Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

Geraadpleegd op 18-08-2022.
Geldend van 01-10-2016 t/m 07-06-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake de toelating tot het hoger onderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen artikel 7.25, eerste, tweede, derde en vierde lid, 7,26 eerste en tweede lid, 7.26a eerste lid, 7.28, 7.31a, eerste lid, 7.31b, tweede lid, 7. 57a, vierde lid, 7.57b, vijfde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57c, vierde lid, 7.57e, vijfde lid7.57f, tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1.3. Data

De data in deze regeling vallen steeds in het studiejaar dat voorafgaat aan het studiejaar waarvoor de kandidaat zich wil aanmelden of wil inschrijven, tenzij anders is bepaald en met dien verstande dat de data tussen 31 augustus en 1 oktober telkens vallen in het studiejaar.

Hoofdstuk 2. Nadere vooropleidingseisen

§ 1. Nadere vooropleidingseisen vo-ho

Artikel 2.1. Nadere vooropleidingseisen per opleiding

 • 1 Voor opleidingen aan universiteiten gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma van een in bijlage A opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A.

 • 2 Voor opleidingen aan hogescholen gelden voor kandidaten die in het bezit zijn van een vwo-diploma of het havo-diploma van een in bijlage B opgenomen opleiding, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage B.

 • 3 Als de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals die golden voor het tijdstip van de naamswijziging.

 • 4 Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven voor de samengevoegde opleidingen de nadere vooropleidingseisen gelden, totdat voor de samengevoegde opleidingen nieuwe nadere vooropleidingseisen zijn vastgesteld.

§ 2. Aanwijzing opleidingen inzake toelating deficiënte studenten

§ 4. Bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs

Artikel 2.5. Vereiste kennisniveaus

Artikel 2.6. Examenvakken die zonder meer tot toelating leiden

Hoofdstuk 3. Aanvullende eisen voor opleidingen, opleidingen op het gebied van de kunst en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

Artikel 3.1. Aanvullende eisen in verband met de uitoefening van een beroep of beroepen

 • 1 De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de uitoefening van een beroep of de beroepen waarop zij voorbereiden, zijn opgenomen in bijlage D.

 • 2 De minister neemt, al dan niet op een aanvraag, een opleiding op in de in het eerste lid bedoelde bijlage, als:

  • a. objectieve gronden in verband met de toekomstige beroepsuitoefening het stellen van de aanvullende eisen voor toelating tot deze opleiding rechtvaardigen,

  • b. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • c. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het betreffende hoger onderwijs.

 • 3 De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, worden in bijlage D bij de betreffende opleiding vermeld.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid kan worden ingediend door het instellingsbestuur of, indien het een opleiding betreft die door meerdere instellingen wordt verzorgd, de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk. In de aanvraag wordt gemotiveerd aangevoerd waarom wordt voldaan aan de in het tweede lid opgesomde voorwaarden.

 • 5 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6 Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend, die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel a zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.2. Aanvullende eisen in verband met de organisatie en inrichting van het onderwijs

 • 1 De opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, die verband houden met de organisatie en inrichting van het onderwijs zijn opgenomen in bijlage E.

 • 2 De minister neemt op een aanvraag van het betreffende instellingsbestuur, of de betreffende instellingsbesturen gezamenlijk als het betreft alle opleidingen met dezelfde naam, een opleiding op in bijlage E, indien met de aanvraag is aangetoond, dat:

  • a. de opleiding zich onderscheidt door een specifiek onderwijsconcept,

  • b. objectieve gronden het stellen van aanvullende eisen voor toelating tot de opleiding noodzakelijk maken in verband met het tot zijn recht komen van het onderwijsconcept,

  • c. de aanvullende eisen geen betrekking hebben op een bepaald vakgebied of discipline, en

  • d. het stellen van de aanvullende eisen geen afbreuk doet aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

 • 3 De gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, worden in bijlage E bij de opleiding vermeld.

 • 4 Bij de aanvraag legt het instellingsbestuur een door de NVAO opgesteld advies met betrekking tot de in het tweede lid, onderdeel a tot en met c genoemde voorwaarden over.

 • 5 Een aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de aanvullende eisen voor het eerst zullen gelden.

 • 6 Het instellingsbestuur maakt tijdig de criteria bekend die op basis van de gronden bedoeld in het tweede lid, onderdeel b zijn vastgesteld, alsmede de procedure voor selectie van de kandidaten.

Artikel 3.3. Verwijdering van de bijlage en informatieplicht

 • 1 De minister kan een opleiding uit bijlage D, respectievelijk bijlage E verwijderen, als de omstandigheden op grond waarvan is besloten de opleiding in de bijlage te vermelden, zijn komen te vervallen.

 • 2 Het instellingsbestuur stelt de minister op de hoogte van een wijziging in de omstandigheden, die aanleiding kan zijn voor toepassing van de bevoegdheid genoemd in het eerste lid.

Hoofdstuk 4. Aanmelding, selectie en inschrijving

§ 1. Algemene bepalingen aanmelding

Artikel 4.1. Elektronische aanmelding (verzoek tot inschrijving)

 • 2 Onverminderd de artikelen 4.3 en 4.8 kan de in het eerste lid bedoelde aanmelding betrekking hebben op ten hoogste drie opleidingen.

 • 3 De minister verifieert de persoonsgegevens van de kandidaat aan de hand van de over de kandidaat in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegevens.

 • 4 Als de kandidaat buiten Nederland woonachtig is, verstrekt hij gegevens die tenminste betrekking hebben op de naam, de geboortedatum en -plaats, het adres, de nationaliteit en de vooropleiding. Tevens verstrekt de kandidaat een fotokopie van de persoonsgegevens uit zijn paspoort of (Europees) identiteitsbewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een daarmee overeenkomend register, dan wel een uittreksel uit of een fotokopie van de geboorteakte. Het instellingsbestuur verifieert de gegevens.

 • 5 Als de aanmelding betrekking heeft op een fixusopleiding, vindt de verificatie van de gegevens, bedoeld in het vierde lid plaats voor 15 juni.

Artikel 4.2. Bevestiging aanmelding (verzoek tot inschrijving)

 • 1 De minister zendt de kandidaat die zich overeenkomstig artikel 4.1 heeft aangemeld, een elektronische bevestiging.

 • 2 De minister maakt aan de kandidaat tevens zo spoedig mogelijk bekend:

  • a. of de opleiding waarvoor hij zich aanmeldt, een fixusopleiding is,

  • b. of de instelling voor die fixusopleiding decentrale selectie zal toepassen.

§ 2. Aanmelding voor opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden

Artikel 4.3. Aanmelding onderzoek

 • 1 De kandidaat die wenst te worden ingeschreven voor een opleiding waarvoor krachtens artikel 7.26 of artikel 7.26a van de wet aanvullende eisen zijn gesteld, meldt zich voor 15 januari aan bij de desbetreffende instelling voor het onderzoek dienaangaande.

 • 2 De desbetreffende instelling draagt er zorg voor dat de kandidaat voor 15 april de uitslag van het onderzoek kan vernemen.

 • 3 De kandidaat die aan de aanvullende eisen voldoet en aan de desbetreffende opleiding wil worden ingeschreven, meldt zich overeenkomstig artikel 4.1, aan bij de minister.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan het instellingsbestuur van een opleiding waarvan de organisatie en inrichting van het onderwijs als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, uitgaat van een internationale studentenpopulatie, een uiterste datum voor aanmelding na 15 januari vaststellen.

§ 3. Bepalingen voor fixusopleidingen

Artikel 4.5. Aanmelding voor fixusopleiding

 • 1 Een kandidaat kan zich per fixusopleiding in totaal maximaal drie keer aanmelden.

 • 2 Onverminderd het eerste lid, kan het instellingsbestuur per fixusopleiding vaststellen hoeveel keer een kandidaat kan deelnemen aan de selectie voor de opleiding aan de instelling.

 • 3 Een kandidaat kan zich voor een studiejaar voor ten hoogste twee fixusopleidingen aanmelden, met uitzondering van de in het vierde lid genoemde opleidingen.

 • 4 Voor de opleiding geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde kan een kandidaat zich voor een studiejaar bij niet meer dan een instelling aanmelden voor eenzelfde opleiding.

 • 5 Een aanmelding als bedoeld in het eerste lid vervalt als de kandidaat deze uiterlijk 15 januari intrekt.

 • 6 Een kandidaat kan een verzoek bij het instellingsbestuur indienen om zijn aanmelding te laten vervallen, als hij er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift te behalen.

 • 7 Het instellingsbestuur laat de aanmelding van een kandidaat vervallen, als de kandidaat voor 1 september bij het instellingsbestuur daartoe een verzoek indient als bedoeld in het zesde lid. Het instellingsbestuur handelt het verzoek voor 1 oktober af.

Artikel 4.6. Aanmelding kandidaten

 • 1 De kandidaat die wil deelnemen aan de selectie meldt zich in de periode van 1 oktober tot en met 15 januari, via Studielink, aan bij de instelling die de fixusopleiding verzorgt.

 • 2 In afwijking van het vorige lid laat het instellingsbestuur de kandidaat deelnemen aan de selectie als deze zich na 15 januari aanmeldt, als het vaststelt dat er bij weigering van deelname sprake zou zijn van onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4.7. Selectie

 • 1 Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat de selectieprocedure uiterlijk 14 april is afgerond.

 • 2 Het instellingsbestuur kan voor 15 januari beginnen met de selectie, mits alle kandidaten die zich uiterlijk 15 januari hebben aangemeld, kunnen deelnemen aan de volledige selectie.

 • 3 Als het aantal aanmeldingen lager is dan of gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen, vindt geen selectie plaats.

Artikel 4.8. Rankingnummers en bewijzen van toelating

 • 1 Het aantal bewijzen van toelating is gelijk aan het aantal beschikbare plaatsen voor een opleiding.

 • 2 Als het aantal beschikbare plaatsen kleiner is dan het aantal kandidaten dat een rankingnummer heeft ontvangen, wordt een bewijs van toelating uitgereikt aan de kandidaten met de laagste rankingnummers.

 • 3 De instelling bericht via Studielink op 15 april de kandidaat over de uitkomst van de selectie voor de opleiding of opleidingen waaraan hij heeft deelgenomen en reikt daarbij tevens een rankingnummer of een bewijs van toelating uit.

 • 4 De kandidaat accepteert een bewijs van toelating binnen twee weken na ontvangst op de daartoe voorgeschreven wijze. Een bewijs van toelating dat niet binnen twee weken is geaccepteerd, vervalt.

 • 5 Een kandidaat kan op enig moment niet meer dan een bewijs van toelating op geaccepteerd hebben staan.

 • 6 In afwijking van het vierde lid verstrekt het instellingsbestuur een bewijs van toelating als het vaststelt dat er sprake is van onbillijkheid van overwegende aard als geen bewijs van toelating wordt verstrekt.

 • 7 Als een kandidaat een bewijs van toelating niet tijdig accepteert, reikt de instelling een bewijs van toelating uit aan de kandidaat met het laagste rankingnummer, die nog geen bewijs van toelating heeft ontvangen.

 • 8 Het instellingsbestuur stelt een uiterste datum vast waarna geen bewijzen van toelating worden uitgereikt, met dien verstande dat deze datum niet voor 1 augustus ligt.

 • 9 Voor de uiterste datum, bedoeld in het achtste lid, dienen alle bewijzen van toelating uitgereikt te zijn.

Artikel 4.9. Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen

 • 1 De bezitter van een bewijs van toelating toont voor een door het instellingsbestuur vastgestelde datum aan dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen of de nadere vooropleidingseisen vo-ho, de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo of bijzondere nadere vooropleidingseisen.

 • 2 Als de kandidaat niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, vervalt zijn bewijs van toelating.

 • 3 Als een kandidaat voor de door het instellingsbestuur vastgestelde datum niet kan voldoen aan de verplichting, bedoeld in het eerste lid, kan hij het instellingsbestuur om uitstel verzoeken.

 • 4 Het instellingsbestuur voldoet aan het verzoek, bedoeld in het derde lid, en stelt het een nieuwe termijn vast, waarbinnen de kandidaat aan de verplichting moet voldoen.

Artikel 4.10. Noodprocedure

 • 1 In afwijking van artikel 4.7, eerste lid, kan het instellingsbestuur de minister verzoeken om toestemming voor een extra mogelijkheid tot aanmelding, als na afronding van de aanmeldingsprocedure of na afloop van de selectie voor een opleiding het aantal aanmeldingen respectievelijk het aantal geselecteerde kandidaten lager is dan het aantal beschikbare plaatsen.

 • 2 De minister kan ingeval hij toestemming verleent voor een extra mogelijkheid tot aanmelding, daaraan voorwaarden verbinden en artikel 4.5, derde lid, niet van toepassing verklaren.

Hoofdstuk 5. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 5.1. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt met uitzondering van de artikelen 2.1 en 2.4 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Artikel 2.1 treedt in werking met ingang van 1 september 2014, met uitzondering van de wijzigingen van de nadere vooropleidingseisen van de in bijlage A opgenomen opleiding Technische Aardwetenschappen en van de in bijlage B opgenomen opleidingen Media & Entertainment Management, Creative Media and Game Technology. Deze treden in werking met ingang van 1 september 2017.

 • 3 Artikel 2.4 treedt in werking met ingang van 1 september 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  ak:

  aardrijkskunde

  biol:

  biologie

  econ:

  economie

  grtl:

  Griekse taal en cultuur

  latl:

  Latijnse taal en cultuur

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

Economie

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Actuariële wetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

2.

B Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Econometrie en Operationele research

*

wisB

wisB

wisB

5.

B Economie

*

*

*

wisA of wisB

6.

B Economie en Bedrijfseconomie

*

*

*

wisA of wisB

7.

B Economie en Bedrijfskunde

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Fiscale economie

*

*

*

wisA of wisB

9.

B International Business

*

*

*

wisA of wisB

10.

B International Business Administration

*

*

*

wisA of wisB

Gedrag en Maatschappij

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Algemene sociale wetenschappen

*

*

*

*

2.

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

*

*

*

*

3.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

4.

B Communicatiewetenschap

*

*

*

*

5.

B Criminologie

*

*

*

*

6.

B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

*

*

*

*

7.

B European Public Administration

*

*

*

*

8.

B Europese Studies

*

*

*

*

9.

B Geografie, Planologie en Milieu

*

*

*

*

10.

B International Bachelor's Programme in Communication and Media

*

*

*

*

11.

B Milieu-maatschappij-wetenschappen

*

*

*

*

12.

B Onderwijskunde

*

*

*

*

13.

B Organisatiewetenschappen

*

*

*

*

14.

B Pedagogische wetenschappen

*

*

*

*

15.

B Personeelwetenschappen

*

*

*

*

16.

B Politicologie

*

*

*

*

17.

B Psychologie

*

*

*

*

18.

B Sociale Geografie en Planologie

*

*

*

*

19.

B Sociologie

*

*

*

*

20.

B Technische Planologie

*

*

*

wisA of wisB

21.

B Vrijetijdwetenschappen

*

*

*

*

Gezondheidszorg

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bewegingswetenschappen

biol

nat

#

#

2.

B Biomedische wetenschappen

biol

nat

#

#

3.

Diergeneeskunde

biol

nat

#

#

4.

B European Public Health

*

*

*

*

5.

Geneeskunde

biol

nat

#

#

6.

B Geneeskunde

biol

nat

#

#

7.

B Gezondheid en leven

biol

*

biol + schk

#

8.

B Gezondheidswetenschappen

*

*

*

*

9.

B Klinische technologie

biol

nat + wisB

#

#

10.

B Medische Informatiekunde

*

nat

nat

nat + (wisA of wisB)

11.

B Tandheelkunde

biol

nat

#

#

Landbouw en Natuurlijke omgeving

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Agrotechnologie

*

nat

wisB + nat + (schk of biol)

wisB + nat + (schk of biol)

2.

B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

*

*

*

wisA of wisB

3.

B Biologie

biol

nat

#

#

4.

B Biotechnologie

*

*

2 uit nat, schk en biol

nat + schk + biol

5.

B Bodem, Water, Atmosfeer

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

6.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

biol of ak

wisA + (biol of ak)

7.

B Communicatiewetenschappen

*

*

*

*

8.

B Dierwetenschappen

*

*

schk

(wisA of wisB) + schk

9.

B Economie en Beleid

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Gezondheid en Maatschappij

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Internationaal Land- en Waterbeheer

*

nat

nat

(wisA of wisB) + nat

12.

B Internationale Ontwikkelingsstudies

*

*

*

wisA of wisB

13.

B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

*

*

*

(wisA of wisB)+ (ak of biol)

14.

B Levensmiddelentechnologie

*

*

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Milieuwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

16.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

nat of (wisB+nlt)

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

17.

B Plantenwetenschappen

*

*

2 uit biol, nat en schk

biol + nat + schk

18.

B Voeding en Gezondheid

*

*

schk + biol

schk + biol

Natuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aarde en economie

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Aardwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

3.

B Beta-gamma

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + (nat of schk)

4.

B Biofarmaceutische Wetenschappen

biol

*

biol + nat + schk

#

5.

B Biologie

biol

nat

#

#

6.

B Business Analytics

*

wisB

wisB

wisB

7.

B Computer science

*

wisB

wisB

wisB

8.

B Farmaceutische Wetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

9.

B Farmacie

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

10.

B Informatica

*

wisB

wisB

wisB

11.

B Informatie, Multimedia en Management

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Informatiekunde

*

*

*

wisA of wisB

13.

B Kennistechnologie

*

wisB

wisB

wisB

14.

B Kunstmatige Intelligentie

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Life Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Lyfestyle Informatics

*

*

*

wisA of wisB

17.

B Medische Natuurwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

18.

B Milieu-natuurwetenschappen

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

19.

B Moleculaire Levenswetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

20.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

21.

B Natuur- en Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

23.

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

*

nat

nat + schk

(wisA of wisB) + nat + schk

24.

B Psychobiologie

biol

nat

#

#

25.

B Scheikunde

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

26.

B Science

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

27.

B Science, Business & Innovation

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

28.

B Sterrenkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

29.

B Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

Recht

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bestuurskunde

*

*

*

*

2.

B European Law School

*

*

*

*

3.

B Fiscaal recht

*

*

*

*

4.

B Global Law

*

*

*

*

5.

B Internationaal en Europees Recht

*

*

*

*

6.

B Notarieel Recht

*

*

*

*

7.

B Rechtsgeleerdheid

*

*

*

*

Taal en Cultuur

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Afrikaanse talen en culturen

*

*

*

*

2.

B Algemene Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

3.

B American Studies

*

*

*

*

4.

B Arabische Taal en Cultuur

*

*

*

*

5.

B Archeologie

*

*

*

*

6.

B Archeologie en Prehistorie

*

*

*

*

7.

B Chinastudies

*

*

*

*

8.

B Communicatie- en Informatiewetenschappen

*

*

*

*

9.

B Culturele Informatiewetenschap

*

*

*

*

10.

B Cultuurwetenschappen

*

*

*

*

11.

B Duitse Taal en Cultuur

*

*

*

*

12.

B Engelse Taal en Cultuur

*

*

*

*

13.

B Europese Studies

*

*

*

*

14.

B Europese Talen en Culturen

*

*

*

*

15.

B Film- en Literatuurwetenschap

*

*

*

*

16.

B Finoegrische Talen en Culturen

*

*

*

*

17.

B Franse Taal en Cultuur

*

*

*

*

18.

B Friese Taal en Cultuur

*

*

*

*

19.

B Geschiedenis

*

*

*

*

20.

B Godgeleerdheid

*

*

*

*

21.

B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

latl of grtl

22.

B Hebreeuwse Taal en Cultuur

*

*

*

*

23.

B Humanistiek

*

*

*

*

24.

B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

*

*

*

*

25.

B Islam en Arabisch

*

*

*

*

26.

B Islamitische theologie

*

*

*

*

27.

B Italiaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

28.

B Japanstudies

*

*

*

*

29.

B Keltische Talen en cultuur

*

*

*

*

30.

B Koreastudies

*

*

*

*

31.

B Kunsten, Cultuur en Media

*

*

*

*

32.

B Kunstgeschiedenis

*

*

*

*

33.

B Latijns-Amerikastudies

*

*

*

*

34.

B Latijnse Taal en Cultuur

*

*

*

*

35.

B Liberal Arts en Sciences

*

*

*

*

36.

B Literatuurwetenschap

*

*

*

*

37.

B Literatuur en Samenleving

*

*

*

*

38.

B Media en Cultuur

*

*

*

*

39.

B Media, Kunst, Design en Architectuur

*

*

*

*

40.

B Midden-Oostenstudies

*

*

*

*

41.

B Muziekwetenschap

*

*

*

*

42.

B Nederlandkunde/ Dutch studies

*

*

*

*

43.

B Nederlandse Taal en Cultuur

*

*

*

*

44.

B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

*

*

*

*

45.

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

*

*

*

*

46.

B Oudheidkunde

*

*

*

*

47.

B Religie in Samenleving en Cultuur

*

*

*

*

48.

B Religiewetenschappen

*

*

*

*

49.

B Romaanse Talen en Culturen

*

*

*

*

50.

B Russische Studies

*

*

*

*

51.

B Scandinavische Talen en Culturen

*

*

*

*

52.

B Slavische Talen en Culturen

*

*

*

*

53.

B Spaanse Taal en Cultuur

*

*

*

*

54.

B Taal en Cultuurstudies

*

*

*

*

55.

B Taalwetenschap

*

*

*

*

56.

B Theater- Film en Televisiewetenschap

*

*

*

*

57.

B Theaterwetenschap

*

*

*

*

58.

B Theologie

*

*

*

*

59.

B Theologie Klassiek

*

*

*

*

60.

B Theologie Plus

*

*

*

*

61.

B Wijsbegeerte

*

*

*

*

62.

B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

*

*

*

*

63.

B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies

*

*

*

*

Techniek

nr

Opleidingen

NT

NG¹

EM

CM

1.

B Advanced Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

2.

B Bedrijfsinformatietechnologie

*

wisB

wisB

wisB

3.

B Biomedische technologie

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

4.

B Bouwkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

5.

B Civiele Techniek2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

6.

B Creative Technology

*

*

*

*

7.

B Electrical Engineering

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

8.

B Industrial Design

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

9.

B Industrieel Ontwerpen

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

10.

B Life Science & Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

11.

B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

12.

B Maritieme Techniek

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

13.

B Nanobiologie

biol

wisB + nat

#

#

14.

B Scheikundige Technologie

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

15.

B Molecular Science and Technology

*

wisB + nat

wisB + nat + schk

wisB + nat + schk

16.

B Technische Aardwetenschappen

*

wisB + nat

wisB + nat +schk

wisB + nat + schk

17.

B Technische Bedrijfskunde

*

wisB

wisB

wisB

18.

B Technische Bestuurskunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

19.

B Technische Informatica

*

wisB

wisB

wisB

20.

B Technische Innovatiewetenschappen

*

wisB

wisB

wisB

21.

B Technische Natuurkunde

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

22.

B Technische Wiskunde

*

wisB

wisB

wisB

23.

B Werktuigbouwkunde2

*

wisB + nat

wisB + nat

wisB + nat

1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘nat’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

Sectoroverstijgend

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Tourism

*

*

*

wisA of wisB

Bijlage B. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • NT: profiel natuur en techniek

  • NG: profiel natuur en gezondheid

  • EM: profiel economie en maatschappij

  • CM: profiel cultuur en maatschappij

  • biol: biologie

  • dutl: Duitse taal en cultuur

  • fatl: Franse taal en cultuur

  • econ: economie

  • m&o: management en organisatie

  • maw: maatschappijwetenschappen

  • schk: scheikunde

  • nat: natuurkunde

  • nlt: natuur, leven & technologie

  • wisA: wiskunde A

  • wisB: wiskunde B

  • 2emvt: tweede moderne ‘vreemde’ taal

  • Ad: Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

 

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

3.

B Bedrijfseconomie3

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

4.

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

5.

B Bedrijfskunde MER3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

6.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

7.

B Business IT & Management3

*

*

*

*

8.

B Business Studies

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

9.

B Commercieel Management3

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

10.

B Commerciële Economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

11.

B Communicatie3

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Communicatiesystemen

*

*

*

wisA of wisB

13.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

14.

B Facility Management3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

15.

B Financial Services Management

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

16.

B Fiscaal Recht en Economie

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

17.

B Food and Business

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

18.

B Functiegerichte bachelor in Toerisme en Recreatie3

*

*

*

econ of m&o

19.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

20.

B Hogere Juridische Opleiding

*

*

*

*

21.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

22.

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

23.

B Informatiedienstverlening en -Management3

*

*

*

*

24.

B Informationmanagement

*

*

*

econ of m&o

25.

B Integrale Veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale Veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

27.

B International Business

*

*

*

econ of m&o of wisA

28.

B International Business and Languages

econ of m&o

econ of m&o

*

*

29.

B International Business and

Management Studies

econ of m&o of 2emvt

econ of m&o of 2emvt

*

econ of m&o

30.

International Business Innovation Studies

econ of m&o

*

*

*

31.

B International Fresh Business Management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

32.

B Journalistiek

*

*

*

*

33.

B Kunst en economie

*

*

*

*

34.

B Lifestyle

*

*

*

*

35.

B Logistiek en Economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

36.

B Media and Entertainment

Management

*

*

*

econ of m&o

37.

B Media, Informatie en Communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

38.

B Oriëntaalse talen en Communicatie

*

*

*

*

39.

B People and Business Management

*

*

*

*

40.

B Security Management

*

*

*

*

41.

B Small Business & Retail Management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

42.

B Sport, Management en Ondernemen1

*

*

*

wisA of wisB

43.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

44.

B Trade Management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

45.

B Vastgoed en Makelaardij

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

46.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

47.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

48.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve Therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en Maatschappelijke Vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal Werk

*

*

*

*

4.

B Human Resource Management3

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

6.

B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Sociaal-juridische Dienstverlening3

*

*

*

*

10.

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

*

*

*

*

11.

B Social work

*

*

*

*

12.

B Sport en Bewegen1

*

*

*

*

13.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

14.

B Toegepaste Psychologie

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

2.

B Farmakunde

*

*

*

*

3.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

4.

B Huidtherapie

*

*

*

*

5.

B Kunstzinnige Therapie

*

*

*

*

6.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

7.

B Management in de Zorg 1,3

*

*

*

*

8.

B Medisch Beeldvormende en Radio-

therapeutische Technieken

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Medische Hulpverlening

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Orthoptie

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, Gezondheid en Management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste Gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

biol

*

biol + schk

biol + schk + (wisA of wisB)

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot

*

*

*

*

21.

B Voeding en Diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en Agribusiness3

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

schk

#

5.

B Diermanagement

*

*

biol

#

6.

B Educatie en Kennismanagement Groene Sector 2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

wisA of wisB

wisA of wisB

8.

B Food Design and Innovation

*

*

*

wisA

9.

B Geo Media & Design

*

*

*

Wis A of Wis B

10.

B Greenport Business & Retail

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wisA

12.

B Land- en watermanagement

*

*

schk

#

13.

B Landscape and Environment Management

*

*

*

econ of wisA of wisB

14.

B Milieukunde3

*

*

schk

#

15.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

wisA of wisB

16.

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

17.

B International Development Management

*

*

*

wisA of wisB en econ

18.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

schk

#

19.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

wisA of wisB

20.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA+schk

#

21.

B Watermanagement

*

*

*

#

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

nr

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

6.

B Biologie2

*

*

biol of nlt

biol of nlt

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Duits2

dutl

dutl

dutl

dutl

12.

B Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

13.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Engels2,3

*

*

*

*

15.

B Frans2

fatl

fatl

fatl

fatl

16.

B Fries2

*

*

*

*

17.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

18.

B Gezondheidszorg en welzijn 2,3

*

*

*

*

19.

B Godsdienst2

*

*

*

*

20.

B Informatie en Communicatie technologie, docent2,3

*

*

*

wisA of wisB

21.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

22.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

23.

B Lichamelijke opvoeding1

*

*

*

*

24.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

25.

B Mechanische Techniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

26.

B Mens en Maatschappij2,3

*

*

*

*

27.

B Mens en Technologie2

*

*

*

wisA of wisB

28.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

29.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

30.

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

#

#

31.

B Nederlands2

*

*

*

*

32.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

33.

B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT 1,2,3

*

*

*

*

34.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

35.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

36.

B Scheikunde2

*

*

#

#

37.

B Spaans2

*

*

*

*

38.

B Techniek2,3

*

*

#