Jeugdwet

Geldend van 01-08-2016 t/m 27-02-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-08-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling Jeugdwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 33i
 2. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:2
 3. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 1, 5a, 7
 4. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 5. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 7c
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS 2016
  Bijlage: Jeugdwet
 7. Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet
  Artikel: 1
 8. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.5.3
 9. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 40b
 10. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.11
 11. Besluit externe klachtencommissie raad voor de kinderbescherming
  Artikel: 15
 12. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 10a
 13. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 11aa, 17, 46, 47
 14. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.4, 9.1, 9.6
 15. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 16. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
  Artikelen: 1, 27
 17. Besluit zorgverzekering
  Artikel: 2.1
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 238, 241, 241a, 253q, 254, 262b, 265b, 268, 283, 302, 303, 304, 306, 328, 331
 19. Gratiewet
  Artikel: 15
 20. Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
  Artikel: 1
 21. Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd
  Artikel: 1
 22. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015
  Artikelen: 1, 6
 23. Jeugdwet
  Artikelen: 4.1.6, 4.1.7, 4.3.1, 8.3.1, 8.3.2, 2.3, 9.4, 12.7
 24. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 25. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 26. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 27. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 2, 4.1
 28. Regeling basisregistratie personen
  Artikel: 18
 29. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 30. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet
  Artikel: 1
 31. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikelen: 4.10, 4.7
 32. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
  Bijlage: bijlage
 33. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
  Artikel: 12
 34. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 26, 31
 35. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
  Artikelen: 5, 6
 36. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
  Artikel: 1
 37. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 38. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1
 39. Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp
  Artikel: 1
 40. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 41. Tabaks- en rookwarenbesluit
  Artikel: 5.2
 42. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.8
 43. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 44. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
  Artikel: 11
 45. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
  Artikel: 13
 46. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 47. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 5:1
 48. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 21
 49. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 50. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.51a, 2.9a
 51. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Artikel: 1
 52. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 11.1.3, 3.2.7
 53. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 5.3.3
 54. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 2
 55. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 56. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 5, 11
 57. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 58. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 4b, 8
 59. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 3a, 17b
 60. Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
  Artikel: 10
 61. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 800, 809
 62. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 77aa, 77f, 77hh, 77ta, 77w, 77wa, 77z, 280
 63. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 493

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina