Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO

Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 01-09-2022 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2014, nr. 645447, houdende instelling van de Expertgroep toetsen PO (Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO)

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een onafhankelijke commissie Expertgroep toetsen PO, hierna te noemen: Expertgroep.

Artikel 3. Leden

 • 1 De Expertgroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waaronder een voorzitter.

 • 2 De leden en de voorzitter worden door de minister benoemd en ontslagen. De leden kunnen tussentijds op eigen verzoek worden ontslagen.

 • 3 De leden kiezen een vicevoorzitter uit hun midden.

 • 4 De benoemingen gelden voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk.

Artikel 4. Ondersteuning

 • 1 De Expertgroep wordt bijgestaan door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming van de Expertgroep, waaronder ook valt het bewaken van de procedures.

 • 3 De medewerkers van het secretariaat zijn geen lid van de Expertgroep.

Artikel 5. Werkwijze

 • 1 De Expertgroep stelt haar eigen werkwijze vast. De Expertgroep kan een reglement omtrent de werkwijze vaststellen.

 • 2 De Expertgroep kan ter voorbereiding op de totstandkoming van het advies, bedoeld in artikel twee, tweede lid, onder a, en het kwaliteitsoordeel, bedoeld in artikel twee, tweede lid, onder b, nadere informatie vragen aan de aanbieder van een tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen of een andere eindtoets.

Paragraaf 2. Andere eindtoets

Artikel 6. Voortraject

Het secretariaat kan op verzoek van de aanbieder van een andere eindtoets, voorafgaand aan de aanvraag om toelating, bedoeld in artikel 9 van het Toetsbesluit PO, een check doen op de volledigheid van de aanvraag op basis van de door de aanbieder van een andere eindtoets daartoe ingediende informatie met betrekking tot de andere eindtoets.

Artikel 7. Beoordelingskader andere eindtoets

 • 1 De Expertgroep stelt een beoordelingskader vast ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, en maakt het beoordelingskader openbaar.

 • 2 Het beoordelingskader bevat psychometrische aspecten en onderwijskundige en organisatorische aspecten van de andere eindtoets.

 • 3 Het beoordelingskader bevat criteria en beslisregels die zijn gebaseerd op de gestelde kenmerken voor de toelating van andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 4 van het Toetsbesluit PO.

Artikel 8. Advies toelating andere eindtoets

 • 1 De minister verzoekt de Expertgroep om advies uit te brengen over een verzoek om toelating van een andere eindtoets.

 • 2 Het secretariaat schakelt de COTAN in voor de beoordeling van de psychometrische aspecten van de andere eindtoets.

 • 3 Het secretariaat schakelt inhoudelijke deskundigen in die onderwijskundige kennis hebben op het gebied van het primair onderwijs voor beoordeling van de onderwijskundige en organisatorische aspecten van de andere eindtoets.

 • 4 De beoordelaars bedoeld in het tweede en derde lid, zijn geen lid van de Expertgroep.

 • 5 De Expertgroep adviseert de minister aan de hand van de beoordelingen van de COTAN en de inhoudelijke deskundigen, met inachtneming van het beoordelingskader, over de toelating van een andere eindtoets binnen 10 weken nadat de Expertgroep om advies is gevraagd.

Artikel 9. Jaarlijkse kwaliteit toegelaten andere eindtoets

 • 1 De Expertgroep beziet ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a2, jaarlijks binnen 10 weken na indiening van een verzoek van de aanbieder van een toegelaten andere eindtoets de kwaliteit van een andere eindtoets op de aspecten inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en normering.

 • 2 Het secretariaat schakelt inhoudelijke deskundigen in voor de beoordeling van de kwaliteitsaspecten bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Wanneer de Expertgroep tot de conclusie komt dat de kwaliteit van een toegelaten andere eindtoets voldoet, meldt de Expertgroep dat aan de aanbieder van de andere eindtoets en in afschrift aan de minister.

 • 4 Wanneer de Expertgroep tot de conclusie komt dat de kwaliteit van een toegelaten andere eindtoets niet voldoet, meldt de Expertgroep dit uiterlijk binnen de in het eerste lid bedoelde termijn aan de minister voorzien van een advies over de gevolgen die daaraan verbonden moeten worden.

 • 5 De minister beslist binnen 3 weken na de melding bedoeld in het vierde lid.

Paragraaf 3. Tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen

Artikel 10. Beoordelingskader tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen

 • 1 De Expertgroep stelt een beoordelingskader vast ten behoeve van de taak, bedoeld artikel 2, tweede lid, onder b, en maakt het beoordelingskader openbaar.

 • 2 Het beoordelingskader bevat psychometrische aspecten en onderwijskundige aspecten van de tussentijdse toetsen of reeks van tussentijdse toetsen.

 • 3 Het beoordelingskader bevat criteria en beslisregels die zijn gebaseerd op de kwaliteitseisen van de tussentijdse toetsen en reeksen van tussentijdse toetsen, bedoeld in artikel 11 van het Toetsbesluit PO.

Artikel 11. Kwaliteitsoordeel tussentijdse toetsen en reeksen van tussentijdse toetsen

 • 1 De Expertgroep geeft binnen 13 weken na een verzoek van de aanbieder van een tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen aan de hand van het beoordelingskader het kwaliteitsoordeel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder b.

 • 2 Het secretariaat schakelt inhoudelijke deskundigen in voor de beoordeling van de psychometrische aspecten van de tussentijdse toets of reeks van tussentijdse toetsen.

Paragraaf 4. Overig

Artikel 13. Vergoeding

 • 1 Aan de voorzitter en de leden van de Expertgroep wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren en de arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de andere leden op 1,538/36 respectievelijk 0,923/36 fte.

 • 2 De minister kan de in het eerste lid genoemde arbeidsfactor nader vaststellen indien de omvang van de werkzaamheden van de voorzitter onderscheidenlijk leden daartoe aanleiding geeft.

 • 3 De voorzitter en de andere leden van de Expertgroep ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren. Deze vergoeding wordt door het secretariaat van de Expertgroep afgehandeld.

Artikel 14. Openbaarmaking

 • 2 Het jaarlijkse advies, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a2, wordt indien positief direct openbaar gemaakt, en indien negatief met het besluit van de minister.

 • 4 Alle overige rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de Expertgroep worden vervaardigd, worden slechts na overleg met de minister openbaar gemaakt.

Artikel 15. Archiefbescheiden

De Expertgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder als aangewezen is, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paragraaf 5. Overgangs- en slotbepalingen

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven