Besluit beperkingen openbaarheid archief Directie Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963

Geldend van 24-09-2014 t/m 20-06-2018

Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid archief Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, eerste en tweede lid Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De inventarisnummers 1663, 1666, 1667, 1669, 1671, 1672, 1674, 1675-1677, 1684, 1687, 1693 en 1815 van het archief Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer 1928–1963, welke berusten in het RHC Erfgoedcentrum Nieuw Land zijn met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beperkt openbaar tot 75 jaar na einddatum van het dossier.

Artikel 2

De rijksarchivaris in de provincie Flevoland kan toestemming verlenen tot raadpleging van de archiefbescheiden geborgen in de bovengenoemde inventarisnummers, onder toepassing van artikel 23 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 3

Indien raadpleging conform artikel 2 van dit besluit is toegestaan, is het maken van reproducties van de geraadpleegde archiefbescheiden niet toegestaan.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 8 september 2014

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De Algemene Rijksarchivaris

K.J.P.F.M. Jeurgens

Terug naar begin van de pagina