Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten

Geldend van 27-05-2015 t/m heden

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie van 15 juli 2014, nr. 629324-122361-PG, houdende samenstelling en vergoeding van de Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan personen die hun leven voltooid achten (Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De commissie bestaat uit de volgende leden.

 • De heer P. Schnabel, te Utrecht, tevens voorzitter.

 • Mevrouw B. Meyboom - de Jong, te Groningen;

 • De heer W.J. Schudel, te Den Haag;

 • Mevrouw C.P.M. Cleiren, te Leiden;

 • De heer P.A.M. Mevis, te Rotterdam;

 • De heer M.J. Verkerk, te Hoensbroek;

 • Mevrouw A. van der Heide, te Schiedam;

 • Mevrouw G. Hesselmann, te Schalkwijk.

Artikel 3

 • 1 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie. Bij tussentijds vertrek van een lid kunnen de ministers een ander lid benoemen.

 • 2 De commissie wordt opgeheven met ingang van 1 april 2016 of zodra het advies is uitgebracht.

Artikel 4

 • 2 De voorzitter van de commissie ontvangt per vergadering een vergoeding van 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en bezoldiging Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina