Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 16-12-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 maart 2014, nr. 2014-0000107508, houdende tijdelijke regels voor experimenten met een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming)

§ 2. Het vervoer van de transportbox en het proces-verbaal van het stembureau

Artikel 3

 • 2 Het stembureau bewaart de sleutel van de transportbox en het proces-verbaal van het betreffende stembureau in een te verzegelen enveloppe.

 • 3 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat van een stembureau de transportbox en de enveloppe, bedoeld in het tweede lid:

  • a. separaat worden vervoerd en, indien van toepassing, separaat worden opgeslagen;

  • b. onder toezicht staan gedurende het vervoer en, indien van toepassing, beveiligd worden opgeslagen.

§ 3. De werkwijze van het gemeentelijk stembureau

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat:

 • a. het gemeentelijk stembureau beschikt over voldoende faciliteiten om de stemopneming ordelijk en overzichtelijk uit te voeren;

 • b. op een locatie voor de stemopneming duidelijk is aangegeven welke ruimtes voor het publiek toegankelijk zijn en welke ruimtes uitsluitend voor de werkzaamheden van het gemeentelijk stembureau zijn bestemd.

Artikel 5

Indien de stemopneming op een centrale locatie in twee of meer gescheiden ruimtes plaatsvindt, is tijdens de gehele stemopneming in iedere ruimte ten minste één lid van het gemeentelijk stembureau aanwezig.

Artikel 6

Indien een persoon die bijstand verleent aan het gemeentelijk stembureau als bedoeld in artikel 27 van het Experimentenbesluit twijfelt over de geldigheid van een stem of van oordeel is dat een stem ongeldig is, wordt deze stem ter beoordeling voorgelegd aan een of meer leden van het gemeentelijk stembureau.

Artikel 6a

 • 1 Voor zover, bij een combinatie van stemmingen als bedoeld in de artikelen J 6 en J 6a van de Kieswet, het gemeentelijk stembureau het vermoeden heeft dat stembescheiden van de verkiezing waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, in de verzegelde pakken van een andere verkiezing terecht zijn gekomen, kan het gemeentelijk stembureau, na een verzoek aan burgemeester en wethouders om de desbetreffende pakken naar het gemeentelijk stembureau over te brengen, deze pakken openen en de stembescheiden van de verkiezing waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, die in de pakken van de andere verkiezing worden aangetroffen, uit de desbetreffende pakken halen en bij zijn stemopneming betrekken.

 • 2 Indien een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voor heeft gedaan, maakt het gemeentelijk stembureau hiervan melding in het proces-verbaal en brengt het onverwijld een afschrift van het proces-verbaal over naar het hoofdstembureau, respectievelijk het centraal stembureau van de andere verkiezing.

§ 4. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau

Artikel 7

 • 1 De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau wordt op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch bekendgemaakt en door aan de deur van de locatie waar de stemopneming plaatsvindt een kennisgeving te bevestigen dat de zitting is geschorst. Zo spoedig mogelijk wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt waar en wanneer de zitting wordt hervat.

 • 2 Van de schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau doet de burgemeester, tenzij het de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad, onverwijld mededeling aan de voorzitter van het hoofdstembureau.

Artikel 8

 • 1 Indien de zitting is geschorst, nadat een transportbox is geopend, worden alle bescheiden die zich in de transportbox bevonden, daarin teruggedaan. Vervolgens wordt de transportbox onmiddellijk in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers afgesloten en verzegeld.

 • 2 De sleutel waarmee de transportbox is afgesloten en het proces verbaal van het betreffende stembureau worden in een te verzegelen enveloppe gedaan.

Artikel 10

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal wordt dit met de verzegelde transportboxen en de verzegelde enveloppen door de voorzitter bij de burgemeester in bewaring gegeven.

Artikel 11

De burgemeester stelt tijdig voor de aanvang van de hervatte zitting de hem overgegeven verzegelde transportboxen en verzegelde enveloppen ter beschikking van het gemeentelijk stembureau.

Artikel 12

Na aanvang van de hervatte zitting verricht het gemeentelijk stembureau voor ieder stembureau waarvoor de uitkomst nog niet is vastgesteld, de stemopneming, overeenkomstig de artikelen 27 tot en met 37 van het Experimentenbesluit, en stelt het de uitkomst vast overeenkomstig paragraaf 3.4 van het Experimentenbesluit.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 13

 • 2 Het model voor het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is het model dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Experimentenwet vervalt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

R.H.A. Plasterk

Bijlage

Model I. Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming

Bijlage 259552.png
Bijlage 259553.png
Bijlage 259554.png
Bijlage 259555.png
Bijlage 259556.png
Bijlage 259557.png

Model II. Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming

Bijlage 259558.png
Bijlage 259559.png
Bijlage 259560.png
Bijlage 259561.png
Bijlage 259562.png
Bijlage 259563.png
Bijlage 259564.png
Bijlage 259565.png
Bijlage 259566.png
Bijlage 259567.png
Bijlage 259568.png
Terug naar begin van de pagina