Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (onderwijs in de Friese taal)

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op het principe dat de provincie Fryslân, waarin het Fries als officiële taal naast het Nederlands fungeert, zeggenschap krijgt over het beleid aangaande die taal, wenselijk is dat de kerndoelen voor het onderwijs in de Friese taal in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs worden vastgesteld door provinciale staten van Fryslân, en dat op basis van die kerndoelen onderwijs wordt verzorgd na goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; dat daartoe onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra gewijzigd dienen te worden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V. Wijziging in verband met de Wet tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)

 • 1 [Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

 • 2

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra en de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs)]

Artikel VI. Samenloop van artikel I met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194), de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs (Stb. 2012, 216) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

 • 1 [Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs en de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de Wet op het primair onderwijs en Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs).]

 • 3 [Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969, de Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs (wettelijke verankering afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs) en de Wet op het primair onderwijs.]

 • 4 [Red: Wijzigt deze wet, de Wet op het primair onderwijs en de Leerplichtwet 1969.]

 • 5 [Red: Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, de Wet op het primair onderwijs, de Leerplichtwet 1969 en deze wet.]

Artikel VII. Samenloop van artikel II met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)

 • 1 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs).]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel VIII. Samenloop van artikel III met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (Stb. 2010, 194) en de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545 )

 • 1 [Red: Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.]

 • 2 [Red: Wijzigt de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en de Wet op de expertisecentra.]

 • 3 [Red: Wijzigt deze wet en de Wet op de expertisecentra.]

 • 4 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) en deze wet.]

Artikel IX. Samenloop van artikel IV met de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel X. Overgangsrecht

Tot het tijdstip waarop voor het eerst kerndoelen in werking treden die zijn vastgesteld door provinciale staten van Fryslân volgens de daartoe in artikel I, artikel II, artikel III onderscheidenlijk artikel V opgenomen procedure, zijn in afwijking van die artikelen de kerndoelen Friese taal en de kerndoelen Friese taal en cultuur van toepassing op de te onderscheiden soorten onderwijs, zoals die kerndoelen luidden tot aan het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen.

Artikel XI. Publicatie Friese vertaling

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt zorg voor een vertaling in de Friese taal van deze wet met uitzondering van de artikelen XIA en XIB, en plaatst deze in de Staatscourant.

Artikel XIa. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel XIb. Wijziging van de Wet op de expertisecentra in verband met centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel XII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 7 mei 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de vierde juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina