Besluit inzake volginnovatie 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-01-2016.]
Geldend van 28-01-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 januari 2014 inzake volginnovatie 2013

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voorzover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 1.5 Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters);

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) (Creatieve industrie);

 • 2.1 Subsidieregeling innoveren (Eurostars Projecten);

 • 2.2 Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) (Klinische ontwikkelingsprojecten);

Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) (Technische ontwikkelingsprojecten);

 • 3.2 Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) (CATRENE-innovatieprojecten);

Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) (ITEA2-innovatieprojecten);

 • 3.7 Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten);

 • 3.9 Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten);

 • 5.7 Subsidieregeling energie en innovatie (aardwarmteproject);

 • 5.7.a Subsidieregeling energie en innovatie (diep aardwarmteproject);

 • 5.10 Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) (fundamenteel en industrieel wind op zee-project);

 • 5.10a Subsidieregeling energie en innovatie (Wind op Zee-projecten) (experimenteel en demonstratie wind op zee-project);

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3a, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsprojecten, Bijlage 1 HTSM, thema’s 1 t/m 16;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies;

 • 1c.21 MIT-R&D samenwerkingsprojecten, Bijlage 3 Logistiek, thema’s 1 t/m 5;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 5 Water, thema’s 1 t/m 11;

 • 1c.4 MIT- haalbaarheidsstudies, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, thema’s 1C t/m 7C;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 6 Chemie, Biobased en Energie, thema’s 8B t/m 12B;

 • 1c.21 MIT-R&D- samenwerkingsverband, Bijlage 7 Creatief, thema’s 1 t/m 5;

 • 1c.21 MIT-R&D-samenwerkingsverband, Bijlage 8 T&U, thema’s 1 t/m 4;

 • 1c.4 MIT-haalbaarheidsstudies, Bijlage 8 T&U, thema’s 1 t/m 4;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3b, derde lid, Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013:

 • 2.4.1 BBE innovatieproject;

 • 2.4.2 BBE KEW-project;

 • 2.4.3 STEM-project;

 • 2.4.4 BBEG-project;

 • 2.4.5 GG-project;

 • 2.4.6 UGas-project;

 • 2.4.7 LNG-project;

 • 2.4.8 SGas-project;

 • 2.4.9 SDGas-project;

 • 2.4.10 GAS-project;

 • 2.4.11 WBS-project;

 • 2.4.12 ZEGO-project;

 • 2.4.13 EnerGO-project;

 • 2.4.14 DFP-project;

 • 3.10 Smartgrids-project;

Gelet op de artikelen 8, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van deze beslissing gepubliceerd op website www.rvo.nl en op de website www.volginnovatie.nl. Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2014

De

Minister

van Economische Zaken,
Namens deze:

M.R.P.M. Camps,

Secretaris-generaal.

Terug naar begin van de pagina