Instellingsbesluit Visitatiecommissie IGZ

[Regeling vervallen per 01-10-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2013.]
Geldend van 04-04-2014 t/m 30-09-2016

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 maart 2014, kenmerk 339022-118241-IGZ, houdende instelling van de Visitatiecommissie IGZ

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de commissie: de Visitatiecommissie IGZ;

 • c. IGZ: Inspectie voor de Gezondheidszorg;

 • d. IG: Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.

§ 2. Taak en samenstelling van de commissie

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2016]

De commissie heeft tot taak om jaarlijks op onafhankelijke wijze de voortgang van het meerjarig verbetertraject van de IGZ voor de periode 2013–2015 te toetsen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De commissie bestaat uit vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen.

 • 2 De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. Mw. mr. W. Sorgdrager, lid Raad van State, tevens voorzitter;

  • b. Prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsengeneeskunde en voorzitter Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde (UMCU);

  • c. Mw. prof. mr. dr. B.A.M. The, Bijzonder Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (UvA) en zelfstandig consultant ‘De Werkvloer Centraal’;

  • d. Prof. dr. P.J.M. Bakker, internist-oncoloog, tot 1 november 2013 directeur afdeling Kwaliteit en procesinnovatie (AMC);

  • e. Drs. R.M. Wester, senior managing consultant Berenschot.

 • 2 Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de IGZ. De secretaris van de commissie is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 Gedurende de visitatieperiode hanteren de commissieleden verschillende visitatiemethoden, zoals overleg met medewerkers van de IGZ, beoordeling van op schrift gestelde informatie en meegaan met inspectiebezoeken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De commissieleden zitten op persoonlijke titel in de commissie.

 • 2 Wanneer commissiewerkzaamheden conflicteren met werkzaamheden van commissieleden die voortvloeien uit het toezicht van de IGZ, meldt het betreffende commissielid dit onverwijld aan de voorzitter van de commissie.

 • 3 De minister beslist, na overleg met de voorzitter van de commissie, over hoe in dergelijke gevallen te handelen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2016]

De informatie die de leden van de commissie ontvangen in het kader van hun werkzaamheden voor de commissie is vertrouwelijk. De leden hanteren daarom strikte geheimhouding.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Na afloop van haar jaarlijkse werkzaamheden biedt de voorzitter van de commissie uiterlijk 31 mei van 2014, 2015 en 2016 haar visitatiebevindingen in rapportvorm aan de minister aan.

 • 2 Het rapport met visitatiebevindingen gaat vergezeld van een reactie van de IG op deze bevindingen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding van € 255,–.

 • 2 De voorzitter van de commissie ontvangt per vergadering een vergoeding van € 330,–.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-10-2016]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2016]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie, of zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, opgenomen in het archief van dat ministerie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2013.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Visitatiecommissie IGZ.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2016]

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina