Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014

Artikel 1

  • 1 Vanaf de buitenkant van iedere vestiging van een bedrijf waarvoor een erkenning of bevoegdheid is verleend dan wel een handelaarskenteken is opgegeven is een schild zichtbaar volgens het in bijlage I van dit besluit opgenomen model.

  • 2 Door middel van het in bijlage II van dit besluit opgenomen model sticker is vanaf de buitenkant duidelijk zichtbaar waarvoor een erkenning geldt en welke bevoegdheden is of zijn afgegeven, dan wel dat er handelaarskentekens zijn opgegeven.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt, indien uitsluitend een erkenning als installateur alcoholslot is verleend aan de binnenkant van elke werkplaats waarvoor een erkenning is verleend een schild zichtbaar volgens het in bijlage I van deze regeling opgenomen model.

  • 4 In afwijking van het tweede lid wordt bij een erkenning als installateur alcoholslot aan de binnenkant van elke werkplaats waarvoor de erkenning is verleend een sticker zichtbaar volgens het in bijlage II van deze regeling opgenomen model.

Artikel 2

Gebruik door erkenninghouders dan wel degenen aan wie een handelaarskenteken is opgegeven van een illustratie van de in artikel 1 genoemde model schild en modellen stickers is uitsluitend voor bedrijfsmatige reclame uitingen toegestaan indien de in artikel 1 genoemde modellen via elektronische wijze van de RDW worden verkregen en deze illustraties niet op de ware grootte van de modellen worden gebruikt.

Artikel 3

Het in artikel 1, eerste lid en derde lid, genoemde model schild moet binnen 10 werkdagen worden ingeleverd bij de RDW indien de erkenninghouder niet meer in het bezit is van enige erkenning, dan wel geen aan hem geen geldig handelaarskenteken meer is opgegeven.

Artikel 4

De in artikel 1, tweede lid en vierde lid, genoemde modellen stickers moeten worden verwijderd indien:

  • a. de erkenning dan wel bevoegdheid op eigen verzoek wordt ingetrokken, en

  • b. de erkenning dan wel bevoegdheid als sanctie wordt ingetrokken.

Artikel 6

De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds afgegeven schilden en stickers die zijn toegekend met toepassing van de in artikel 5 genoemde regeling, worden aangemerkt als zijnde toegekend met toepassing van de onderhavige regeling.

Artikel 8

De regeling word aangehaald als: Regeling publicatie modellen Dienst Wegverkeer 2014.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Algemeen Directeur,

J.G. Hakkenberg.

Bijlage I. – Model schild RDW erkend

Kleuren: wit/oranje/zwart

Formaat: 328 mm breed – 186 mm hoof

Bijlage 253070.png
Terug naar begin van de pagina