Regeling modellen getuigschriften vso

Geldend van 15-03-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2014, nr. JOZ/565292, houdende regels voor de uitgifte van getuigschriften van het voortgezet speciaal onderwijs alsmede de vaststelling van enige modellen voor dergelijke getuigschriften (Regeling modellen getuigschriften vso)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 14d en artikel 14g van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Modellen getuigschriften voortgezet speciaal onderwijs

De modellen voor de getuigschriften voor het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding, bedoeld in artikel 14d respectievelijk artikel 14g van de Wet op de expertisecentra, worden vastgesteld volgens respectievelijk de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling.

Artikel 2. Regels voor het invullen van de modellen en beveiligen papier

Regels voor het invullen van de modellen en het beveiligen van het papier dat wordt gebruikt voor de getuigschriften zijn vastgelegd in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.

Bijlage 1. Bij de Regeling modellen getuigschriften vso

GETUIGSCHRIFT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

ARBEIDSMARKTGERICHT UITSTROOMPROFIEL

De ondergetekende verklaart dat

...........

geboren........... te ...........

van........... tot ...........

voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 14c van de Wet op de expertisecentra heeft gevolgd aan

...........

te........

De leerling heeft gewerkt aan de volgende leergebieden:

...........

...........

...........

...........

...........

...........

De leerling heeft gewerkt aan de volgende leergebiedoverstijgende thema’s:

...........

...........

...........

...........

...........

De voorbereiding op arbeid van de leerling heeft plaatsgevonden in de sector(en):

..................

De leerling heeft bij de volgende instanties/bedrijven stage gelopen:

.........

.........

Plaats.......... ......... Datum.........

De directeur:

...........

Handtekening van de leerling:

...........

Bijlage 2. Bij de Regeling modellen getuigschriften vso

GETUIGSCHRIFT VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

UITSTROOMPROFIEL DAGBESTEDING

De ondergetekende verklaart dat

.........

geboren........... te ...........

van ........... tot ...........

voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 14f van de Wet op de expertisecentra heeft gevolgd aan

...........

te...........

De leerling heeft gewerkt aan de volgende leergebieden:

.........

.........

.........

.........

.........

.........

De leerling heeft gewerkt aan de volgende leergebiedoverstijgende thema’s:

.........

.........

.........

.........

.........

De leerling heeft bij de volgende instanties/bedrijven stage gelopen:

.........

.........

..................…

Plaats......... ......... Datum.........

De directeur:

.........

Handtekening van de leerling:

.........

Bijlage 3. Bij de Reling modellen getuigschriften vso

Regels voor het invullen van de modellen en beveiligen papier

Veiligheidseisen papier getuigschriften

Het is noodzakelijk dat de getuigschriften gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegengaat. Aan het papier worden de volgende eisen gesteld: een uniek watermerk, UV-vezels, een vloeiend kleurverloop, microtekst en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Dit papier moet zorgvuldig uit handen van onbevoegden worden gehouden. Afhankelijk van het aantal leergebieden, leergebiedoverstijgende thema’s, sectoren en stages worden de regels voor de vermelding van leergebieden, leergebiedoverstijgende thema’s, sectoren en stages op het getuigschrift:

  • of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt;

  • of hun aantal wordt aangepast aan het aantal leergebieden, leergebiedoverstijgende thema’s, sectoren en stages van de leerling.

Naamvermelding van de school

Op de getuigschriften wordt steeds achter het woord ‘aan’ vermeld de naam van de school voor voortgezet speciaal onderwijs. De naam van de school is de naam zoals geregistreerd in de basisregistratie instellingen (BRIN). Een andere locatienaam mag hieraan worden toegevoegd, mits deze als zodanig is geregistreerd in BRIN. Na de naam van de school volgt in dat geval een komma en het woord ‘locatie’ gevolgd door de naam van de locatie.

Ondertekening

Indien de leerling fysiek de mogelijkheid heeft om te tekenen, tekent hij het getuigschrift. Het getuigschrift wordt standaard door de directeur getekend. Tenzij anders bepaald door het bevoegd gezag, mag de directeur, mits deze daartoe de bevoegdheid heeft gekregen van het bevoegd gezag, een andere functionaris laten tekenen, die daartoe door de directeur gemandateerd is, doch slechts met de vermelding van ‘namens deze’ gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar. De handtekening moet feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan.

Getuigschrift voortgezet speciaal onderwijs arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Op het getuigschrift voortgezet speciaal onderwijs arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel worden ingevuld:

Getuigschrift voortgezet speciaal onderwijs uitstroomprofiel dagbesteding

Op het getuigschrift voortgezet speciaal onderwijs uitstroomprofiel dagbesteding worden ingevuld:

Terug naar begin van de pagina