Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 47, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet op het accountantsberoep;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • beroepsorganisatie: de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet op het accountantsberoep;

 • bestuur: het bestuur van de beroepsorganisatie;

 • NBA stagebureau: het stagebureau, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen;

 • praktijkopleiding: de praktijkopleiding AA of de praktijkopleiding RA;

 • praktijkopleiding AA: de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de titel Accountant-Administratieconsulent;

 • praktijkopleiding RA: de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister met vermelding van de titel Registeraccountant;

 • rapportage: een rapportage als bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Verordening op de praktijkopleidingen;

 • referaat: een door de trainee in het derde praktijkopleidingsjaar te houden mondelinge presentatie over een daaraan door de trainee ten grondslag gelegde casusbeschrijving;

 • trainee: een natuurlijk persoon welke de praktijkopleiding volgt.

Geldelijke bijdragen praktijkopleidingen algemeen

Artikel 2

 • 1 Kandidaten die aan de praktijkopleiding willen deelnemen zijn eenmalig een deelnamebijdrage van € 830,– verschuldigd.

 • 2 Trainees zijn na verloop van vijf jaren na de aanvang van de praktijkopleiding een jaarlijkse bijdrage van € 230,– verschuldigd.

Artikel 3

Artikel 6

Aan trainees die gedurende de praktijkopleiding van stagebureau wijzigen, kan een bedrag van € 275,– in rekening gebracht worden.

Geldelijke bijdragen praktijkopleidingen bij gebruikmaking NBA stagebureau

Artikel 7

 • 1 Trainees die voor hun praktijkopleiding gebruikmaken van het NBA-stagebureau, zijn voor beoordeling van een rapportage een bedrag van € 230,– per beoordeelde rapportage verschuldigd.

 • 3 Indien een trainee voor zijn praktijkopleiding gebruikmaakt van het NBA-stagebureau en dit stagebureau ter uitvoering van de praktijkopleiding een intervisiegesprek afneemt, is de trainee voor de afname van dat gesprek een bedrag van € 230,– verschuldigd.

 • 4 Indien een trainee voor zijn praktijkopleiding gebruikmaakt van het NBA-stagebureau en dit stagebureau ter uitvoering van de praktijkopleiding een bedrijfsbezoek laat afleggen door de beoordelaar, dan is de trainee voor het afleggen van het bedrijfsbezoek een bedrag van € 230,– verschuldigd.

 • 5 Indien van een trainee een referaat wordt afgenomen door het NBA-stagebureau, dan is de trainee voor het afnemen van dat referaat een bedrag van € 950,– verschuldigd.

 • 6 Trainees die door het NBA-stagebureau worden begeleid bij het schrijven van een afstudeerscriptie zijn hiervoor een bedrag van € 2.460,– verschuldigd.

Restitutie

Artikel 8

De trainee heeft recht op restitutie van de helft van de deelnamebijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, en artikel 3, tweede lid, indien hij of zij zich binnen zes maanden na de eerste datum van inschrijving voor de praktijkopleiding, schriftelijk bij het bestuur afmeldt.

Overgangsbepalingen

Artikel 9

 • 2 Artikel 2, tweede lid wordt voor trainees die zijn ingeschreven voor 1 januari 2012, voor het eerst toegepast vanaf 1 januari 2017.

 • 3 In het geval voor een trainee die voor 1 januari 2014 is ingeschreven bij het NBA stagebureau voor de praktijkopleiding AA, de toepassing van artikel 7, eerste lid, tot een verschuldigd bedrag leidt, dat hoger is dan het bedrag dat de trainee verschuldigd zou zijn geweest met toepassing van artikel 3, eerste lid onderdeel a en b, van de Verordening op het examengeld zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening, dan ontvangt de trainee na een daartoe strekkend verzoek een restitutie van het verschil.

 • 4 In het geval voor een trainee die voor 1 januari 2014 is ingeschreven bij het NBA stagebureau voor de praktijkopleiding RA, de toepassing van artikel 7, eerste lid, tot een verschuldigd bedrag leidt, dat hoger is dan het bedrag dat de trainee verschuldigd zou zijn geweest met toepassing van artikel 2, tweede lid, van de Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkstage zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening, dan ontvangt de trainee na een daartoe strekkend verzoek een restitutie van het verschil.

 • 5 Een restitutie als bedoeld in het derde en vierde lid, wordt slechts verleend indien het daartoe strekkende verzoek is ingediend voor 1 januari 2015.

 • 6 De consumentenprijsindex, bedoeld in het eerste lid, is de consumentenprijsindex alle huishoudens zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Slotbepalingen

Artikel 12

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2014.

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Terug naar begin van de pagina