Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geldend van 05-09-2014 t/m heden

Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op artikel 6 eerste lid van het archiefbesluit 1995 en artikel 26b van de Archiefregeling 2009 besluit over te gaan tot digitale vervanging van papieren archiefbescheiden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Besluit

Artikel 1

 • 1 De digitale vervanging heeft betrekking op alle archiefbescheiden van het ministerie, die:

  • a. deel uitmaken van de werkprocessen van de bewindspersonen van het ministerie en die, op grond van de geldende selectielijsten voor de daaronder ressorterende organisatieonderdelen, voor vernietiging dan wel voor permanente bewaring in aanmerking komen; en

  • b. die zijn ontvangen en opgemaakt in de periode 2003–2014; dan wel

  • c. die zullen worden ontvangen en opgemaakt in de periode tot en met tien jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 2

 • 1 De digitale vervanging heeft betrekking op archiefbescheiden die na vervanging worden opgenomen in een document-management-systeem, waarbij;

  • a. aan de bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Beleidsregel digitale vervanging archiefbescheiden (stcrt 2008, 21) wordt voldaan;

  • b. een handboek digitale vervanging is opgesteld dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de Chief Information Officer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3

 • 1 De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van 180 dagen daadwerkelijk worden vernietigd;

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de in de bijlage van de Beheerregeling documentaire informatievoorziening Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 beschreven categorieën van archiefbescheiden die na vervanging niet zullen worden vernietigd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van afgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina