Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens wiskunde in het h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018 (Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens ;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 28 juni 2014, kenmerk 645495;

Besluit:

Artikel 2. Syllabi 2018

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o. 2018, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlage 2 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1 : per 1 januari 2018;

  • 2. betreffende artikel 2 : per 1 januari 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018.

Artikel 5. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1. bij de regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018, van 17 juni 2014, nummer cve-14.01699

[Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 2. bij de regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018, van 17 juni 2014, nummer cve-14.01699

Syllabi v.w.o. 2018

Voor de centrale examens v.w.o. 2018 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Terug naar begin van de pagina