Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Geraadpleegd op 13-08-2022.
Geldend van 18-06-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2014, 363869-120120-VGP,houdende mandaatverlening voor de handhaving van regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 32 van de Warenwet, artikel 5.15 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. de artikelen 9.3a.2, 18.1a en 18.2b van de Wet milieubeheer, en de instemming van de Minister van Economische Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de inspecteur-generaal der mijnen;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport de inspecteur-generaal der mijnen en de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt mandaat verleend om namens de Minister een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen voor het overtredingen van bij of krachtens titel 9.3a van de Wet milieubeheer en het Warenwetbesluit deponering informatie preparaten gestelde voorschriften.

  • 2 Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de inspecteur-generaal der mijnen en de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt mandaat verleend voor het verrichten van handelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen en van de gemaakte kosten voor bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht, voorzover deze verband houden met de bevoegdheid bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

  • 1 Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de inspecteur-generaal der mijnen en de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem krachtens mandaat is genomen.

  • 2 Aan de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de inspecteur-generaal der mijnen en de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt tevens machtiging verleend voor het behandelen van beroepschriften en voor het voeren van verweer in de gevallen waarin (hoger) beroep is ingesteld tegen een beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4

  • 1 De inspecteur-generaal kan voor de in de artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat of machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.

Artikel 5

Het krachtens dit mandaat en machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven