Wijzigingswet Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, enz. (stroomlijning markttoezicht ACM)

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt het door haar te houden markttoezicht zoveel mogelijk te stroomlijnen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel XXIV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer).]

Artikel XXV

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998, enz. (implementatie richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas).]

Artikel XXVa

Op een verzoekschrift dat is ingediend overeenkomstig de artikelen 2.5 van de Wet handhaving consumentenbescherming en 305d van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, zoals die luidden onmiddellijk voor inwerkingtreding van de artikelen V, VI, en XVI, onderdeel F, van deze wet, blijven de bepalingen van de Wet handhaving consumentenbescherming van toepassing zoals die luidden onmiddellijk voor inwerkingtreding van de genoemde artikelen V, VI en XVI, onderdeel F.

Artikel XXVI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de derde juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina