Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving

Geldend van 10-05-2014 t/m heden

Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 24 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4789, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging inzake handhaving van BZK-wetgeving (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden BZK-wetgeving)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de directeur: de directeur ILT/Water, Bodem en Bouwen, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage;

  • b. het hoofd: het hoofd van de afdeling Handhaving Bouwen, Wonen en Ruimte, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage;

  • c. de inspecteurs: de inspecteurs ILT van de afdeling Bouwen, Wonen en Ruimte, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage.

Artikel 2

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.

Artikel 3

  • 1 Een op grond van dit besluit verleend mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

  • 2 In afwijking van het vorige lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

    • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

    • b. in een hiërarchische verhouding ressorteert onder de functionaris die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 4

Aan de functionarissen van het team Juridische Zaken, bedoeld in de bij het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 behorende bijlage, wordt machtiging verleend voor de behandeling van beroepschriften over de in artikel 2 bedoelde besluiten en het voeren van verweer.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2014.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De inspecteur-generaal leefomgeving en transport,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina