Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2014, houdende regels met met betrekking tot de bezoldiging van de voorzitter en leden van de commissie bedoeld in artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 2

De bezoldiging van de voorzitter van de centrale commissie wordt vastgesteld volgens het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 24 uren per week.

Artikel 3

De bezoldiging van de leden van de centrale commissie wordt vastgesteld volgens het maximum van salarisschaal 18 zoals overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 4 uren per week.

Artikel 4

De plaatsvervangende leden van de centrale commissie ontvangen een schadeloosstelling per vergadering van € 235.

Artikel 5

De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de centrale commissie hebben recht op een vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor rijksambtenaren.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina