Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 10-09-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2014, houdende regels met met betrekking tot de bezoldiging van de voorzitter en leden van de commissie bedoeld in artikel 14 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 2

De bezoldiging van de voorzitter van de centrale commissie wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 24 uren per week.

Artikel 3

De bezoldiging van de leden van de centrale commissie wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een arbeidsduur van gemiddeld 4 uren per week.

Artikel 4

De plaatsvervangende leden van de centrale commissie ontvangen een schadeloosstelling per vergadering van € 235.

Artikel 5

De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de centrale commissie hebben recht op een vergoeding van reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Bezoldigingsregeling centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina