Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000 (uitbreiding werkingssfeer tot personen die internationale bescherming genieten)

Geldend van 29-03-2014 t/m heden

Wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU L 2011, 132);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III. (Overgangsrecht)

  • 1 Een op grond van artikel 21 verleende verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, met daarop de aantekening «EG-langdurig ingezetene», wordt aangemerkt als een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a.

  • 2 Een aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning op grond van artikel 21, met daarop de aantekening «EG-langdurig ingezetene», wordt aangemerkt als een aanvraag van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a.

  • 3 Een bezwaarschrift tegen een beschikking waarin de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning op grond van artikel 21, met daarop de aantekening «EG-langdurig ingezetene», wordt afgewezen, wordt aangemerkt als een bezwaarschrift tegen een beschikking waarin de aanvraag tot verlening van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a wordt afgewezen.

  • 4 Een ingesteld beroep tegen een op bezwaar genomen beslissing waarin de aanvraag tot verlening van een verblijfsvergunning op grond van artikel 21, met daarop de aantekening «EG-langdurig ingezetene», wordt afgewezen, wordt aangemerkt als een ingesteld beroep tegen een in bezwaar genomen beslissing waarin de aanvraag tot verlening van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a wordt afgewezen.

  • 5 Een ingesteld hoger beroep tegen een uitspraak waarin het ingesteld beroep tot verlening van een verblijfsvergunning op grond van artikel 21, met daarop de aantekening «EG-langdurig ingezetene», ongegrond wordt verklaard, wordt aangemerkt als een ingesteld hoger beroep tegen een uitspraak waarin het ingestelde beroep tot verlening van een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen als bedoeld in artikel 45a ongegrond wordt verklaard.

Artikel IV. (Samenloopbepalingen wetsvoorstel herschikking asielgronden)

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel V

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 18 december 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina