Regeling NVWA-tarieven

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 februari 2014, nr. WJZ/14033284, houdende vaststelling van tarieven voor werkzaamheden van de NVWA (Regeling NVWA-tarieven)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

Gelet op de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdeel c, 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 9.1 van de Wet dieren;

Gelet op artikel 6a van de Plantenziektenwet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of daartoe het verzoek doet;

  • b. algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei;

  • c. certificaat: schriftelijke of elektronische door of vanwege de NVWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de werkzaamheden;

  • d. Chief Veterinary Officer: Chief Veterinary Officer, werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken;

  • e. Convenant Roodvleeskeuring: op 4 juni 2004 gesloten convenant tussen de Directeuren-Generaal van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de toenmalige Voedsel en Waren Autoriteit enerzijds, en de Voorzitters van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en de Centrale Organisatie voor de Vleessector anderzijds, waarin onder meer afspraken zijn neergelegd betreffende de taakverdeling op het gebied van post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk II en hoofdstuk IV, onderdeel B, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004;

  • f. geleidebiljet: schriftelijk of elektronisch document, door of vanwege de NVWA opgemaakt, dat dient om producten van dierlijke oorsprong te kanaliseren;

  • g. kwartier: spanne tijd van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

  • h. minister: Minister van Economische Zaken;

  • i. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • j. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

  • k. starttarief: op de reis- en niet specifiek toerekenbare voorbereidende administratietijd betrekking hebbende retributie;

  • l. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

  • m. werkzaamheden: onderzoeken, keuringen, administratieve voorbereiding en afwikkeling daarvan.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling gelden voor de berekening van het aantal grootvee-eenheden, de omrekeningscoëfficiënten opgenomen in bijlage F.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschikking nr. 97/794/EG: beschikking nr. 97/794/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren (PbEG L323);

 • b. beschikking nr. 2001/812/EG: beschikking nr. 20012/812/EG van de Commissie van 21 november 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van grensinspectieposten belast met veterinaire controles van producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden gebracht (PbEG L 36);

 • c. beschikking nr. 2004/407/EG: beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen (PbEU L 151);

 • d. richtlijn nr. 88/407/EEG: richtlijn nr. 88/407/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (PbEG L 194);

 • e. richtlijn nr. 89/556/EEG: richtlijn nr. 89/556/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PbEG L 302);

 • f. richtlijn nr. 89/662/EEG: richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);

 • g. richtlijn nr. 90/425/EG: richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

 • h. richtlijn nr. 90/429/EEG: richtlijn nr. 90/429/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PbEG L 224);

 • i. richtlijn nr. 2009/158/EG: richtlijn nr. 2009/158/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEU L 343);

 • j. richtlijn nr. 92/65/EEG: richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

 • k. richtlijn nr. 92/118/EEG: richtlijn nr. 92/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG L 62);

 • l. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG L125);

 • m. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24);

 • n. richtlijn nr. 2002/99/EG: richtlijn nr. 2002/99/EG van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 18);

 • o. richtlijn nr. 2006/88/EG: richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);

 • p. verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

 • q. verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

 • r. verordening (EG) nr. 1831/2003: verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PbEU L 268);

 • s. verordening (EG) nr. 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • t. verordening (EG) nr. 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • u. verordening (EG) nr. 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

 • v. verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEGen 93/119/EGen verordening (EG) nr. 1255/97(PbEU L 3);

 • w. verordening (EG) nr. 183/2005: verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PbEU 2005, 35);

 • x. verordening (EG) nr. 79/2005: verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal (PbEU L 16);

 • y. verordening (EG) nr. 92/2005: verordening (EG) nr. 92/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten en tot wijziging van bijlage VI daarbij voor wat betreft omzetting in biogas en de verwerking van gesmolten vet (PbEU L 19);

 • z. verordening (EG) nr. 669/2009: verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PbEU L 194);

 • aa. verordening (EG) nr. 1069/2009: verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300);

 • bb. verordening (EG) nr. 142/2011: verordening (EG) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn;

 • cc. verordening (EU) nr. 139/2013: verordening (EU) nr. 139/2013 van de Europese Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (PbEU L 47).

§ 2. Retributies

Artikel 3

 • 1 Voor werkzaamheden als bedoeld in bijlage A bij deze regeling die binnen openingstijd worden verricht is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 162,19 en

  • b. een bedrag van € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed;

  • c. een bedrag van € 6,80 per certificaat of geleidebiljet indien een certificaat of geleidebiljet is aangevraagd via CLIENT Export.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 569,75 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van de tekst van een certificaat ten behoeve van de vaststelling van het desbetreffende certificaat. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van een tekst van een certificaat dat na vaststelling ter beschikking staat aan eenieder is een retributie verschuldigd van € 200,00. Indien de beoordeling van de tekst van een certificaat reeds met betrekking tot een derde land is uitgevoerd, is een retributie verschuldigd van € 91,16.

Artikel 4

 • 1 In zoverre in afwijking van artikel 3 is voor werkzaamheden die worden verricht in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 grootvee-eenheden per week met een maximum van 125 grootvee-eenheden per kwartaal een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 19,34 voor werkzaamheden als bedoeld in onderdeel d, onder 1, van bijlage A bij deze regeling;

  • b. een starttarief van € 60,90 en een bedrag van € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed, voor werkzaamheden als bedoeld in onderdeel d, onder 2, 3 of 4, van bijlage A bij deze regeling.

 • 2 Indien een slachthuis dat normaliter niet meer behandelt dan 10 grootvee-eenheden per week met een maximum van 125 grootvee-eenheden per kwartaal gedurende twee aaneengesloten dagen per jaar, maximaal één keer per kalenderjaar, een zodanig aantal dieren slacht dat in het desbetreffende kwartaal het maximum van 125 grootvee-eenheden wordt overschreden, is het eerste lid niettemin van toepassing, mits het slachthuis de NVWA uiterlijk vijftien werkdagen voorafgaand aan de eerste van de onderhavige twee aaneengesloten dagen daarvan melding maakt en daarbij aangeeft hoeveel dieren en van welke soort er op die dagen worden geslacht.

 • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor de werkzaamheden op de in het tweede lid bedoelde twee aaneengesloten dagen de retributie in rekening gebracht, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 5

 • 1 Voor werkzaamheden als bedoeld in bijlage B bij deze regeling die binnen openingstijd worden verricht is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 106,68 en

  • b. een bedrag van € 41,13 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed;

  • c. een bedrag van € 6,80 per certificaat of geleidebiljet indien een certificaat of geleidebiljet is aangevraagd via CLIENT Export;

  • d. een bedrag van € 68,87 per digitale aanvullende officiële controle;

  • e. een bedrag van € 94,70 per schriftelijke aanvullende officiële controle.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 569,75 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van de tekst van een certificaat ten behoeve van de vaststelling van het desbetreffende certificaat. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van een tekst van een certificaat dat na vaststelling ter beschikking staat aan eenieder is een retributie verschuldigd van € 200,00. Indien de beoordeling van de tekst van een certificaat reeds met betrekking tot een derde land is uitgevoerd, is een retributie verschuldigd van € 91,16.

Artikel 6

Voor werkzaamheden als bedoeld in onderdeel I van bijlage C bij deze regeling die binnen openingstijd worden verricht is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 162,19 en

 • b. een bedrag van € 31,58 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA is besteed.

Artikel 6a

 • 1 Een retributie is verschuldigd voor administratieve voorbereiding en afwikkeling van werkzaamheden verricht door een officiële dierenarts, een officiële assistent of een andere medewerker van de NVWA die betrekking hebben op

  • a. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning, toestemming of goedkeuring;

  • b. aangekondigde en vastgestelde periodieke controles met betrekking tot een erkenning, toestemming of goedkeuring;

  • c. inspectie of andere werkzaamheden in relatie tot export naar derde landen en de daarmee samenhangende eisen;

  • d. aanvullende officiële controles als bedoeld in bijlage A, bijlage B, onderdelen k en q, en bijlage C, onderdeel I, onder d.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op basis van het totaal aantal bestede uren op locatie volgens onderstaande tabel.

  Netto inspectietijd op locatie

  Tarief

  15 minuten – 1 uur

  € 31,58

  > 1 uur – 2 uur

  € 63,16

  > 2 uur – 3 uur

  € 126,32

  > 3 uur – 4 uur

  € 189,48

  > 4 uur – 5 uur

  € 252,64

  > 5 uur – 6 uur

  € 315,80

  > 6 uur – 7 uur

  € 378,96

  > 7 uur – 8 uur

  € 442,12

  > 8 uur – 12 uren

  505,28

  > 12 uren – 16 uren

  € 568,44

  > 16 uren – 20 uren

  € 631,60

  > 20 uren – 24 uren

  € 694,76

  > 24 uren

  € 757,92

Artikel 7

 • 1 Voor werkzaamheden als bedoeld in onderdeel II van bijlage C bij deze regeling is de aanbieder een retributie verschuldigd.

 • 2 Voor werkzaamheden welke plaatsvinden op een werkdag tussen 06:00 uur en 23:00 uur bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,01139 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren betreft of levende producten, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 68,33 en ten hoogste € 523,85 in rekening wordt gebracht.

 • 3 Voor werkzaamheden welke plaatsvinden tussen 23:00 uur en 06:00 uur of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,01480 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren of levende producten betreft, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 88,82 en ten hoogste € 680,92 in rekening wordt gebracht.

 • 4 In afwijking van het tweede lid bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij producten afkomstig van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoed:

  • a. € 970,48 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 500 ton;

  • b. € 1.941,00 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 1.000 ton;

  • c. € 3.882,02 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 2.000 ton;

  • d. € 5.831,00 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee vanaf 2.000 ton.

Artikel 7a

 • 1 In afwijking van artikel 7, tweede tot en met vierde lid, is de aanbieder voor de werkzaamheden die betrekking hebben op invoercontroles van dierlijke producten afkomstig uit Nieuw-Zeeland een retributie verschuldigd overeenkomstig de volgende bepalingen.

 • 2 Voor werkzaamheden welke plaatsvinden op een werkdag tussen 06:00 uur en 23:00 uur bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,00883 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren betreft of levende producten, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 52,95 en ten hoogste € 405,99 in rekening wordt gebracht.

 • 3 Voor werkzaamheden welke plaatsvinden tussen 23:00 en 06:00 uur of op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag bestaat de retributie, bedoeld in het eerste lid, uit een tarief van € 0,01147 per kg, onderscheidenlijk per kg levend gewicht als het levende dieren of levende producten betreft, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 68,83 en ten hoogste € 527,71 in rekening wordt gebracht.

 • 4 In afwijking van het tweede lid bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij producten afkomstig van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoed:

  • a. € 752,12 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 500 ton;

  • b. € 1.504,27 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 1.000 ton;

  • c. € 3.008,56 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 2.000 ton;

  • d. € 4.519,02 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee vanaf 2.000 ton.

Artikel 8

 • 1 Voor werkzaamheden als bedoeld in bijlage D bij deze regeling is de aanbieder een retributie verschuldigd van € 62,59 per certificaat, geleidebiljet of document.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is indien een gewaarmerkt afschrift van deze documenten wordt aangevraagd of indien meerdere certificaten of geleidebiljetten tegelijk worden aangevraagd een retributie verschuldigd van € 62,59 voor het certificaat of geleidebiljet dat als eerste wordt afgegeven en een retributie van € 52,74 voor elk volgend certificaat of geleidebiljet indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de certificaten of geleidebiljetten hebben betrekking op een zelfde lading dieren of producten van dierlijke oorsprong;

  • b. de dieren of producten van dierlijke oorsprong worden op dezelfde dag afgevoerd, en

  • c. op de certificaten of geleidebiljetten wordt hetzelfde oorsprongs- en bestemmingsadres vermeld.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 7,07 indien het geleidebiljet volledig elektronisch wordt gegenereerd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 569,75 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van de tekst van een certificaat ten behoeve van de vaststelling van het desbetreffende certificaat. Indien de werkzaamheden betrekking hebben op de beoordeling van een tekst van een certificaat dat na vaststelling ter beschikking staat aan eenieder is een retributie verschuldigd van € 200,00. Indien de beoordeling van de tekst van een certificaat reeds met betrekking tot een derde land is uitgevoerd, is een retributie verschuldigd van € 91,16.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 278,86 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de aanvraag tot vervanging of wijziging van een eerder afgegeven certificaat.

 • 6 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 164,09 indien het certificaat per koerier wordt bezorgd.

 • 7 In afwijking van het eerste lid is een retributie verschuldigd van € 55,67 indien de werkzaamheden betrekking hebben op de afgifte van een certificaat ten behoeve van een bedrijf dat, na goedkeuring van de NVWA, deelneemt aan het exportkanalisatiesysteem.

Artikel 9

 • 1 Voor werkzaamheden als bedoeld in bijlage E bij deze regeling is de aanbieder een retributie verschuldigd die overeenkomt met de werkelijke kosten van de werkzaamheden, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de kosten verbonden aan de met de voorbereiding en met de controle belaste personen van de NVWA en de kosten van laboratoriumonderzoek.

 • 2 Indien het laboratoriumonderzoek, bedoeld in onderdeel d, onder 3 van bijlage E bij deze regeling, wordt uitgevoerd op de monsters van landbouwhuisdieren als bedoeld in de Regeling diergeneesmiddelen, of van de van deze dieren afkomstige producten, en deze landbouwhuisdieren afkomstig zijn van een bedrijf dat overeenkomstig artikel 8.11, eerste lid, van die regeling onder officieel toezicht is geplaatst, is, in zoverre in afwijking van het eerste lid, uitsluitend de exploitant van het desbetreffende bedrijf waarvan de dieren afkomstig zijn, de retributie, bedoeld in het eerste lid, verschuldigd.

Artikel 10

Voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, ter zake van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.2, van verordening (EG) nr. 853/2004, verricht door een officiële assistent in het kader van de uitvoering van het Convenant Roodvleeskeuring, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 77,43 en

 • b. een bedrag van € 15,25 per kwartier dat aan de keuring door deze officiële assistent is besteed.

Artikel 11

 • 1 Naast de retributie, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid en 4, voor zover die betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in onderdeel d van bijlage A bij deze regeling, is de aanbieder, bedoeld in dit artikel, een retributie verschuldigd van € 1,68 per ton geslacht gewicht voor de controles in het kader van het Nationaal Plan Residuen uit hoofde van artikel 5 van richtlijn nr. 96/23/EG.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als geslacht gewicht:

  • a. het toepasselijke geslacht gewicht, genoemd in bijlage G bij deze regeling, of

  • b. het gewicht dat is bepaald op basis van weging van het desbetreffende karkas aan de hand van een meetinstrument dat voldoet aan de eisen die daaraan bij of krachtens artikel 5 van de Metrologiewet zijn gesteld.

Artikel 12

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd als de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet in stand wordt gelaten.

Artikel 13

 • 2 Voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot toestemming voor de verzending van andere lidstaten naar Nederland van dierlijke bijproducten of afgeleide producten als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009 is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd van:

  • a. € 47,35 voor de verzending van mest bestemd voor het uitrijden op Nederlands grondgebied;

  • b. € 47,35 voor de verzending van kadavers van gezelschapsdieren en paardachtigen bestemd voor crematie in Nederland;

  • c. € 71,91 voor de behandeling en afhandeling van overige aanvragen dan bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 14

 • 1 Voor de behandeling en afhandeling voor de NVWA van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor een vervoerder als bedoeld in artikel 10, onderscheidenlijk 11 van verordening (EG) nr. 1/2005 is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 82,26.

 • 2 Voor de behandeling en afhandeling door de NVWA van een wijziging van de in artikel 10, tweede lid, onderscheidenlijk 11, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 bedoelde informatie en documenten, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 is de vervoerder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 41,13.

Artikel 17

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding komt overeen met de werkelijke kosten van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3 Voor zover voor de erkenning van een laboratorium een audit als bedoeld in artikel 7 van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria wordt verricht, wordt de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, per erkenning vermeerderd met de werkelijke kosten voor het uitvoeren van de audit door het Wageningen Bioveterinary Research, gevestigd te Lelystad of door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gevestigd te Bilthoven.

 • 4 Voor zover voor de erkenning van een laboratorium is deelgenomen aan een ringtest als bedoeld in artikel 8 van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria, georganiseerd door het Wageningen Bioveterinary Research, gevestigd te Lelystad of door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gevestigd te Bilthoven, wordt de vergoeding vermeerderd met de werkelijke kosten voor deze ringtest.

Artikel 18

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt per erkenning:

  • a. de werkelijke kosten per uitgevoerde audit, ringtest, geleverd eerste lijncontrolemonster en eventueel aanvullend onderzoek, indien het een testmethode als bedoeld in de bijlage, onder 2 tot en met 10, 12 tot en met 25 en 31 tot en met 36, betreft;

  • b. de werkelijke kosten per uitgevoerde audit, ringtest, geleverd eerste lijncontrolemonster en eventueel aanvullend onderzoek door het Wageningen Bioveterinary Research, gevestigd te Lelystad, vermeerderd met de werkelijke kosten voor de door het erkend laboratorium uitgevoerde BSE-test voor de desbetreffende werkzaamheden van het Wageningen Bioveterinary Research, gevestigd te Lelystad, indien het een testmethode als bedoeld in de bijlage, onder 11, betreft;

  • c. de werkelijke kosten per uitgevoerde audit, ringtest en eventueel aanvullend onderzoek, indien het een testmethode als bedoeld in de bijlage, onder 11, betreft.

Artikel 18a

Voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag om een instellingsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Dierproevenregeling 2014 is de aanvrager een retributie verschuldigd van € 1.859,48.

Artikel 19

In de volgende gevallen is de aanvrager of betrokkene een retributie verschuldigd die overeenkomt met de werkelijke kosten van de uitgevoerde werkzaamheden:

Artikel 20

 • 1 In de volgende gevallen is de aanbieder, naast de ingevolge de artikelen 3, eerste lid, 4, 5, eerste lid, en 6 verschuldigde retributies, een extra retributie verschuldigd:

  • a. de werkzaamheden zijn later aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip, genoemd in artikel 26, eerste, tweede, derde, onderscheidenlijk vierde lid;

  • b. de werkzaamheden nemen naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de NVWA meer tijd in beslag dan is aangemeld op grond van artikel 27, eerste lid, onderdelen c en d;

  • c. de werkzaamheden vinden buiten openingstijd plaats;

  • d. de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk vinden geheel of gedeeltelijk niet plaats, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen.

 • 2 De extra retributie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, bedraagt per kwartier dat de te laat aangemelde werkzaamheden duren, onderscheidenlijk buiten openingstijd plaatsvinden:

  • a. € 9,47 voor de werkzaamheden, bedoeld in bijlage A bij deze regeling en onderdeel I van bijlage C bij deze regeling;

  • b. € 12,34 voor de werkzaamheden, bedoeld in bijlage B bij deze regeling.

 • 3 De extra retributie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en d, bedraagt per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld, de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 26, zou zijn belast:

  • a. € 31,58 voor de werkzaamheden, bedoeld in bijlage A bij deze regeling en onderdeel I van bijlage C bij deze regeling;

  • b. € 41,13 voor de werkzaamheden, bedoeld in bijlage B bij deze regeling.

 • 4 Indien het een slachthuis betreft als bedoeld in artikel 4, eerste lid, bedraagt, in afwijking van het tweede en derde lid, de extra retributie voor de werkzaamheden als bedoeld in bijlage A, onderdeel d onder 1:

  • a. € 19,34 in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d;

  • b. € 41,05 per kwartier, indien de werkzaamheden buiten openingstijd plaatsvinden.

 • 5 Het eerste lid is niet van toepassing indien de melding, bedoeld in artikel 27, derde lid, tijdig is gedaan.

Artikel 21

Indien de werkzaamheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede lid, onderscheidenlijk zevende lid, later zijn aangemeld dan op het van toepassing zijnde tijdstip, genoemd in artikel 27, derde lid, onderdeel d, is de aanbieder, naast de ingevolgde die artikelleden verschuldigde retributies, een extra retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van:

Artikel 22

 • 1 In de volgende gevallen is de aanbieder, naast de ingevolge artikel 10 verschuldigde retributies, een extra retributie verschuldigd:

  • a. de werkzaamheden van de officiële assistent, bedoeld in artikel 10, overschrijden de duur waarvoor de werkzaamheden overeenkomstig artikel 26 zijn aangevraagd met ten minste een kwartier;

  • b. de werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk vinden geheel of gedeeltelijk niet plaats, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen;

  • c. de werkzaamheden vinden plaats buiten de periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 06:00 uur tot 18:00 uur;

  • d. de werkzaamheden worden uitgevoerd door elkaar opvolgende, in tweeploegendienst werkende, ploegen.

 • 2 De extra retributie, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, bedraagt € 15,25 per kwartier dat de werkzaamheden langer duren nadat de duur waarvoor zij zijn aangemeld met ten minste een kwartier is overschreden, de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden zou zijn belast.

 • 3 De extra retributie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, bedraagt per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 10, aan deze werkzaamheden is besteed:

  • a. € 1,53, indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 18:00 uur en 22:00 uur;

  • b. € 3,07, indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 22:00 uur 0:00 uur;

  • c. € 3,07, indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 0:00 uur en 06:00 uur

  • d. € 5,38, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder plaatsvinden op een zaterdag of zondag;

  • e. € 7,69, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder plaatsvinden op een algemeen erkende feestdag.

 • 4 De extra retributie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is gebaseerd op de daadwerkelijke extra kosten per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 10, aan de werkzaamheden is besteed.

 • 5 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, dan geldt bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel a en b, een verhoging van de extra retributie, bedoeld in het tweede lid, met de retributies gebaseerd op de daadwerkelijke extra kosten, bedoeld in het vierde lid, en zijn de retributies, bedoeld in het derde lid, onderdelen a tot en met c, niet van toepassing.

§ 3. Retribuering starttarieven

Artikel 23

 • 1 Indien op grond van deze regeling een starttarief verschuldigd is, wordt dit in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die door iedere aanwezige medewerker van de NVWA op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt, indien op grond van artikel 10 een starttarief verschuldigd is, dit starttarief in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

Artikel 24

 • 1 Indien één aanvraag, voor het verrichten van werkzaamheden op één dag, wordt ingediend overeenkomstig artikel 26, ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de werkzaamheden worden door een zelfde dierenarts of een zelfde officiële assistent dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. in afwijking van artikel 22 eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd;

  • b. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd, en

  • c. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt per vijftien minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, een slachthuis is dat niet meer behandelt dan 10 grootvee-eenheden per week met een maximum van 125 grootvee-eenheden per kwartaal, wordt het slachthuis voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, in afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 23, een retributie in rekening gebracht die gelijk is aan de in artikel 3, eerste lid bedoelde retributie.

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 25

Indien op één locatie, op één dag, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, verschillende soorten werkzaamheden ten behoeve van één aanbieder worden verricht door een zelfde officiële dierenarts of een zelfde officiële assistent en voor deze werkzaamheden op grond van deze regeling starttarieven zijn verschuldigd, wordt de aanbieder, in afwijking van artikel 23, slechts eenmaal het starttarief in rekening gebracht.

Artikel 26

 • 1 De aanbieder meldt de werkzaamheden die hij wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 07.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden, bedoeld in bijlage C bij deze regeling, die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 14.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden die hij op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag, onderscheidenlijk op een werkdag tussen 18.00 uur en 06.00 uur wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk twee weken vóór de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 4 De aanbieder meldt de werkzaamheden, bedoeld in onderdeel b van bijlage D bij deze regeling, die hij wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 14.00 uur op de derde werkdag, voorafgaand aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld.

 • 5 In de volgende gevallen zullen de aangevraagde werkzaamheden niet worden uitgevoerd op de daartoe aangevraagde dag, en dient de aanbieder voor de uitvoering van die werkzaamheden een nieuwe aanvraag in te dienen:

  • a. de werkzaamheden, bedoeld in het eerste, tweede, derde, onderscheidenlijk vierde lid, zijn later aangemeld dan de werkdag en het tijdstip, bedoeld in het eerste, tweede, derde, onderscheidenlijk vierde lid;

  • b. de werkzaamheden, bedoeld in het eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, nemen meer tijd in beslag dan is aangemeld op grond van artikel 27, eerste lid, onderdelen c en d.

 • 6 Het vijfde lid is niet van toepassing indien:

  • a. de aanbieder ten genoegen van de NVWA aantoont dat de te late melding, bedoeld in onderdeel a van dat artikellid, onderscheidenlijk het feit dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld, bedoeld in onderdeel b van dat artikellid, is veroorzaakt door:

   • 1°. omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen,

    of

   • 2°. bijzondere, incidentele omstandigheden, niet zijnde omstandigheden als bedoeld onder 1° en

  • b. de NVWA de benodigde werkzaamheden op dat moment redelijkerwijs feitelijk kan inplannen en uitvoeren, voor zover het omstandigheden betreft als bedoeld in onderdeel a, onder 2°.

 • 7 Indien de aanbieder overeenkomstig het zesde lid heeft aangetoond dat de te late melding, onderscheidenlijk het feit dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld, is veroorzaakt door omstandigheden als bedoeld in het zesde lid, onderdeel b, en de werkzaamheden in afwijking van het vijfde lid alsnog op de daartoe aangevraagde dag worden uitgevoerd, is de aanbieder de retributie, bedoeld in artikel 20, eerste lid, aanhef, en tweede lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b, verschuldigd.

Artikel 27

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 26, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en hoeveelheden van de goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen;

  • d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen, en

  • e. de locatie(s) waarop de bedrijfsactiviteiten dienen plaats te vinden.

 • 3 Indien gemelde werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan als gevolg van niet aan de NVWA te wijten oorzaken of omstandigheden, bericht degene die de melding heeft verricht dit schriftelijk aan de NVWA, uiterlijk:

  • a. om 07:00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden, indien het de melding, bedoeld in artikel 26, eerste lid, betreft;

  • b. om 14:00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden, indien het de melding, bedoeld in artikel 26, tweede lid, betreft

  • c. één week voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden, indien het de melding, bedoeld in artikel 26, derde lid, betreft

  • d. om 14:00 uur op de derde werkdag, voorafgaande aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld.

 • 4 Indien werkzaamheden als bedoeld in bijlage B, onderdeel a, bij deze regeling overeenkomstig artikel 26, eerste lid, zijn gemeld en op een maandag zouden moeten worden verricht, en deze werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan, wordt dit, in afwijking van het derde lid, onderdeel a, uiterlijk 12:00 uur op vrijdag voorafgaand aan de maandag waarop de werkzaamheden zouden worden verricht schriftelijk aan de NVWA bericht.

 • 5 Indien de dag of het tijdstip van de voorgenomen uitvoering van werkzaamheden, die overeenkomstig artikel 26 zijn aangemeld, wijzigt door toedoen van de NVWA en aldus afwijkt van de datum of het tijdstip van uitvoering volgens deze melding, bericht de NVWA dit na afronding van de planning aan de aanvrager. Indien de aanvrager dientengevolge besluit de aangevraagde werkzaamheden niet of niet geheel te laten plaatsvinden, bericht hij dit aan de NVWA, in afwijking van het derde lid, uiterlijk om 15:00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 28

Degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen retributie verstrekt aan ambtenaren van de NVWA en de Auditdienst Rijk, op verzoek, terstond en naar waarheid alle inlichtingen die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Artikel 28a

 • 2 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting meer bedragen dan € 5.000,00, kan de minister van de betalingsplichtige het stellen van zekerheid eisen voor de betaling van die verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

 • 3 Indien het eerste lid is toegepast en de verwachte retributies over een periode van 12 weken na hervatting van de werkzaamheden naar verwachting minder bedragen dan € 5.000,00 kan de minister van de betalingsplichtige eisen dat het totale bedrag van die verwachte retributies over een periode van 12 weken als voorschot wordt betaald, alvorens de werkzaamheden worden hervat.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 februari 2014

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Bijlage A

 • a. werkzaamheden in het kader van afgifte van een handelsdocument of gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009;

 • b. werkzaamheden die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht ter zake van het onderzoek van producten van dierlijke oorsprong, niet zijnde levende producten van dierlijke oorsprong, bestemd om anders dan in doorvoer buiten Nederland te worden gebracht, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen, dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land;

 • c. werkzaamheden die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht met betrekking tot de in- of uitvoer van producten van dierlijke oorsprong, niet zijnde levende producten van dierlijke oorsprong, en andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, niet zijnde werkzaamheden als bedoeld in onderdeel b of bijlage D, onderdeel a;

 • d. controles als bedoeld in artikel 4, tweede lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, verricht door een officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de NVWA, ter zake van het slachten van:

 • e. werkzaamheden ten behoeve van een erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) nr. 853/2004, voor zover het een levensmiddelenbedrijf betreft waarop de Regeling dierlijke producten van toepassing is, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;

 • f. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot toestemming als bedoeld in verordening (EG) nr. 1069/2009 en verordening (EG) nr. 142/2011, met uitzondering van de aanvraag tot toestemming voor invoer in Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de aan die toestemming verbonden eisen;

 • g. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 24 van verordening (EG) nr. 1069/2009, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;

 • h. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;

 • i. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;

 • j. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een speciaal entrepot in de haven van bestemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die erkenning verbonden eisen;

 • k. de behandeling en afhandeling van een aanvraag om te worden voorgedragen voor erkenning door de Europese Commissie als grensinspectiepost, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG en beschikking nr. 2001/812/EG;

 • l. de behandeling en afhandeling van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 14 van de Regeling diervoeders 2012 dan wel tot wijziging van die erkenning, voor zover dit betrekking heeft op de werkzaamheden van een afzonderlijke ambtenaar in het kader van onderzoek ter plaatse naar het voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van de desbetreffende erkenning;

 • m. door de NVWA aangekondigde en vastgelegde periodieke controles bij een inrichting als bedoeld in artikel 10 van verordening (EG) nr. 183/2005 op de naleving van de voorschriften verbonden aan de erkenning ten behoeve van de instandhouding daarvan;

 • n. werkzaamheden die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht met betrekking tot toevoegingsmiddelen, voormengsels of diervoeders;

 • o. een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004, voor zover die geen betrekking hebben op keurings- of toezichtswerkzaamheden in verband met de werkzaamheden, bedoeld in bijlage B en C;

 • p. de behandeling en afhandeling van een aanvraag voor een vergunning voor vervaardiging of invoer als bedoeld in artikel 7.1, onderdeel a, van het Besluit diergeneesmiddelen, alsmede de door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke contoles op de naleving van de aan die vergunning verbonden eisen;

 • q. werkzaamheden die betrekking hebben op onderzoek dat in verband met de deelname van een bedrijf aan het exportkanalisatiesysteem wordt verricht;

 • r. de behandeling en afhandeling van een toestemming op grond van artikel 7 en bijlage IV van de verordening (EG) nr. 999/2001.

Bijlage B

Bijlage C

Onderdeel I (werkzaamheden tegen uurtarief)

 • a. invoercontrole als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78/EG;

 • b. keuringen en controles bij de inslag, opslag of uitslag als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, tweede, derde en vierde gedachtestreep, van richtlijn nr. 97/78/EG van degene die een partij producten van dierlijke oorsprong heeft ingeslagen, opgeslagen, onderscheidenlijk uitgeslagen uit een douane-entrepot of een ruimte voor tijdelijke opslag;

 • c. keuringen en controles als bedoeld in artikel 2.50f van de Regeling handel levende dieren en levende producten onderscheidenlijk artikel 18 van verordening (EU) nr. 139/2013;

 • d. een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004, voor zover betrekking hebbend op werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 6 en 7.

Onderdeel II (werkzaamheden tegen stuktarief)

Bijlage D

 • a. werkzaamheden op een NVWA-locatie die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht ter zake van het onderzoek met betrekking tot voor uitvoer bestemde levende honden, katten of fretten, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land;

 • b. werkzaamheden in het kader van het op verzoek van de aanbieder afgeven van een certificaat, een geleidebiljet of een nationaal document of een gewaarmerkt afschrift van een van deze documenten, zonder dat direct voorafgaand onderzoek ter plaatse van de aanbieder wordt verricht door een officiële dierenarts of officiële assistent;

 • c. werkzaamheden als bedoeld in onderdeel b, terwijl de aanvraag tot afgifte van een certificaat, gewaarmerkt afschrift van een certificaat of geleidebiljet of verklaring als bedoeld in onderdeel b wordt ingetrokken, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, voor zover deze melding niet tijdig is gedaan volgens artikel 26, vierde lid;

 • d. het op verzoek van een belanghebbende afgeven van verklaringen ten behoeve van de export van diergeneesmiddelen of registratie daarvan in het buitenland;

 • e. het verstrekken van de verklaring, bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, van het Besluit diergeneesmiddelen.

Bijlage E

Bijlage F

Voor de berekening van het aantal grootvee-eenheden (GVE) worden de volgende omrekeningscoëfficiënten gebruikt:

Diersoort

GVE

   

Runderen, eenhoevigen en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

Volwassen runderen en eenhoevigen (vanaf 12 maanden)

1

Runderen en eenhoevigen (tot 12 maanden)

0,5

   

Varkens en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

Varkens meer dan 100 kg levend gewicht

0,2

Biggen van minder dan 15 kg levend gewicht

0,05

Andere varkens inclusief gedomesticeerde wilde zwijnen

0,15

   

Andere diersoorten en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

Schapen en geiten

0,1

Lammeren en jonge geiten van minder dan 15 kg levend gewicht

0,05

Gedomesticeerde damherten, edelherten, moeflons, lama’s en kangoeroes

0,1

loopvogels

0,1

Grof vrij wild

0,1

Pluimvee en lagomorfen

0,007

Klein vrij wild

0,0014

Bijlage G

Tabel geslacht gewicht per diersoort in kilogram, behorende bij artikel 11, tweede lid, onderdeel a,

Diersoort

Gewicht in kilogram

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

 

volwassen rund (incl. Bubalus en bison)

300

meststier

350

jong rund (rosé vleeskalf)

170

jong rund (blank vleeskalf)

145

varken

85

zeug (beer)

150

big

25

schaap

25

geit

15

eenhoevige (paard)

300

Pluimvee

 

vleeskuiken

1,5100

kip (leg)

1,2

kip (ouderdier)

2,5

kalkoen

5,0

eend

1,5

gans

3,0

parelhoen

1,0

fazant

0,6

patrijs

0,25

kwartel

0,15

duif

0,3

Wild

 

Gekweekt wild

 

tamme konijnen

1,5

struisvogel

30

nandoe

30

emoe

30

edelhert

75

damhert

55

zwijn

50

Klein vrij wild

 

haas

1,5

konijn

0,7

duif

0,25

eend

0,7

fazant

0,5

patrijs

0,2

gans

2,5

Grof vrij wild

 

edelhert

60

damhert

45

ree

12

moeflon

25

zwijn

50

Terug naar begin van de pagina