

11097

40399

277

1526

189

0

0

0

0

0

0

Z7

A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) – Knp. Prins Clausplein

 

11335

39828

82

620

189

0

0

0

0

0

0

Z8

A4: Knp. Prins Clausplein – Knp. Ypenburg

 

16476

67487

635

2085

99

0

0

0

0

99

0

Z9

A4: Knp. Ypenburg – afrit 12 (Den Haag Zuid)

 

3397

4833

0

268

0

0

0

0

0

0

0

Z10

A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) – afrit 13 (Den Hoorn)

 

1394

2468

0

524

0

0

0

0

0

0

0

Z33

A4: afrit 13 (Den Hoorn) – afrit 14 (Delft)

 

491

606

0

41

0

0

0

0

0

0

0

Z46

A4: Knp. Kethelplein – afrit 16 (Vlaardingen Oost)

 

49695

134243

387

1549

0

0

0

0

0

0

0

Z11

A4: afrit 16 (Vlaardingen Oost) – Knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel)

Tc C

49695

134243

387

1549

0

0

0

0

0

0

0

B24

A4 & N259 = Randweg Noord & Randweg Oost (Bergen op Zoom): Halsterseweg / Randweg Noord / Randweg West – A4 / A58 (knooppunt Zoomland)

 

6006

10595

175

620

0

0

146

0

0

0

0

B1

A4 / A58: Knp. Zoomland – afrit 30 (Hoogerheide)

 

29415

39920

5439

3887

195

1293

3179

6

540

393

0

B127

A4 / A58: afrit 30 (Hoogerheide) – Knp. Markiezaat

 

28546

37608

7695

3837

291

1363

3893

20

260

17

0

B35

A4: Knp. Markiezaat – Grens België

 

32190

28256

7092

2329

0

1566

4693

0

449

0

0

 

Rijksweg A5

 

N90

A5: Knp. Raasdorp – Knp. De Hoek

 

2798

13280

0

512

143

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A6

 

F1

A6: Knp. Muiderberg – afrit 3 (Almere Stad West)

 

4308

8136

49

128

0

0

0

0

0

0

0

F39

A6: afrit 3 (Almere Stad West) – afrit 5 (Almere Stad)

 

4370

7564

49

96

0

0

49

0

0

0

0

F41

A6: afrit 5 (Almere Stad) – afrit 6 (Almere Buiten West)

 

3123

4480

49

105

0

0

0

0

0

0

0

F56

A6: afrit 6 (Almere Buiten West) – Knp. Almere

 

2208

3881

49

64

0

0

0

0

0

0

0

F42

A6: Knp. Almere – afrit 8 (Almere Buiten Oost)

 

4349

4957

49

160

0

0

49

0

0

0

0

F34

A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) – afrit 10 (Lelystad)

 

5398

5621

140

242

0

0

0

0

0

0

0

F35

A6: afrit 10 (Lelystad) – afrit 11 (Lelystad Noord)

 

4589

3473

93

186

0

0

0

0

0

0

0

F36

A6: afrit 11 (Lelystad Noord) – afrit 13 (Urk)

 

5384

2936

137

166

0

0

0

0

0

0

0

F37

A6: afrit 13 (Urk) – afrit 14 (Emmeloord)

 

4132

3303

143

160

0

0

0

0

0

0

0

F38

A6: afrit 14 (Emmeloord) – Knp. Emmeloord

 

5089

4791

143

195

0

0

0

0

0

0

0

F47

A6: Knp. Emmeloord – afrit 15 (De Munt)

 

4881

9246

93

317

0

0

0

0

0

0

0

F2

A6: afrit 15 (De Munt) – Knp. Joure

 

4324

4785

0

99

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A7/N7

 

N33

A7: Knp. Zaandam – afrit 6 (Purmerend Noord)

 

10874

17440

0

556

0

0

0

0

0

0

0

N34

A7: afrit 6 (Purmerend Noord) – afrit 7 (Avenhorn)

 

8707

16788

0

288

0

0

0

0

0

0

0

N82

A7: afrit 7 (Avenhorn) – afrit 8 (Hoorn)

 

8682

12155

0

556

0

0

0

0

0

0

0

N81

A7: afrit 8 (Hoorn) – afrit 9 (Hoorn Noord)

 

3996

4715

0

411

0

0

0

0

0

0

0

N108

A7: afrit 9 (Hoorn Noord) – afrit 12 (Middenmeer)

 

3897

4178

0

591

0

0

0

0

0

0

0

N35

A7: afrit 12 (Middenmeer) – afrit 13 (Wieringerwerf)

 

3800

3641

0

772

0

0

0

0

0

0

0

N80

A7: afrit 13 (Wieringerwerf) – afrit 14 (Den Oever)

 

3492

4446

0

833

0

0

0

0

0

0

0

Fr30

A7: afrit 14 (Den Oever) – Knp. Zurich

 

1883

2632

44

876

0

0

0

0

0

0

0

Fr6

A7: Knp. Zurich – N7 (Stadsrondweg Zuid Sneek)

 

3109

2247

0

539

0

0

0

0

0

0

0

Fr5

N7: Stadsrondweg Zuid Sneek

 

6114

3157

20

428

0

0

0

0

0

0

0

Fr4

A7: N7/A7 Sneek – Knp. Joure

 

5822

4656

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Fr3

A7: Knp. Joure – Knp. Heerenveen

 

10793

5633

146

451

0

0

0

0

0

0

0

Fr2

A7: Knp. Heerenveen – afrit 29 (De Haven)

 

7145

11095

303

332

0

0

96

0

0

0

0

Fr33

A7: afrit 29 (De Haven) – Knp. Drachten

 

6596

9989

259

288

0

0

49

0

0

0

0

Gr1

A7: Knp. Drachten – afrit 36 (Groningen West)

 

7184

6769

105

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr31

A7: afrit 36 (Groningen West) – Knp. Julianaplein

 

8408

10712

61

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr30

A7: Knp. Julianaplein – Knp. Europaplein

Wt buiten bebouwde kom

7787

12851

180

195

0

0

0

0

0

0

0

Gr2

A7: Knp. Europaplein – afrit 44 (Veendam)

 

8066

11618

96

239

0

0

0

0

0

0

0

Gr3

A7: afrit 44 (Veendam) – afrit 45 (Scheemda)

 

3720

9595

317

801

0

0

0

0

0

0

0

Gr29

A7: afrit 45 (Scheemda) – Grens Duitsland

 

1609

4833

192

279

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A8

 

N31

A8: Knp. Coenplein – afrit 1 (Oostzaan)

 

13847

31445

0

780

0

0

0

0

0

0

0

N91

A8: afrit 1 (Oostzaan) – Knp. Zaandam

 

15363

30517

0

652

0

0

0

0

0

0

0

N99

A8: Knp. Zaandam – afrit 2 (Zaandijk)

 

2892

5455

0

1002

0

0

0

0

0

0

0

N32

A8: afrit 2 (Zaandijk) – N246

 

5836

7769

0

908

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A9/N9

 

N29

N9: N250 (De Kooy) – N503 (bij Schagerbrug)

 

3284

2339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N28

N9: N503 (bij Schagerbrug) – Ringweg Alkmaar (Huiswaarderweg)

 

2010

3489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N27

N9: Huiswaarderweg – Vkp. Kooimeer

 

3397

6644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N26

A9: Vkp. Kooimeer – afrit 10 (Castricum)

 

7258

12494

0

515

0

0

0

0

0

0

0

N25

A9: afrit 10 (Castricum) – Knp. Beverwijk

 

7979

17596

0

1371

0

0

0

0

0

0

0

N8

A9: Knp. Beverwijk – afrit 8 (Beverwijk)

 

7979

17596

0

1371

0

0

0

0

0

0

0

N24

A9: afrit 8 (Beverwijk) – Knp. Velsen (incl. Wijkertunnel)

Tc C

5978

21261

0

929

0

0

0

0

353

0

0

N23

A9: Knp. Velsen – Knp. Rottepolderplein

 

6663

19871

0

387

96

0

0

0

71

0

0

N22

A9: Knp. Rottepolderplein – Knp. Raasdorp

 

8712

19592

0

1147

189

0

0

0

71

0

0

N88

A9: Knp. Raasdorp – Knp. Badhoevedorp

 

6285

8442

0

189

0

0

0

0

0

0

0

N86

A9: Knp. Badhoevedorp – afrit 5 (Amstelveen)

 

8474

11802

178

408

0

0

0

0

0

0

0

N21

A9: afrit 5 (Amstelveen) – Knp. Holendrecht 2

 

9177

9327

181

312

0

0

0

0

0

0

0

 

A2/A9: Knp. Holendrecht 2 – Knp. Holendrecht 1

Zie wegvak N5 bij Rijksweg A2

                     

N20

A9: Knp. Holendrecht 1 – afrit 1 (S113, Gaasperplas)

 

7629

3791

0

128

0

0

0

0

0

0

0

N107

A9: afrit 1 (S113, Gaasperplas) – Knp. Diemen

 

8004

3190

166

128

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A10

 

N15

A10: Knp. Coenplein – afrit S101 (Westpoort 2000-3000) (incl. Coentunnel)

Tc C

18284

61442

0

197

0

0

0

0

0

0

0

N98

A10: afrit S101 (Westpoort 2000-3000) – afrit S102 (Westpoort 3000-9000)

 

18145

41704

0

725

0

0

0

0

0

0

0

N14

A10: afrit S102 (Westpoort 3000-9000) – afrit S103 (Haarlem)

 

8776

25677

189

477

96

0

0

0

0

0

192

N13

A10: afrit S103 (Haarlem) – Knp. De Nieuwe Meer

 

9032

28601

0

480

99

0

0

0

0

0

192

N12

A10: Knp. De Nieuwe Meer – Knp. Amstel

 

7036

23780

0

207

0

0

0

0

0

0

0

N11

A10: Knp. Amstel – Knp. Watergraafsmeer

 

3482

8673

0

175

0

0

0

0

0

0

0

N10

A10: Knp. Watergraafsmeer – afrit S114 (Zeeburg)

 

8476

22443

96

547

0

0

0

0

0

0

0

N18

A10: afrit S114 (Zeeburg) – afrit S115 (Nieuwendam) (incl. Zeeburgertunnel)

Tc C

8023

22217

96

547

0

0

0

0

0

0

0

N19

Omleidingsroute Zeeburgertunnel via Zuiderzeeweg

Omleidingsroute (Wt binnen bebouwde kom)

453

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N17

A10: afrit S115 (Nieuwendam) – afrit S116 (Volendam)

 

6787

20245

96

408

0

0

0

0

0

0

0

N16

A10: afrit S116 (Volendam) – Knp. Coenplein

 

8325

23501

96

547

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg N11

 

Z22

N11: A4 – afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk)

 

5435

3814

49

32

0

0

0

0

0

0

0

Z119

N11: afrit N209 (Hazerswoude Rijndijk) – afrit N207 (Alphen aan den Rijn)

 

5310

5080

0

169

0

0

0

0

0

0

0

Z21

N11: afrit N207 (Alphen aan den Rijn) – afrit N458 (Bodegraven)

 

5464

5568

0

143

0

0

0

0

0

0

0

Z20

N11: afrit N458 (Bodegraven) – A12

 

5732

5978

0

169

0

0

0

0

0

0

0

 

Rijksweg A12

 

Z16b

A12: afrit 3 (Bezuidenhout) – afrit 4 (Voorburg)

 

2717

4681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z16a

A12: afrit 4 (Voorburg) – Knp. Prins Clausplein

 

2717

4681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z17

A12: Knp. Prins Clausplein – afrit 7 (Zoetermeer)

 

4570

5902

82

247

0

0

0

0

0

0

0

Z124

A12: afrit 7 (Zoetermeer) – afrit 9 (Zevenhuizen)

 

4365

4284

0

262

0

0

0

0

0

0

0

Z135

A12: afrit 9 (Zevenhuizen) – Knp. Gouwe

 

3607

3452

125

148

0

0

0

0

0

0

0

Z18

A12: Knp. Gouwe – afrit 11 (Gouda)

 

15819

44597

660

1534

121

0

365

0

0

23

0

Z137

A12: afrit 11 (Gouda) – afrit 12a (Bodegraven)

 

22925

55030

252

1042

0

0

1090

0

0

0

0

Z19

A12: afrit 12a (Bodegraven) – afrit 14 (Woerden)

 

14508

36024

467