Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen

Geldend van 01-01-2014 t/m 22-09-2014

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 augustus 2014, nr. 2014-0000439657, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van een aantal wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen op het terrein van Wonen en Bouwen (Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Besluit:

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 1

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 1 genoemde wetten, besluiten, regelingen en beschikkingen;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 2

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt:

 • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1;

 • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 3

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de in bijlage 2 genoemde wetten, besluiten en regelingen met dien verstande dat besluiten tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen en Rijksdienst worden genomen;

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen en met dien verstande dat besluiten op bezwaar met betrekking tot intrekking, wijziging en terugvordering van subsidies en budgetten slechts na voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen en Rijksdienst worden genomen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 4

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt:

 • a. volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van de in artikel 3 bedoelde besluiten;

 • b. machtiging verleend tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten genomen ter uitvoering van de in artikel 3 genoemde besluiten en regelingen, alsmede over de in dat kader genomen beslissingen op bezwaar; in beide gevallen slechts nadat voorafgaande toestemming van de Minister voor Wonen en Rijksdienst is verkregen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 5

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 6

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van mandaat vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

  namens deze,

  (naam)

  (handtekening)

  (functie gemandateerde)

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de Minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 7

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Het Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie wordt ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 8

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Artikel 9

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Dit besluit zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 augustus 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit regeling-sluiting. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Bijlage 1. Mandaatbesluit RVO (volledig mandaat, volmacht en machtiging)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Bijlage 2. Mandaatbesluit RVO (gedeeltelijk mandaat, volmacht en machtiging)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Bijlage 3. Bijlage 1 mandaatbesluit Agentschap.nl (volledig mandaat, volmacht en machtiging) (tot 1 januari 2014)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Bijlage 4. Bijlage 2. Mandaatbesluit Agentschap NL (gedeeltelijk mandaat, volmacht en machtiging) (tot 1 januari 2014)

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2014, 26310, datum inwerkingtreding 23-09-2014, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2014.

Terug naar begin van de pagina