Regeling rechtspositie leden Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 februari 2014, nr. 474374, houdende regeling van de rechtspositie van de leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 47 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES ontvangen een vergoeding ten laste van de Minister.

  • 2 Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding, ondertekenen de leden van de commissie een presentielijst en dienen zij een gespecificeerde declaratie in bij de Minister.

  • 3 De vergoeding voor de voorzitter bedraagt USD 306 per vergadering. Voor de overige leden van de commissie bedraagt de vergoeding USD 272 per vergadering.

  • 4 De leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig de Reisregeling Rijksambtenaren BES ambtenaren BES.

Artikel 2

  • 1 De leden van de commissie hebben geen functies of nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie in de commissie of de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

  • 2 De leden van de commissie melden het voornemen tot het aanvaarden van een functie of nevenfunctie aan de Minister.

  • 3 De functies en nevenfuncties van de leden worden openbaar gemaakt. Openbaarmaking geschiedt door het ter inzage leggen van een opgave van deze functies en nevenfuncties bij de commissie en bij de Minister.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie leden Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’ s-Gravenhage, 3 februari 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina